Akcja konkursowa PUMA x R-GOL x PANEK

REGULAMIN KONKURSU

Chasing Adrenaline (dalej „Regulamin”)


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Chasing Adrenaline” (dalej „Konkurs”). Warunki udziału w Konkursie określa Regulamin.


Organizatorem Konkursu jest MSLGROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288123, NIP: 521-345-86-65, o kapitale zakładowym 772.500 zł, (dalej „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc. Organizator działa na zlecenie spółki PUMA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, (00-876) Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 30239, NIP: 521-26-57-753, BDO: 000008890, o kapitale zakładowym 40.000.000 zł (dalej „Klient”).


Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


Konkurs organizowany będzie w rundach: I (pierwsza) runda będzie trwać od 04.09.2020 do 18.09.2020, natomiast II (druga) runda będzie trwać od 04.09.2020 do 18.09.2020


W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, mająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, tj. osoba pełnoletnia lub między 13-stym, a 18-stym rokiem życia oraz nieubezwłasnowolniona lub ubezwłasnowolniona częściowo, zamieszkała na terytorium Polski (dalej „Uczestnik”). Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, a przystąpienie do Konkursu oznacza zaakceptowanie Regulaminu.


W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz współpracownicy:

Organizatora;

Klienta;

Panek Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „PANEK”);

R-GOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Górce (dalej „R-GOL”),

oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku Zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w pkt. 6, osoby te tracą uprawnienie do Nagrody.


Wszelkie pojęcia zapisane w Regulaminie z wielkich liter mają znaczenie, które nadano im w definicjach zawartych w Regulaminie.


ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie https://www.r-gol.com/pl/strony/akcja-konkursowa-puma-x-r-gol-x-panek;

wziąć udział w jednej z dwóch Rund Konkursu, wykonując następujące zadanie konkursowe, odmienne dla każdej z dwóch rund Konkursu:

W trakcie Rundy I, w dwóch miastach: Warszawa oraz Gdańsk, będą dostępne specjalnie oklejone 2 (słownie dwa) samochody (Mercedes GLA) należące do PANEK (dalej „Samochody”). Każdy Samochód będzie specjalnie oznaczony w aplikacji mobilnej PANEK (dalej „Aplikacja), za pomocą ikony w kolorze ULTRA. Każda osoba, która posiada Aplikację, wypożyczy przy jej użyciu Samochód i zdecyduje się na przejazd Samochodem do sklepu działającego pod marką R-Gol (zlokalizowanego w Warszawie – ul. Puławska 255, lub w Gdańsku – Al. Grunwaldzka 82) (dalej „Sklep”),po zakończeniu przejazdu wejdzie do jednego ze Sklepów, zgłosi sprzedawcy przejazd Samochodem i pisemnie odpowie na pytanie konkursowe dotyczące wiedzy z dziedziny sportu zadane przez sprzedawcę, staje się Uczestnikiem Konkursu w Rundzie I.

W trakcie II Rundy, – każda osoba, która zrobi, a następnie opublikuje na swoim publicznym koncie na portalu społecznościowym na Facebooku lub Instagramie kreatywne zdjęcie prezentujące Samochód, wraz z oznaczeniem właściwych kont Klienta (IG: @PUMA, Facebook: PUMA), PANEK (IG: @panekcs, Facebook: Panek CarSharing) i R-GOL (IG: @r_gol_football, Facebook: R-GOL.com) wraz z hasztagami: #ChasingAdrenaline, #PUMA, #Panek i #R-GOL, staje się Uczestnikiem Konkursu w Rundzie II.

(dalej łącznie lub osobno jako „Zadanie Konkursowe”).


W czasie trwania Konkursu Uczestnik może dodać dowolną liczbę Zadań Konkursowych, jednakże każdy Uczestnik może otrzymać w Konkursie tylko jedną Nagrodę.


Zadanie Konkursowe nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu ani regulaminu serwisu Facebook, Instagram w którym Uczestnik zamieszcza Zadanie Konkursowe.


Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego w przypadku:

zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub regulaminem serwisu Facebook lub Instagram;

zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących podmiotów innych niż Klient, Panek lub R-Gol;

naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, w tym prawa do wizerunku i praw autorskich, w tym, gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;

zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści stanowiących negatywne opinie dotyczące Organizatora, Klienta, PANEK lub R-GOL, lub przedstawiające osoby związane z podmiotami, usługi świadczone przez te podmioty, a także produkty pod markami tych podmiotów w sposób negatywny. .


Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że:

jest jedynym twórcą przesłanego Zadania Konkursowego, uprawnionym do utworu stanowiącego Zadanie Konkursowe, prawo do utworu nie jest obciążone na rzecz osób trzecich, a jego wykorzystanie i treść nie będzie naruszać prawa, ani praw osób trzecich;

nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych w zakresie komentarza, w szczególności z prawa do oznaczania autorstwa.


Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:

podaje nieprawdziwe dane;

jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub Klienta, godzą w renomę Organizatora, Klienta, R-GOL lub PANEK, są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania;

przesyła Zadanie Konkursowe, w którym występują inne osoby trzecie, które nie wyrażają zgody na wykorzystanie Zadania Konkursowego, o ile przysługuje im takie uprawnienie lub ich utrwalonego wizerunku lub artystycznego wykonania.NAGRODY

Całkowita pula nagród w Konkursie (dalej „Nagrody”) wynosi:

W I (pierwszej) Rundzie przewidziane są 2 (słownie: dwie) pule Nagród:

50 (słownie: pięćdziesiąt) (dalej „Nagroda z I puli za I Rundę”) w postaci zestawu gadżetów marki PUMA (zestaw 6 grzybków treningowych i skakanka, zapakowane w worek treningowy), o wartości 70,62 zł,

Po wyczerpaniu Nagród z I puli za I Rundę – każdy kolejny Zwycięzca w Rundzie I otrzyma kupon zniżkowy o wartości 10% na zakupy w sklepach R-Gol (dalej „Nagroda z II puli za I Rundę”),

II (drugiej) Rundzie 10 (słownie: dziesięć) (dalej „Nagroda za II Rundę”) w postaci pary butów piłkarskich (korków) marki PUMA – model ULTRA 1.1 o wartości 899 zł lub Future 6.1. o wartości 899 zł. Model butów piłkarskich zostanie przydzielony zwycięzcy zależnie od dostępności danego modelu.


Do Nagród dodane są dodatkowe nagrody pieniężne o wartości 11,11% wartości danej Nagrody, o ile Nagroda nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Takie nagrody pieniężne nie zostaną wydane zwycięzcom, lecz zostaną odprowadzone przez Organizatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

W Rundzie I, każdy Uczestnik, który udzieli poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe, o którym mowa w pkt. 8 lit. b ppkt. i powyżej, otrzyma Nagrodę, zgodnie z pkt. 14 lit. a powyżej (dalej „Zwycięzcy”).

W celu wyłonienia Zwycięzców w Rundzie II oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”).


Komisja będzie oceniać niezależnie i bezstronnie udostępniane przez Uczestników w II Rundzie Zadania Konkursowe w ten sposób, że Komisja wybierze 5 (słownie: pięć) zdjęć wykonanych w Warszawie oraz 5 (słownie: pięć) zdjęć wykonanych w Gdańsku, uwzględniając atrakcyjność, oryginalność i walory artystyczne każdego Zadania Konkursowego oraz na tej podstawie sporządzi ranking najwyżej ocenianych zgłoszeń i wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe w liczbie odpowiadającej liczbie Nagród w II Rundzie, a ich autorom zostanie przyznane prawo do Nagrody za II Rundę (dalej również „Zwycięzcy”). Komisja rozstrzygnie Konkurs w terminie 7 dni od zakończenia każdej Rundy.


POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

Wyniki II rundy konkursu zostaną opublikowane na stronie: https://www.facebook.com/RGOL.FootballCenter w dniu 25.09.2020 roku

W ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym Komisja przyzna Zwycięzcom Nagrody za II Rundę ), Organizator skontaktuje się z każdym Zwycięzcą II Rundy

za pomocą wiadomości prywatnej do właściwego konta na profilu Zwycięzcy w mediach społecznościowych (Instagram lub Facebook), na którym zostało opublikowane Zadanie Konkursowe wraz z odpowiednimi oznaczeniami i hasztagami. Zwycięzca ma 3 dni robocze na udzielenie odpowiedzi Organizatorowi, w której potwierdzi otrzymanie wiadomości od Organizatora, a także poda swoje imię i nazwisko w celu późniejszej weryfikacji tożsamości Zwycięzcy przy odbiorze Nagrody, a także dokona wyboru Sklepu, w którym odbierze Nagrodę. Zwycięzca, który potwierdził otrzymanie wiadomości od Organizatora w terminie jest uprawniony do odebrania Nagrody, natomiast w przypadku braku udzielenia przez Zwycięzcę odpowiedzi w terminie, Zwycięzca zostaje wykluczony z Konkursu i traci uprawnienie do otrzymania Nagrody.


Nagrody w Konkursie, które nie zostały rozdysponowane wśród Zwycięzców w obu Rundach z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, pozostają do dyspozycji Organizatora.


WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

Nagrody w Konkursie zostaną wydane Zwycięzcom:

W I Rundzie – w Sklepie niezwłocznie po spełnieniu warunków, uprawniających do otrzymania Nagrody, o których mowa w pkt. 16 powyżej.

W II Rundzie - wybranym przez Zwycięzcę Sklepie w terminie 14 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej. Przy odbiorze Nagrody konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia, że osoba zgłaszająca się po odbiór Nagrody jest faktycznie Zwycięzcą. Zwycięzca jest obowiązany do złożenia swojego podpisu na liście potwierdzającej odbiór Nagrody. Zwycięzca nie ma prawa do żądania wymiany Nagrody na inną, a także nie może przenieść prawa do Narody na osoby trzecie .


PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu na adres MSLGROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa.


Reklamacja powinna zawierać:

dopisek na kopercie: „Reklamacja – Konkurs Chasing Adrenaline”;

wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);

wskazanie przedmiotu reklamacji;

uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

podpis reklamującego.


Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich wpłynięcia. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym pod adres wskazany w reklamacji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości pod linkiem https://www.r-gol.com/pl/strony/akcja-konkursowa-puma-x-r-gol-x-panek

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie https://www.r-gol.com/pl/strony/akcja-konkursowa-puma-x-r-gol-x-panekoraz obowiązywać będą niezwłocznie po ich publikacji. Zmiany Regulaminu nie mogą ograniczyć praw Uczestnika nabytych do dnia wprowadzenia zmian i w tym zakresie nie mają wpływu na treść tych praw.

W przypadku zaistnienia niezależnych od Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie poszczególnych czynności w Konkursie w terminach wskazanych w Regulaminie, związanych w szczególności z pandemią Covid-19, Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminów wykonania poszczególnych czynności w Konkursie adekwatnie do panujących warunków, informując o tym na stronie internetowej, na której opublikowany jest Regulamin, co niniejszym Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.09.2020 roku .