Fundusze Europejskie

INFORMACJA O PROJEKCIE:

Tytuł projektu: "Optymalizacja procesów biznesowych firmy R-GOL Marcin Radziwon Sp.K. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych".
Beneficjentem projektu jest R- GOL Marcin Radziwon spółka komandytowa. Na realizację projektu składają się następujące etapy:

- Zakup biznesplanu,
- Zakup systemu WMS wraz z niezbędnymi licencjami, urządzeniami, szaf buforowych - sorterów, analizą wdrożeniową, usługami
- Zakup usług translacyjnych sklepu internetowego www. R-GOL.com na języki bułgarski i węgierski,
- Zakup systemu BI wraz z niezbędnymi licencjami, usługami informatycznymi i szkoleniami,
- Zakup systemu POS wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami i usługami informatycznymi,
- Zakup modułu Kiosk Pracownika wraz z niezbędnymi usługami informatycznymi i szkoleniami
- Zakup systemu Programu Lojalnościowego wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami i usługami informatycznymi,
- Zakup modułu Bony Podarunkowe wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami i usługami informatycznymi,
- Zakup usług promocyjnych w wyszukiwarce Google oraz na platformie Facebook.

Zgodnie z zapisami par. 3 pkt. 2 Regulam. oraz SZOOP dofinansowane mogły być projekty polegające na zwiększeniu udziału TIK w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników) prowadzących m. in. do obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem. Projekt polegał na wdrożeniu rozwiązań informatycznych służących do optymalizacji procesów wewnątrz firmy, rozwoju działań internacjonalizacyjnych jak i usprawnienia przepływu informacji z klientami, a więc wpisywał się w założenia określone w SZOOP jak i Regulaminie. Elementem uzupełniającym projektu będą działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach realizacji projektu.

Cele projektu:

Poprawa konkurencyjności na rynku - projekt wpływa na poprawę konkurencyjności firmy na rynku krajowym oraz międzynarodowym. W wyniku realizacji projektu wszystkie procesy są wykonywane szybciej, sprawniej i efektywniej co przekłada się na oferowanie Klientom lepszej jakości usług sprzedażowych i posprzedażowych.
Ulepszenie usług - w wyniku realizacji projektu zostały zoptymalizowane wszystkie procesy realizowane przez Wnioskodawcę. Ilościowy wzrost zdolności sprzedaży - realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości wszystkich procesów biznesowych. Dzięki temu procesy wykonywane są w krótszym niż obecnie czasie.
Pozwoliło to zwiększyć moce wytwórcze i wpłynęło na ilościowy wzrost zdolności sprzedaży.
Obniżenie kosztów działalności - optymalizacja procesów biznesowych firmy pozwoliła na obniżenie kosztów działalności między innym poprzez redukcję liczby nadgodzin, zmniejszenie zużycia energii, wyeliminowanie wersji papierowych dokumentów (np. listy produktów do zamówień) czy zmniejszenie średnich kosztów jednostkowych.
Ochrona środowiska naturalnego - Projekt chroni środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zużycia energii polegające na wykorzystaniu zewnętrznych serwerów, na których uruchamiane jest środowisko, dzięki czemu nie powoduje dodatkowego zużycia energii potrzebnej na utrzymanie serwerów własnych. Projekt w dużej mierze eliminuje także papierowy obieg dokumentów związany z realizacją zamówień, co wpływa na zmniejszenie użycia papieru oraz drukarek, tuszów i innych urządzeń biurowych.
Powstanie nowych miejsc pracy - w ramach realizacji projektu zostały stworzone nowe etaty. Budowa/rozwój społeczeństwa informacyjnego - W ramach projektu miały zastosowanie zasady budowy społeczeństwa informacyjnego. Stanie się tak, ponieważ interesariusze projektu (tutaj pracownicy) obsługują zaawansowany technologicznie informatyczne rozwiązanie, usprawniające realizację procesów w przedsiębiorstwie. Osoby obsługujące dane procesy i podprocesy zostały objęte odpowiednim szkoleniem wdrażającym w użytkowanie elementów systemu.

Wartość całkowita projektu: 1 142 911.08 zł
Kwota udzielonego dofinansowania: 616 907.12 zł


Program Operacyjny Polska Wschodnia

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia POPW.01.05.00 Dotacje na kapitał obrotowy

Projekt realizowany w ramach Działania: POPW.01.05.00. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku i znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Otrzymane bezzwrotne wsparcie Spółka będzie mogła przeznaczyć na bieżące koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego.

Wartość projektu: 220 979,31 PLN
Wkład Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego : 220 979,31 PLN