Nákupní podmínky R-Club


Smlouva mezi kupujícím a prodejcem může být uzavřena dvěma způsoby. Kupující má právo před podáním objednávky vyjednávat s prodejcem o všech ustanoveních smlouvy a také o změnách ustanovení těchto podmínek. Toto vyjednávání by mělo být vedenou písemnou formou a adresováno prodejci (R-GOL Sp. z o. o. (dříve R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.)., Górka 3D, 14-100 Ostróda, Polsko, NIP (DIČ): 741-213-29-44 ).

V případě, že kupující nevyužije možnosti uzavřít smlouvu cestou individuálního vyjednávání, použijí se tyto podmínky a příslušné právní předpisy.

PODMÍNKY

§1 Definice

 1. Poštovní adresa – jméno a příjmení nebo název instituce, poloha v obci (v případě obcí rozdělených na ulice: ulice, číslo budovy, číslo bytu nebo provozovny; v případě obcí nerozdělených na ulice: název obce a číslo nemovitosti), poštovní směrovací číslo a obec.

 2. Adresa pro reklamace:

  R-GOL Sp. z o. o. (dříve R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.)
  Górka 3D
  14-100 Ostróda

 3. Ceník dodávky – přehled nacházející se na adrese www.R-GOL.club/cs/pages/dodani-r-club a obsahující dostupné druhy dodávek a jejich ceny.

 4. Kontaktní údaje:

  R-GOL Sp. z o. o. (dříve R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.)
  Górka 3D
  14-100 Ostróda
  Polsko
  e-mail: [email protected]

 5. Dodávka – druh přepravní služby s určením přepravce a nákladů, jak je uvedena v ceníku dodávek nacházejícím se na adrese www.R-GOL.club/cs/pages/dodani-r-club

 6. Doklad o koupi – faktura, účtenka nebo paragon vystavené podle polského zákona o dani z přidané hodnoty ze dne 11. března 2004, ve znění pozdějších předpisů, a jiných příslušných polských právních předpisů.

 7. Produktový list – jednotlivá podstránka e-shopu obsahující informace o jednotlivém výrobku.

 8. Zákazník – plnoletá fyzická osoba plně právně způsobilá, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, avšak plně právně způsobilá, která provádí u prodejce nákup přímo spojený s její podnikatelskou nebo profesní činností.

 9. Občanský zákoník – polský občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964, ve znění pozdějších předpisů.

 10. Etický kodex – soubor zásad postupů, zejména pak etických a profesních norem, jak jsou uvedeny v čl. 2 bod 5 polského zákona o předcházení nekalým obchodním praktikám ze dne 23. srpna 2007, ve znění pozdějších předpisů.

 11. Spotřebitel – fyzická osoba plně právně způsobilá, která provádí u prodejce nákup přímo nespojený s její podnikatelskou nebo profesní činností.

 12. Košík – seznam produktů vyhotovený z produktů nabízených v e-shopu na základě výběru kupujícího.

 13. Kupující – jak spotřebitel, či zákazník..

 14. Místo vydání věcipoštovní adresa nebo místo přejímky uvedené na objednávcekupujícího.

 15. Moment vydání věci – moment, v němž kupující nebo třetí osoba jím určená k převzetí, převezme věc do držení.

 16. Splatnost– metoda provedení úhrady za předmět smlouvy a dodávku uvedená na adrese www.R-GOL.club/cs/pages/dodani-r-club

 17. Spotřebitelský zákon – polský zákon o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014.

 18. Produkt – minimální a nedělitelné množství věcí, jenž může být předmětem objednávky, a které je uvedeno v e-shopu prodejce jako měrná jednotka s uvedenou cenou (cena/jednotka).

 19. Předmět smlouvy – produkty a dodávka, které jsou předmětem smlouvy.

 20. Předmět plnění – předmět smlouvy.

 21. Přejímací místo – místo vydání věci, jenž není poštovní adresou a je uvedeno na seznamu, který prodejce zveřejnil v e-shopu.

 22. Věc – movitá věc, která může být nebo je předmětem smlouvy.

 23. E-shop– internetový obchod dostupný na adrese www.R-GOL.com , jehož prostřednictvím může kupující podat objednávku.

 24. Prodejce:

  R-GOL Sp. z o. o. (dříve R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.)
  Górka 3D
  14-100 Ostróda
  NIP (DIČ): 741-213-29-44, KRS (Národní soudní rejstřík): 0001034546

  BANKOVNÍ ÚČET:
  transfer in EUR: PL77 1600 1462 1833 6038 5000 0005
  transfer in GBP: PL23 1600 1462 1833 6038 5000 0007
  transfer in USD: PL50 1600 1462 1833 6038 5000 0006
  transfer in RON: PL06 1600 1462 1833 6038 5000 0022
  transfer in HUF: PL11 1600 1462 1833 6038 5000 0029
  transfer in CZK: PL54 1600 1462 1833 6038 5000 0031
  transfer in BGN: PL81 1600 1462 1833 6038 5000 0030
  SWIFT: PPABPLPK

 25. Systém – soustava vzájemně spolupracujících informatických zařízení a softwaru, která zajišťuje zpracování a uchování, a také odesílání a přijímání dat prostřednictvím telekomunikačních sítí pomocí koncového zařízení vhodného pro daný typ sítě, obecně známá jako internet.

 26. Lhůta realizace– počet hodin nebo pracovních dnů uvedený na produktovém listu..

 27. Smlouva– smlouva uzavřená mimo provozovnu podnikatele nebo dálkově ve smyslu polského zákona o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014 v případě spotřebitelů, a kupní smlouva ve smyslu čl. 535 polského občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964 v případě kupujících.

 28. Vada– jak fyzická vada, či právní vada.

 29. Fyzická vada– rozpor prodané věci se smlouvou, zejména pokud věc:

  1. nemá vlastnosti, které by věc tohoto druhu měla mít vzhledem k účelu vymezenému ve smlouvě nebo vyplývajícímu z okolností nebo určení;
  2. nemá vlastnosti, o jejichž existenci prodejce kupujícího ujistil,
  3. není vhodná pro účel, o němž spotřebitel informoval prodejce při uzavírání smlouvy, a prodejce nevznesl připomínky ohledně tohoto jejího určení;
  4. byla spotřebiteli vydána v neúplném stavu;
  5. v případě její vadné montáže a spuštění, pakliže tyto úkony byly provedeny prodejcem nebo třetí osobou, za níž prodejce nese odpovědnost, anebo spotřebitelem, který postupoval podle pokynů získaných od prodejce;
  6. nemá vlastnosti, o nichž ujišťoval výrobce nebo jeho zástupce nebo osoba, která uvádí věc na trh v rámci své podnikatelské činnosti a osoba, která tím, že prodanou věc opatřila svým názvem, ochrannou známkou nebo jiným rozlišujícím označením, uvádí sebe jako výrobce, ledaže prodejce tato ujištění neznal ani v rozumném hodnocení nemohl znát, nebo tato ujištění nemohla mít vliv na rozhodnutí spotřebitele o uzavření smlouvy, anebo pokud obsah těchto ujištění byl uveden na pravou míru před uzavřením smlouvy.

 30. Právní vada – situace, kdy prodaná věc je ve vlastnictví třetí osoby anebo je zatížena právem třetí osoby a dále, jestliže omezení využití nebo nakládání s věcí vyplývá z rozhodnutí nebo výroku příslušného orgánu.

 31. Objednávka – čestné prohlášení kupujícího podané prostřednictvím e-shopu, které jednoznačně stanoví druh a množství výrobků; druh dodávky; druh splatnosti; místo vydání věci, údaje kupujícího, a směřuje přímo k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodejcem.

§2 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Smlouva se uzavírá v polském jazyce, v souladu s polskými právními předpisy a těmito podmínkami.

 2. Zboží dodáváme do těchto států: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva,Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.

 3. Prodejceje povinen a zavazuje se poskytovat služby a dodávat věci bezvadné..

 4. Všechny prodejcem uváděné ceny jsou cenami v polské měně a včetně DPH. Ceny výrobků nezahrnují náklady na dodání, které jsou uvedeny v ceníku dodávek..

 5. Veškeré lhůty se počítají v souladu s čl. 111 polského občanského zákoníku, tj. lhůta uvedená ve dnech končí uplynutím posledního dne, a jestliže je počátkem lhůty uvedené ve dnech určitá událost, pak počítání lhůty nezahrnuje den, v němž k této události došlo.

 6. Potvrzení, zpřístupnění, zaznamenání, zajištění veškerých zásadních ustanovení smlouvy a účelem získání přístupu k těmto informacím v budoucnu se provádí ve formě:

  1. 2. potvrzení uzavření smlouvy zasláním – na e-mail uvedený kupujícím –informací o objednávce uvedených v § 1 bod 31. Je-li kupujícím spotřebitel, zasílá prodejce na výše uvedený e-mail také odkaz na informaci o právu odstoupit od smlouvy, jak je upraveno v čl. 13 spotřebitelského zákona, odkaz na aktuální verzi podmínek a také odkaz na vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy;
  2. přiložení vytištěného dokladu o koupi k realizované objednávce zaslané na uvedené místo vydání věci.

 7. Prodejce informuje o jemu známých zárukách, které udělují třetí osoby na výrobky nacházející se ve-shopu.

 8. Prodejce neúčtuje žádné poplatky za komunikaci s ním při využití prostředků dálkové komunikace, a kupující hradí náklady na ni ve výši vyplývající ze smlouvy, kterou uzavřel s třetí osobou, jež mu poskytuje dané služby umožňující dálkovou komunikaci.

 9. Prodejce garantuje kupujícímu využívajícímu systém správné fungování e-shopu v těchto prohlížečích: IE verze 7 nebo novější, FireFox verze 3 nebo novější, Opera verze 9 nebo novější, Chrome verze 10 nebo novější, Safari s nainstalovanými nejnovějšími verzemi JAVA a FLASH, na monitorech s horizontálním rozlišením nad 1024 px. Použití softwaru třetích firem ovlivňujícího fungování a funkčnost prohlížečů Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari může mít vliv na správné zobrazování e-shopu, a proto je za účelem dosažení plné funkčnosti e-shopu www.R-GOL.com třeba je všechny vypnout.

 10. Kupující může využít možnost zapamatování jeho údajů v e-shopu pro usnadnění postupu při podání příští objednávky. Za tímto účelem by kupující měl zadat přihlašovací jméno a heslo, které jsou nezbytné k získání přístupu na jeho účet. Přihlašovací jméno a heslo tvoří řada znaků zadanýc kupujícím, který je povinen je uchovat v tajnosti a chránit je před nepovolaným přístupem třetích osob. *Kupující má kdykoli možnost nahlédnout, opravit, aktualizovat údaje a také zrušit svůj účet v e-shopu.

 11. Prodejce dodržuje etický kodex.

 12. Kupující se zavazuje:

  1. nedodávat a neposkytovat obsah zakázaný právními předpisy, např. obsah propagující násilí, hanobící nebo narušující osobnostní a jiná práva třetích osob,
  2. využívat e-shop způsobem, který nenaruší jeho fungování, zejména použitím malware, nebo škodlivých zařízení,
  3. nepodnikat takové kroky, jako je rozesílání nebo umisťování v rámci e-shopu nevyžádaných obchodních informací (spam),
  4. využívat e-shop způsobem, který nebude obtěžovat jiné kupující ani prodejce,
  5. využívat veškerý obsah uveřejněný v rámci e-shopu pouze v rozsahu vlastního osobního užitku,
  6. využívat e-shop způsobem, který je v souladu s právními předpisy platnými na území Polské republiky, ustanoveními podmínek a také s obecnými pravidly etikety.

§3 UZAVŘENÍ SMLOUVY A JEJÍ PLNĚNÍ

 1. Objednávky lze podávat 24 hodin denně.

 2. Za účelem podání objednávky by kupující měl provést nejméně následující úkony, z nichž některé se mohou vícekrát opakovat:

  1. přidat výrobek do košíku;
  2. zvolit druh dodávky;
  3. zvolit druh splatnosti;
  4. zvolit místo vydání věci;
  5. podat objednávku v e-shopu použitím tlačítka „Kupuji a platím“.

 3. Smlouva se spotřebitelem je uzavřena ve chvíli podání objednávky.

 4. Objednávka spotřebitele splatná na dobírku je realizována neprodleně, a objednávka splatná převodem nebo prostřednictvím systému elektronických plateb je realizována po zaúčtování platby spotřebitele na účtu prodejce, k čemuž by mělo dojít ve lhůtě 5 dnů od podání objednávky, ledaže spotřebitel nebyl schopen platbu uskutečnit nikoli svou vinou a informoval o tom prodejce.

 5. Smlouva se zákazníkem je uzavřena ve chvíli přijetí objednávky prodejcem, a prodejce o tom informuje zákazníka neprodleně po podání objednávky.

 6. Objednávka zákazníka splatná na dobírku je realizována neprodleně po uzavření smlouvy, a objednávka splatná převodem nebo prostřednictvím systému elektronických plateb je realizována po uzavření smlouvy a zaúčtování platby zákazníka na účtu prodejce.

 7. Realizace objednávky zákazníka může záviset na zaplacení celé hodnoty objednávky nebo její části nebo získání limitu dodavatelského úvěru minimálně v hodnotě objednávky nebo souhlasu prodejce se zasláním objednávky na dobírku (splatné při převzetí).

 8. Zaslání předmětu smlouvy následuje ve lhůtě uvedené na produktovém listu, u objednávek skládajících se z více produktů pak v nejdelší ze lhůt uvedených na produktových listech. Lhůta začíná běžet ve chvíli realizace objednávky.

 9. Zakoupený předmět smlouvy je spolu s dokladem o koupi, jaký si zvolil kupující, zaslán podle druhu dodávky zvoleného kupujícím na místo vydání věci určené kupujícím na objednávce, a to včetně připojených příloh, jak jsou uvedeny v §2 bod 6b.

§4 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Na základě čl. 27 spotřebitelského zákona spotřebiteli přísluší právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, bez udání důvodu a aniž by hradil náklady s výjimkou nákladů uvedených v čl. 33, čl. 34 odst. 2 spotřebitelského zákona. V souladu s čl. 34 odst. 2 uvedeného zákona spotřebitel hradí pouze přímé náklady na vrácení věci.

 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené smlouvy na dálku, jak ji stanoví odst. 1, činí 30 dní od chvíle vydání poslední věci, která je předmětem objednávky. Pro zachování lhůty na odstoupení od smlouvy stačí zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty 30 dnů.

 3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel podat na formuláři, jehož vzor obsahuje příloha č. 2 spotřebitelského zákona, na formuláři dostupném na adrese https://files.r-gol.com/documents/cs/R-GOL_návratový_formulář_CZ.pdf nebo jinou formou podle spotřebitelského zákona.

 4. Prodejce neprodleně potvrdí kupujícímu na e-mail (uvedený při uzavírání smlouvy a jiný, pakliže byl uveden na podaném prohlášení), že obdržel prohlášení o odstoupení od smlouvy.

 5. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou.

 6. Spotřebitel je povinen vrátit prodejci věc neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů ode dne, v němž odstoupil od smlouvy. Pro zachování lhůty stačí zaslat věc před jejím uplynutím.

 7. Spotřebitel zasílá věci, které jsou předmětem smlouvy, od níž odstoupil, na vlastní náklady a riziko.

 8. Spotřebitel nehradí náklady na dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, jestliže nevyjádřil souhlas s uskutečněním plnění před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy nebo nebyl informován o tom, že ztrácí jemu příslušející právo na odstoupení od smlouvy ve chvíli, kdy takový souhlas poskytoval, nebo podnikatel nedodal potvrzení podle čl. 15 odst. 1 a čl. 21 odst. 1. spotřebitelského zákona.

 9. Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty věci, jenž vyplývá z toho, že věc využíval způsobem překračujícím způsob nezbytný ke zjištění povahy, vlastností a fungování věci.

 10. Prodejce neprodleně – nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, v němž obdržel prohlášení o odstoupení od smlouvy podané spotřebitelem – vrátí spotřebiteli všechny jím provedené platby, a to včetně nákladů na dodání věci. Jestliže spotřebitel zvolil jiný způsob dodávky než nejlevnější běžný způsob dodání nabízený prodejcem, není prodejce povinen vrátit spotřebiteli jím uhrazené vícenáklady.

 11. Prodejce vrátí platbu za použití stejného způsobu splatnosti, jaký použil spotřebitel, ledaže spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem splatnosti, který u něj není spojen s žádnými náklady.

 12. Prodejce může zadržet vrácenou platbu, kterou obdržel od spotřebitele, do chvíle, než obdrží věc zpět nebo než spotřebitel dodá doklad o jejím odeslání, podle toho, která událost nastane dříve.

 13. V souladu s čl. 38 spotřebitelského zákona spotřebiteli nepřísluší právo na odstoupení od smlouvy:

  1. v níž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, jež jsou mimo kontrolu prodejce, a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. v níž je předmětem plnění neprefabrikovaná věc vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individualizovaných potřeb;
  3. v níž je předmětem plnění věc, která rychle podléhá zkáze nebo má krátkou lhůtu použitelnosti;
  4. v níž je předmětem plnění věc dodávaná v zapečetěném obalu, kterou po otevření obalu není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pakliže byl obal po dodání otevřen;
  5. v níž jsou předmětem plnění věci, které jsou po dodání vzhledem k jejich povaze neodlučně spojené s jinými věcmi;
  6. v níž jsou předmětem plnění audiozáznamy nebo videozáznamy anebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pakliže byl obal po dodání otevřen;
  7. o dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, jestliže poskytování plnění bylo započato s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl podnikatelem informován, že ztratil právo na odstoupení od smlouvy;
  8. o dodávání deníků, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném.

§5 ODPOVĚDNOST ZA VADY

 1. Na základě čl. 558§1 polského občanského zákoníku prodejce zcela vylučuje odpovědnost za vady vůči zákazníkům.

 2. Prodejce nese odpovědnost za vady vůči spotřebiteli podle zásad vymezených v čl. 556 polského občanského zákoníku a následujících.

 3. V případě smlouvy se spotřebitelem, jestliže byla fyzická vada zjištěna před uplynutím roku od chvíle vydání prodané věci, má se za to, že tato vada existovala ve chvíli, kdy riziko přešlo na spotřebitele.

 4. Jestliže má prodaná věc vadu, spotřebitel může:

  1. podat prohlášení o požadavku na snížení ceny;
  2. podat prohlášení o odstoupení od smlouvy;

  ledaže prodejce neprodleně a bez nadměrných komplikací pro spotřebitele vymění vadnou věc za bezvadnou nebo vadu odstraní. Jestliže však věc už byla prodejcem vyměněna nebo opravována, anebo prodejce nesplnil povinnost vyměnit věc za bezvadnou nebo vadu odstranit, pak prodejce nemá právo věc vyměnit nebo odstranit vadu.

 5. Spotřebitel může namísto prodejcem navrženého odstranění vady požadovat výměnu věci za bezvadnou anebo namísto výměny věci požadovat odstranění vady, ledaže není možné uvést věc do souladu se smlouvou způsobem zvoleným spotřebitelem, anebo by to vyžadovalo příliš vysoké náklady ve srovnání se způsobem navrženým prodejcem. Při hodnocení, zda náklady nejsou příliš vysoké, se přihlíží k hodnotě bezvadné věci, druhu a významu zjištěné vady, a také se berou v potaz komplikace, jakým by zákazník byl vystaven v případě jiného způsobu uspokojení požadavku.

 6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže se jedná o nepodstatnou vadu

 7. Jestliže má prodaná věc vadu, spotřebitel může také:

  1. požadovat výměnu věci za bezvadnou;
  2. požadovat odstranění vady..

 8. Prodejce je povinen vyměnit vadnou věc za bezvadnou nebo vadu odstranit v rozumné době bez nadměrných komplikací pro spotřebitele.

 9. Prodejce může odmítnout splnění žádosti spotřebitele, pakliže uvést vadnou věc do souladu se smlouvou způsobem zvoleným kupujícím není možné, anebo by ve srovnání s druhým možným způsobem uvedení do souladu se smlouvou vyžadovalo příliš vysoké náklady.

 10. Jestliže byla vadná věc namontována, může spotřebitel od prodejce požadovat demontáž a opětovnou montáž po její výměně za bezvadnou nebo po odstranění vady, je však povinen uhradit část s tím spojených nákladů převyšujících cenu prodané věci, anebo může od prodejce požadovat zaplacení části nákladů na demontáž a opětovnou montáž, a to do výše ceny prodané věci. V případě, že prodejce povinnost nesplní, je spotřebitel oprávněn provést tyto úkony na náklady a riziko prodejce.

 11. Spotřebitel, který uplatňuje práva z odpovědnosti za vady, je povinen na náklady prodejce dodat vadnou věc na adresu pro reklamace. Jestliže vzhledem k typu věci nebo způsobu jejího namontování by dodání věci spotřebitelem bylo příliš komplikované, je spotřebitel povinen zpřístupnit věc prodejci v místě, ve kterém se věc nachází. V případě, že prodejce nesplní povinnost, je spotřebitel oprávněn odeslat věc na náklady a riziko prodejce.

 12. Náklady na výměnu nebo opravu hradí prodejce s výjimkou situace popsané v §5 odst. 10.

 13. Prodejce je povinen přijmout od spotřebitele vadnou věc v případě výměny věci za bezvadnou nebo odstoupení od smlouvy.

 14. Jestliže spotřebitel požadoval výměnu věci nebo odstranění vady, anebo podal prohlášení o snížení ceny, přičemž stanovil částku, o kterou má být cena snížena, a prodejce nezaujal k této žádosti stanovisko ve lhůtě čtrnácti dnů, má se za to, že uznal tento požadavek za oprávněný.

 15. Prodejce nese odpovědnost za vady, jestliže fyzická vada bude zjištěna před uplynutím dvou let od chvíle vydání věci spotřebiteli, a jestliže je předmětem prodeje použitá věc, před uplynutím roku od chvíle vydání věci spotřebiteli.

 16. Nároky spotřebitele na odstranění vady nebo výměnu prodané věci za bezvadnou se promlčují po uplynutí roku počínaje dnem zjištění vady, ne však dříve než před uplynutím dvou let od chvíle vydání věci spotřebiteli, a jestliže je předmětem prodeje použitá věc, před uplynutím roku od chvíle vydání věci spotřebiteli.

 17. V případě, že doba použitelnosti věci stanovená prodejcem nebo výrobcem končí po uplynutí dvou let od chvíle vydání věci spotřebiteli, prodejce zodpovídá z titulu odpovědnosti za vady za fyzické vady této věci zjištěné před uplynutím této lhůty.

 18. Ve lhůtách uvedených v §5odst. 16 může spotřebitel podat prohlášení o odstoupení od smlouvy anebo snížení ceny z důvodu vady prodané věci, a jestliže spotřebitel požadoval výměnu věci za bezvadnou nebo odstranění vady, pak lhůta pro podání prohlášení o odstoupení od smlouvy anebo snížení ceny začíná běžet ve chvíli neúčinného uplynutí lhůty pro výměnu věci nebo odstranění vady.

 19. V případě domáhání se jednoho z práv z odpovědnosti za vady u soudu anebo smírčího soudu se lhůta pro uplatnění jiných práv příslušejících spotřebiteli z tohoto důvodu přerušuje do doby pravomocného ukončení řízení.

 20. Odst. 19 se použije přiměřeně také pro mediační řízení, přičemž lhůta pro uplatnění jiných práv z odpovědnosti za vady příslušejících spotřebiteli začíná běžet ode dne, v němž soud odmítne potvrdit smír uzavřený před mediátorem nebo v němž mediace neúčinně skončí.

 21. Pro výkon práv z odpovědnosti za právní vady prodané věci se použije §5 bod 16 a 18-20 s tím, že lhůta uvedená v § 5 odst. 16 začíná běžet ode dne, v němž se spotřebitel dozvěděl o existenci vady, a jestliže se spotřebitel dozvěděl o existenci vady teprve následkem žaloby třetí osoby, pak ode dne, v němž rozhodnutí vydané ve sporu s třetí osobou nabylo právní moci.

 22. Jestliže z důvodu právní vady věci spotřebitel podal prohlášení o odstoupení od smlouvy anebo snížení ceny, může požadovat nápravu škody, kterou utrpěl tím, že uzavřel smlouvu, aniž by věděl o existenci vady, i kdyby škoda byla následkem okolností, za které prodejce nenese odpovědnost, zejména pak může požadovat proplacení nákladů na uzavření smlouvy, nákladů na převzetí, přepravu, skladování a pojištění věci, proplacení výdajů vynaložených v takovém rozsahu, v jakém z nich neměl prospěch, a nebyly mu proplaceny třetí osobou, a také proplacení výdajů na proces. Není to v rozporu s předpisy o povinnosti napravit škodu podle obecně platných zásad.

 23. Uplynutí jakékoli lhůty pro zjištění vady nevylučuje výkon práv z odpovědnosti za vady, jestliže prodejce vadu podvodně zatajil.

 24. Prodejce, pakliže je povinen provést plnění nebo finanční plnění pro spotřebitele, provede ho bez zbytečného odkladu, nejpozději v zákonné lhůtě.

§6 POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ A BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správcem databází osobních údajů, které poskytli spotřebitelé v e-shopu, je prodejce.

 2. Prodejce se zavazuje chránit osobní údaje v souladu s polským zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 a polským zákonem o poskytování služeb elektronickou cestou ze dne 18. července 2002. Kupující poskytnutím svých osobních údajů prodejci při podání objednávky vyjadřuje souhlas s jejich zpracováním prodejcem výhradně pro účely realizace podané objednávky. Kupující má kdykoli možnost nahlédnout, opravit, aktualizovat a odstranit své osobní údaje.

 3. Podrobné zásady shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů využívaných za účelem realizace objednávek v e-shopu byly popsány v Politice ochrany soukromí, která je k dispozici na adrese: https://www.r-gol.club/cs/pages/duvera-a-bezpecnost

§7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Žádné ustanovení těchto podmínek nemá za účel narušit práva kupujícího. Nemůže být tímto způsobem ani interpretováno, poněvadž v případě rozporu jakékoli části podmínek s platnými právními předpisy prodejce deklaruje, že se bezpodmínečně podřizuje těmto právním předpisům a řídí se jimi namísto zpochybněného ustanovení podmínek.

 2. O změnách podmínek a jejich rozsahu budou registrovaní kupující informováni elektronickou cestou (na e-mail uvedený při registraci nebo objednávce). Informace bude zaslána nejméně 30 dní před nabytím účinnosti nových podmínek. Změny se budou provádět za účelem přizpůsobení podmínek platnému právnímu stavu.

 3. Aktuální verze podmínek je kupujícímu vždy dostupná v záložce podmínky (https://www.r-gol.club/cs/pages/nakupni-podminky-r-club). V průběhu realizace objednávky a po celou dobu poprodejní péče platí pro kupujícího podmínky, s nimiž souhlasil při podání objednávky. S výjimkou situace, kdy je spotřebitel bude považovat za méně výhodné než aktuální podmínky a bude prodejce informovat, že si jako platné zvolil aktuální podmínky.

 4. Ve věcech neupravených v těchto podmínkách se použijí příslušné platné právní předpisy. Sporné otázky, jestliže spotřebitel vyjádří takovou vůli, se řeší cestou mediačního řízení před polskými krajskými inspektory obchodní inspekce nebo cestou procesu před smírčím soudem při polském Krajském inspektorátu obchodní inspekce. Spotřebitel může také využít ekvivalentní a zákonné metody předsoudního nebo mimosoudního řešení sporů, např. prostřednictvím unijní internetové platformy ODR nacházející se na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Definitivně o věci rozhoduje obecný soud.

  Verze 13.2 (Ostróda, 1. 1. 2017)