Regulamin programu lojalnościowego R-TEAM


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


  1.1. Niniejszy Regulamin Programu R-TEAM (dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym R-TEAM.

  1.2. Organizatorem Programu R-TEAM (dalej: „Program”) jest R-GOL Sp. z o.o. (dawniej R-GOL Marcin Radziwon Sp. Komandytowa), Górka 3D, 14-100 Ostróda, NIP: 741-213-29-44, KRS 00001034546, zwana dalej „Organizatorem”.

  1.3. Program jest prowadzony pod nazwą R-TEAM (dalej „Program”, „R-TEAM”).

  1.4. Osoba chcąca wziąć udział w Programie (zwana dalej „Klientem” lub „Uczestnikiem”) przystępuje do Programu poprzez założenie konta użytkownika w sklepie internetowym www.R-GOL.com, zaznaczenie zgody na udział w Programie oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych (zapisanie się do newslettera).

  1.5. Zasady uczestnictwa w Programie reguluje niniejszy Regulamin, który zostanie zamieszczony na stronie www.R-GOL.com („Sklep Internetowy”) oraz w Sklepach Stacjonarnych. „Sklep Stacjonarny” to sklep wymieniony na liście Sklepów Stacjonarnych pod adresem: www.r-gol.com/strony/r-gol-sklepy-stacjonarne.

  1.6. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Uczestnicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub Zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą: w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego, w celu zapobiegania nadużyciom, ze względów bezpieczeństwa, w razie wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych w funkcjonowaniu Sklepu, poprawy ochrony prywatności Klientów, oraz dla wprowadzenia zmian redakcyjnych.


2. ZASADY PROGRAMU


  2.1. R-TEAM to specjalny, dobrowolny program lojalnościowy przeznaczony dla wszystkich klientów Sklepu Internetowego i Sklepów Stacjonarnych, którzy założyli konto w Sklepie Internetowym www.R-GOL.com oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (newsletter). Organizator zastrzega prawo do wyłączenia w każdym czasie poszczególnych Sklepów z Programu na stałe lub okresowo.

  2.2. Uczestnik dokonując zakupów w Sklepie Internetowym lub Sklepach Stacjonarnych gromadzi premię kwotową (dalej: „Premia”) w wysokości 10% wartości dokonywanych zakupów, którą może wykorzystać na zasadach określonych poniżej.

  2.3. Korzystanie z Premii nie może być łączone z żadną inną promocją lub ofertą specjalną Organizatora.

  2.4. Konto Uczestnika, który potwierdził chęć korzystania z Programu R-TEAM powinno posiadać wymagane dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia formularza wypełnionego przez potencjalnego Uczestnika jeżeli nie poda on/ona wymaganych danych.

  2.5. Uczestnik, który zapisze się do Programu w Sklepie Stacjonarnym, automatycznie zakłada konto w Sklepie Internetowym www.R-GOL.com i otrzymuje wirtualną Kartę Programu umożliwiającą jego identyfikację podczas zakupów w Sklepach Stacjonarnych. Identyfikacja Uczestnika może nastąpić również na podstawie podanych przez niego danych osobowych.

  2.6. Dane logowania do konta użytkownika w Sklepie Internetowym, zostaną przesłane na podany podczas rejestracji w elektronicznym formularzu adres e-mail.

  2.7. Uczestnikami Programu R-TEAM mogą być pełnoletnie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

  2.8. Osoby niepełnoletnie, mogą być uczestnikami Programu jedynie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

  2.9. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do nie podejmowania działań sprzecznych z dobrymi obyczajami jak również wykorzystywania udziału w Programie R-TEAM w celach komercyjnych lub działania na szkodę Organizatora. W szczególności Uczestnik nie może podejmować w związku z uczestnictwem w Programie R-TEAM następujących działań:

  • dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym w imieniu lub na rzecz innej osoby z wykorzystaniem Premii przysługującej Uczestnikowi,
  • prowadzenia w związku z udziałem w Programie R-TEAM działalności komercyjnej, w szczególności polegającej na odsprzedaży towarów nabytych w Sklepie Internetowym lub Sklepach Stacjonarnych z wykorzystaniem Premii,
  • przekazywania dostępu do konta Uczestnika w Sklepie Internetowym osobom trzecim w celu skorzystania z Premii Uczestnika.

  2.10. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie R-TEAM w razie naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności postanowień pkt 2.9. powyżej.


3. ZASADY NALICZANIA I WYKORZYSTYWANIA PREMII W PROGRAMIE R-TEAM


  3.1. Klientom, korzystającym z Programu R-TEAM, naliczana jest Premia kwotowa w wysokości 10% od wartości brutto każdego dokonanego zakupu w Sklepach Stacjonarnych R-GOL oraz Sklepie Internetowym www.R-GOL.com bez kosztów transportu. Wykorzystanie Premii następuje na zasadach określonych poniżej. Premia nie podlega zamianie na gotówkę. Premia zaokrąglana jest matematycznie do pełnych liczb.

  3.2. Naliczona Premia może zostać wykorzystana podczas kolejnych zakupów w Sklepach Stacjonarnych lub Sklepie Internetowym. Premia zostaje wykorzystana w formie rabatu od dokonywanych zakupów, z zastrzeżeniem, że rabat nie może być́ większy niż̇ 50% wartości kupowanych produktów.

  3.3. W przypadku gdy na koncie Uczestnika naliczona Premia jest wyższa niż̇ 50% wartości kupowanych towarów, pozostała, niewykorzystana Premia pozostaje na koncie Uczestnika i może być́ wykorzystana przy kolejnych zakupach. W sytuacji, jeśli na koncie Uczestnika naliczona Premia jest mniejsza lub równa 50% wartości towarów w ramach danego zakupu, wówczas Uczestnik może wykorzystać́ całą zgromadzoną Premię.

  3.4. Jeżeli Premia jest wykorzystywana do transakcji, w której Uczestnik kupuje kilka produktów, jest ona proporcjonalnie dzielona pomiędzy produkty i proporcjonalnie obniża cenę̨ każdego nieprzecenionego produktu.

  3.5. Premia z danej transakcji może zostać wykorzystana po upływie 30 dni od realizacji sprzedaży w ramach danej transakcji. Jako realizację sprzedaży przyjmuje się termin fiskalizacji sprzedaży w ramach danej transakcji. Fiskalizacja sprzedaży następuje przed wysłaniem lub wydaniem towaru Uczestnikowi – z datą wystawienia Dowodu zakupu zgodnie z Regulaminem.

  3.6. Premię z danej transakcji zakupowej Uczestnik może wykorzystać w okresie do 180 dni od daty tej transakcji. Po upływie ww. terminu naliczona Premia zostanie skasowana, co nie wpływa jednak na Premie naliczone z późniejszych transakcji.

  3.7. Wszelkie informacje na temat stanu konta i naliczonej Premii są dostępne w zakładce „Moje konto" w Sklepie Internetowym lub u pracowników Sklepów Stacjonarnych.

  3.8. W przypadku dokonywania zakupów w Sklepach Stacjonarnych Uczestnik weryfikowany jest na podstawie posiadanej wirtualnej karty. W przypadku braku karty Uczestnik może zostać zweryfikowany na podstawie innych danych (np. osobowych lub teleadresowych), o ile efekt weryfikacji nie będzie budził uzasadnionych wątpliwości.

  3.9. W przypadku zwrotu towaru z transakcji, w której nastąpiło wykorzystanie Premii konto Uczestnika zostaje ponownie uznane wartością̨ Premii przypadającą na zwracany towar.

  3.10. W przypadku zwrotu towaru z transakcji w ramach, której naliczono Premię na koncie danego Uczestnika naliczona Premia zostanie pomniejszona o wartość́ wynikającą̨ z wartości zwracanego towaru.

  3.11. Program nie łączy się z innymi programami, akcjami promocyjnymi, kodami rabatowymi dostępnymi do wykorzystania w Sklepie Internetowym i Sklepach Stacjonarnych i nie jest możliwe korzystanie z różnych programów, akcji promocyjnych, dodatkowych kodów rabatowych podczas jednej transakcji.

  3.12. Żeby skorzystać z Programu w koszyku zakupowym Uczestnik musi być zalogowany na swoje konto. Aby wykorzystać naliczoną Premię podczas zakupów w Sklepie Internetowym, Uczestnik podczas dokonywania zakupów, zaznacza w koszyku zakupowym opcję „Korzystam z R-TEAM”, co powoduje - w przypadku posiadania naliczonej Premii na koncie Uczestnika - odpowiednie zmniejszenie ceny towarów nieprzecenionych w koszyku.

  3.13. Aby wykorzystać Premię w Sklepie Stacjonarnym, Uczestnik przed zrealizowaniem zakupu musi zgłosić sprzedawcy fakt bycia Uczestnikiem Programu i chęć skorzystania z Premii.

  3.14. Jeżeli Premia na koncie Uczestnika została naliczona lub wykorzystana niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia części lub całości naliczonej Premii, o czym Uczestnik zostanie poinformowany.

  3.15. Dla Uczestników Programu R-TEAM organizowane są tymczasowe promocje (np. zwielokrotnienie Premii, dodatkowych gratisów do zakupów itd.). Szczegóły ofert czasowych (czas obowiązywania i zasady) komunikowane będą na stronie www.R-GOL.com i w Sklepach Stacjonarnych. Organizator może, według własnego uznania i na zasadach odrębnie określonych przez Organizatora, kierować do wybranych Uczestników Programu, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, promocyjne oferty specjalne. Korzystanie z takich ofert odbywa się bez naruszenia punktów 2.3 i 3.11 Regulaminu.


4. DANE OSOBOWE


  4.1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednakże niezbędne do wzięcia udziału w programie lojalnościowym R-TEAM. Brak podania danych uniemożliwi przystąpienie do ww. Programu. Podanie daty urodzenia jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość zapisania się do Programu lojalnościowego R-TEAM.

  4.2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) – dalej jako „RODO”. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest Organizator Programu. Z Administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób: mailowo – przesyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie dzwoniąc pod numer +48 22 122 02 90.

  4.3. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych Klienta. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected].

  4.3. Dane Uczestnika zbierane są podczas rejestracji w elektronicznym formularzu (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia). Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika na podstawie RODO w następujących celach:

  • realizacji umowy sprzedaży i udzielania Premii, prowadzenie konta użytkownika w Sklepie Internetowym R-GOL na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w szczególności obowiązków podatkowych lub rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • przesyłania informacji handlowych o produktach lub usługach Administratora drogą elektroniczną (art. 6 ust.1 lit. a RODO – zgoda);
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na prowadzeniu Programu lojalnościowego R-TEAM, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w celach podjęcia działań statystycznych i analitycznych, jak również w celach kontaktowych. Informujemy ponadto, że dla celów marketingowych w niektórych przypadkach dane osobowe mogą być profilowane w celu przekazania Uczestnikowi dopasowanej informacji marketingowej, co stanowi jednocześnie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  4.4. Dane Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Organizatora do przetwarzania danych przez określony czas; okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Organizatora; okres niezbędny do świadczenia usług przez Organizatora i zapewnienia niezbędnej obsługi Uczestnika; okres, na jaki została udzielona zgoda.

  4.4. Uczestnik Programu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania i poprawiania. Uczestnik Programu ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądania ich usunięcia przez Organizatora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania przeniesienia danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

  4.5. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, Uczestnik powinien skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce Uczestnik skorzystać.

  4.6. Uczestnik Programu jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Programu, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych osobowych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.

  4.7. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  4.8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Programie może zostać wycofana w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje jednak brakiem możliwości udziału w Programie R-TEAM.

  4.9. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa).

  4.10. Odbiorcami danych Uczestnika Programu będą podmioty świadczące usługi wsparcia dla Administratora, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych (m.in. wsparcie prawne, IT, działania marketingowe).


5. ZAMKNIĘCIE PROGRAMU, REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE.


  5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Programu w każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych przez Uczestnika.

  5.2. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Programu na wszystkich Kartach i kontach Uczestników zostaje zablokowana możliwość naliczania Premii, co nie narusza uprawnienia Uczestnika do wykorzystania naliczonych na jego koncie Premii w terminie do 180 dni od dokonania poszczególnych transakcji.

  5.3. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.R-GOL.com, w Sklepach Stacjonarnych R-GOL oraz powiadomienia Uczestników w formie mailowej.

  5.4. Fakt zamknięcia lub zawieszenia Programu przez Organizatora nie uprawnia Uczestnika do dochodzenia w stosunku do Organizatora wypłaty wartości nabytej Premii w gotówce.

  5.5. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie następuje poprzez cofnięcie zgody na otrzymanie informacji handlowych (newsletter) lub na żądanie Klienta, po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta pod: [email protected] lub numer telefonu: +48 22 122 02 90. Zamknięcie Konta wiąże się z rezygnacją z wykorzystania zgromadzonych Premii.


6. PROCEDURA REKLAMACYJNA


  6.1. Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanych Premii lub realizacji rabatu.

  6.2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą, kurierem, złożona osobiście w siedzibie Organizatora, przesłana mailem na: [email protected].

  6.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, adres składającego Reklamację, datę, opis i powód reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika, co do rozwiązania zaistniałego problemu.

  6.4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O rozpatrzeniu reklamacji składający są powiadamiani pisemnie lub na wniosek Klienta drogą e-mail.

  6.5. Nieuwzględnienie roszczeń w ramach postępowania reklamacyjnego lub upływ terminu, o którym mowa w 6.2, nie narusza prawa Klienta do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  7.1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

  7.2.Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

  7.3.Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom na stronie internetowej www.R-GOL.com, w Sklepie Stacjonarnym oraz w siedzibie Organizatora.

  7.4.Zaznaczenie odpowiedniej zgody przez Klienta na formularzu rejestracyjnym dostępnym w Sklepie Stacjonarnym lub dołączeniu do Programu przez stronę internetową www.R-GOL.com powoduję akceptację warunków niniejszego Regulaminu wraz z zobowiązaniem do ich przestrzegania.

  7.5.Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego przez Klienta.

  7.6.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.10.2023 r.


Poprzednia wersja regulaminu R-TEAM obowiązująca do dnia 01.10.2023 r. znajduje się tutaj -> Archiwalny Regulamin R-Team