Všeobecné obchodné podmienky darčekových kariet


1. Predmet Všeobecných obchodných podmienok (VOP).

  Tento dokument definuje pravidlá nákupu darčekových kariet v E-shope a na predajnom mieste, podmienky ich implementácie Požívateľom v súvislosti so získaním výhod vo forme Tovarov ponúkaných vydavateľom a práva a povinnosti Vydavateľa, Kupujúceho a Používateľa.


2. Vymedzenie pojmov.

  Všetky výrazy písané s veľkým začiatočným písmenom použité v týchto VOP majú význam uvedený nižšie, pokiaľ z kontextu ich použitia nevyplýva iný význam.

  Vydavateľ (alebo Predajca)– R-GOL Sp. z o. o. (predtým R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.), Górka 3D, 14-100 Ostróda, Poľsko, DIČ: 741-213-29-44, KRS: 0001034546.

  E-shop – online predajná platforma Vydavateľa dostupná na adrese www.R-GOL.com a v rámci subdomén dostupných len vo vybraných krajinách, prostredníctvom ktorej je možné zakúpiť si Darčekovú kartu alebo Tovar a využiť Darčekovú kartu.

  Predajné miesto – priestory prevádzkované Vydavateľom alebo na jeho žiadosť, ktoré tvoria fyzické predajné miesto Tovarov, umožňujúce nákup darčekovej karty alebo Tovarov a použitie Darčekovej karty.

  Darčeková karta - poukážka zakúpená Kupujúcim, ktorú môže Používateľ použiť v E-shope alebo na predajnom mieste za podmienok opísaných vo VOP;

  Kupujúci – osoba alebo subjekt, ktorý v E-shope alebo na predajnom mieste prevádza finančné prostriedky vydavateľovi vo výške rovnajúcej sa hodnote Darčekovej karty, výmenou za ktorú dostane od Vydavateľa darčekovú kartu s hodnotou vložených finančných prostriedkov.

  Požívateľ - každý držiteľ Darčekovej karty, ktorý ju predloží na realizáciu v E-shope alebo na predajnom mieste, poskytne jedinečný kód Darčekovej karty a zadá PIN číslo alebo sa preukáže čiarovým kódom. Používateľom môže byť len osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony.

  Tovar – hnuteľná vec, ktorá môže byť alebo je predmetom kúpnej zmluvy v E-shope alebo na predajnom mieste, ktorá sa nachádza v ponuke Vydavateľa.

  Všeobecné obchodné podmienky (VOP) – tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré špecifikujú podmienky nákupu a uplatnenia darčekových kariet v E-shope alebo na predajnom mieste.


3. Všeobecné ustanovenia.

  Základná povinnosť Vydavateľa. Vydavateľ sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu Darčekovú kartu s hodnotou zodpovedajúcou vloženým finančným prostriedkom spomedzi možností, ktoré Vydavateľ sprístupnil, a to tak v E-shope, ako aj na predajnom mieste, a uplatniť darčekovú kartu za podmienok opísaných vo VOP.

  Prevod finančných prostriedkov do vlastníctva Vydavateľa. Finančné prostriedky prevedené Kupujúcim v súlade s bodom 3.1 sa stávajú vcelku vlastníctvom Vydavateľa pri kúpe Darčekovej karty.

  Zakúpenie Darčekovej karty v E-shope. Za účelom zakúpenia darčekovej karty v E-shope Kupujúci:

  • na webovej stránke www.R-GOL.com/darcekovu-kartu vyberá príslušnú hodnotu Karty spomedzi dostupných možností a jej formu (hmotnú alebo nehmotnú);
  • vyplní objednávkový formulár a poskytne osobné údaje, ktorých rozsah závisí od zvolenej formy Karty;
  • stlačí tlačidlo „Objednať a zaplatiť" a následne je presmerovaný na stránku, prostredníctvom ktorej je možné uskutočniť platbu spomedzi aktuálne dostupných metód; Darčekovú kartu si Kupujúci nesmie zakúpiť pomocou inej darčekovej karty;
  • uskutoční platbu pomocou platobných metód ponúkaných Vydavateľom;
  • v prípade nehmotnej karty - získa elektronicky na poskytnutú e-mailovú adresu nehmotnú Darčekovú kartu s jedinečným kódom, PIN číslom a čiarovým kódom, ktorý predstavuje potvrdenie o zakúpení Karty a uzavretí zmluvy;
  • v prípade hmotnej verzie karty - dostane prostredníctvom zvoleného spôsobu dodania Darčekovú kartu s jedinečným kódom, PIN číslom a čiarovým kódom.

  Zakúpenie darčekovej karty na predajnom mieste. Za účelom zakúpenia Darčekovej karty na predajnom mieste platí Kupujúci ekvivalent Karty v pokladni predajného bodu spomedzi hodnôt Karty ponúkaných Vydavateľom.

  Aktivácia Darčekovej karty. V čase vydania Karty Kupujúceho Vydavateľom na predajných miestach, ako aj v čase prijatia e-mailu obsahujúceho nehmotnú Darčekovú kartu sa Darčeková karta aktivuje. V prípade zakúpenia hmotnej Darčekovej karty zaslanej prostredníctvom vybraného dodávateľa prebieha aktivácia okamžite, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa zakúpenia Darčekovej karty.

  Platnosť darčekovej karty. Darčeková karta je platná po dobu uvedenú v čase aktivácie s minimálnou dobou platnosti 12 mesiacov. Zakaždým, keď je Karta vydaná, Vydavateľ umiestni na darčekovú kartu informácie o jej dobe platnosti. Platnosť Darčekovej karty a jej aktuálny zostatok si môžete overiť v E-shope a na predajných miestach.

  Zabezpečenie darčekovej karty. Darčeková karta je zabezpečená jedinečným kódom, ktorý je na nej umiestnený, priradeným PIN číslom a čiarovým kódom. Tento kód sa používa na potvrdenie transakcií uskutočnených pomocou darčekovej karty v E-shope alebo na predajnom mieste.

  Strata práva na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, kúpou Darčekovej karty súhlasí s okamžitým plnením kompletnej služby zo strany Vydavateľa spočívajúcim v zakúpení a vydaní Darčekovej karty Kupujúcemu a jej aktivácii. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že nákup darčekovej karty sa rovná súhlasu s okamžitým vykonaním služby, čo má za následok stratu práva odstúpiť od zmluvy. Vyššie uvedené znamená, že Darčeková karta nie je vratná a vymeniteľná za hotovosť úplne alebo čiastočne na základe článku 38 ods. 1 zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov v súlade s ustanoveniami bodu 5 VOP.

  Povaha darčekovej karty. Darčeková karta je karta na doručiteľa. Darčekovú kartu nie je možné dobiť, t.j. nie je možné zvýšiť jej hodnotu dodatočným navýšením hotovosti. Darčekovú kartu je možné použiť na viac ako jednu transakciu, pokiaľ po predchádzajúcich nákupoch zostane na darčekovej karte hodnota, ktorá to umožňuje. K hodnote objednávky Tovaru je možné priplatiť v prípade, že hodnota Darčekovej karty nepostačuje na úplné zaplatenie objednávky. Na jednu transakciu je možné použiť viac ako jednu darčekovú kartu.

  Absencia DPH. Vydanie Karty nepredstavuje predaj podliehajúci dani z pridanej hodnoty (DPH) v zmysle platného daňového zákona.

  Absencia funkcií elektronického platobného nástroja. Darčeková karta nie je elektronický platobný nástroj, nie je to nástroj elektronických peňazí, nie je to platobná karta ani kreditná karta.

  Absencia zodpovednosti za stratu alebo poškodenie karty. Vydavateľ nezodpovedá za Darčekové karty, ktoré boli stratené alebo poškodené po ich vydaní Kupujúcemu.

  Absencia nárokov v prípade straty alebo poškodenia karty. Kupujúci ani Používateľ nemajú nárok na žiadne nároky voči Vydavateľovi v prípade straty, zničenia alebo krádeže Darčekovej karty po jej vydaní Kupujúcemu. Vydavateľ nenesie zodpovednosť v prípade, že kartu používa neoprávnená osoba.

  Technické problémy. Vydavateľ nenesie zodpovednosť, ak neexistuje dočasná možnosť použitia darčekovej karty v dôsledku havárie, poruchy alebo iného technického problému. Vydavateľ sa bude snažiť čo najskôr obnoviť používanie karty. Vydavateľ si zároveň vyhradzuje právo vykonať technické práce, ktoré dočasne zabránia používaniu Karty, ale zakaždým, keď sa takéto činnosti budú vykonávať, budú vykonávané s čo najmenším obťažovaním pre Používateľa.


  4. Pravidlá implementácie Darčekových kariet.

   Základné pravidlá používania darčekovej karty. Darčeková karta:

   • môže byť použitá na predajnom mieste, ktoré sa nachádza len v krajine, v ktorej bola zakúpená, alebo v krajine, kde sa uplatňuje rovnaká mena ako v krajine nákupu Karty;
   • môže byť použitá na zadanie objednávky na tovar v E-shope za predpokladu, že platba za objednávku sa uskutočňuje štandardne v mene pôvodného nákupu darčekovej karty;
   • môže byť použitá len na účely nákupu Tovaru dostupného v ponuke vydavateľa aktuálneho v čase zadania objednávky Tovaru.

   Spôsob použitia Karty Používateľom v Obchode. Použitie Darčekovej karty používateľom v E-Shope spočíva v zadaní údajov Karty pri zadávaní objednávky. Najmä nie je dovolené používať darčekovú kartu na zaplatenie už objednaného a predtým nezaplateného tovaru.

   Spôsob použitia Karty používateľom na Predajnom mieste. Použitie Darčekovej karty Používateľom na predajnom mieste si vyžaduje naskenovanie čiarového kódu Predávajúcim.

   Funkčnosť Karty. Použitie Karty má za následok zníženie splatnej hodnoty objednávky o hodnotu Karty alebo o jej zodpovedajúcu hodnotu, ak je hodnota Karty vyššia ako hodnota objednaných Tovarov.

   Obmedzenia používania Karty.  Darčeková karta môže byť použitá na zadanie objednávky na Tovar v aktuálnej ponuke Vydavateľa v čase zadania objednávky, avšak Predávajúci je oprávnený obmedziť jej čiastočné alebo úplné použitie, najmä vo vzťahu k zľavneným Tovarom alebo podliehajúcim iným propagačným kampaniam. Predávajúci je zakaždým povinný jasne informovať Používateľa o rozsahu a čase vyššie uvedeného vylúčenia.

   Uplynutie platnosti Karty. V prípade uplynutia platnosti Darčekovej karty Kupujúci ani užívateľ nemajú nárok na žiadne nároky voči Vydavateľovi za nepoužívanie Darčekovej karty počas doby jej platnosti, najmä nie je nárok na vrátenie nevyužitých finančných prostriedkov prevedených na Vydavateľa.


   Právo odmietnuť použitie Karty. Vydavateľ má právo odmietnuť uplatnenie Darčekovej karty v týchto prípadoch:

   • uplynutie platnosti Darčekovej karty,
   • dôvodné pochybnosti o pravosti darčekovej karty,
   • poškodenie Darčekovej karty v rozsahu, v akom nie je možné prečítať údaje uložené na Darčekovej karte;
   • výskyt dočasného zlyhania predajného systému alebo iného zlyhania nezávislého od vydavateľa, ktoré bráni použitiu darčekovej karty v obchode alebo stacionárnom obchode.

   Povinnosti Kupujúceho súvisiace s prevodom Karty na Používateľa. Kupujúci je pri odovzdaní Karty Užívateľovi povinný oznámiť Užívateľovi, že:

   • Karta sa môže používať len za podmienok stanovených vo VOP, najmä za pravidiel opísaných v bode 4.1 VOP;
   • Karta nie je vratná a vymeniteľná za hotovosť v súvislosti s článkom 38 ods. 1 zákona o právach spotrebiteľov,
   • má dobu platnosti, po ktorej ju nie je možné použiť,
   • môže ju použiť každý z jej Používateľov.

  5. Vrátenie Tovaru.

   Vrátenie Tovaru. Prípadné vrátenie tovaru, ktorý je predmetom predajných zmlúv, ktoré sa uskutočnili pomocou Karty, sa uskutoční vrátením finančných prostriedkov na novo vydanú Darčekovú kartu k hodnote finančných prostriedkov použitých z Karty na zakúpenie Tovaru.

   Darčeková karta a reklamácia Tovaru. Vec zakúpená v E-shope alebo na predajnom mieste s použitím darčekovej karty je predmetom výmeny alebo vrátenia v prípade oprávnenej reklamácie Tovaru v súlade s platnými ustanoveniami zákona z 23. apríla 1964 - Občiansky zákonník (konsolidované znenie Zb. zákonov 2016, poz. č. 380 v znení neskorších predpisov) týkajúci sa záruky, ak sa zistí chyba, v dôsledku ktorej nie je Tovar v súlade so zmluvou.

   Spôsob posúdenia reklamácie: V prípade uvedenom v bode 5.2 vyššie a odstúpenia od kúpnej zmluvy bude vrátenie peňazí vykonané tak, že Používateľovi bude vydaná nová Darčeková karta s hodnotou zodpovedajúcou hodnote Karty použitej na nákup Tovaru a v zostávajúcom rozsahu v hotovosti. Doba platnosti novej Darčekovej karty plynie odo dňa vydania novej Darčekovej karty.

  6. Reklamácie.

   Lehota na posúdenie reklamácie. Akékoľvek reklamácie súvisiace s použitím Darčekových kariet bude vydavateľ posudzovať písomne alebo elektronicky do 14 dní odo dňa prijatia reklamácie podanej Používateľom alebo Kupujúcim.

   Spôsob podania reklamácie. Reklamácie týkajúce sa Darčekových kariet je možné podávať poštou na adresu sídla Vydavateľa uvedenú v bode 2.1 VOP alebo elektronicky na adresu [email protected].

   Obsah reklamácie. Pre čo najskoršie posúdenie reklamácie je vhodné poskytnúť také informácie, ako sú: meno a priezvisko Používateľa alebo Kupujúceho, jeho korešpondenčná adresa, opis okolností tvoriacich základ pre reklamáciu, e-mailová adresa, číslo platobnej transakcie na identifikáciu osoby, číslo objednávky.

   Informácie o posudzovaní reklamácií. Osoba predkladajúca reklamáciu bude informovaná o výsledku posúdenia reklamácie doporučenou poštou zaslanou na korešpondenčnú adresu uvedenú v reklamácii v lehote uvedenej v bode 6.1 vyššie alebo e-mailom na poskytnutý e-mail osoby predkladajúcej reklamáciu.


  7. Osobné údaje.

   Správca údajov. Správcom osobných údajov Kupujúceho a Používateľa je Vydavateľ.

   Účel spracovania údajov. Osobné údaje sa spracúvajú za účelom: poskytovania služby vydávania Darčekovej karty, podania reklamácie, prešetrenia a obrany proti možným nárokom, vybavenia predloženej otázky.

   Dobrovoľnosť. Zakúpenie Darčekovej karty a poskytnutie údajov potrebných na uzatvorenie zmluvy je dobrovoľné, ale nevyhnutné na získanie Darčekovej karty. Nákup Darčekovej karty na predajnom mieste nevyžaduje poskytnutie osobných údajov a zakúpenie Darčekovej karty v E-shope si vyžaduje poskytnutie údajov potrebných na zaslanie Darčekovej karty na poskytnutú e-mailovú adresu (v prípade nehmotnej formy Karty) alebo zaslanie Darčekovej karty na uvedenú korešpondenčnú adresu (v prípade hmotnej karty).

   Práva Kupujúceho. Kupujúci, ktorého osobné údaje sú spracúvané v súvislosti s nákupom Darčekovej karty, má právo kedykoľvek požiadať správcu o prístup k nim, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo predložiť námietku proti ich spracovaniu. Má tiež právo tieto údaje preniesť a podať sťažnosť dozornému orgánu. Príslušným orgánom je predseda Úradu na ochranu osobných údajov vo Varšave.

   Obdobie spracúvania osobných údajov. Zhromaždené osobné údaje budú spracúvané po dobu deklarovanej platnosti Darčekovej karty a po uplynutí tejto lehoty až do obmedzenia akýchkoľvek nárokov alebo do uplynutia povinností uchovávať údaje vyplývajúce zo zákona.

   Rozšírená informačná povinnosť. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov Kupujúceho nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.


  8. Zmeny VOP.

   Zmena a doplnenie VOP. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá v prípade aspoň jedného z nasledujúcich dôležitých dôvodov (uzavretý katalóg):

   • zmena právnych predpisov upravujúcich vydávanie Darčekových kariet ovplyvňujúcich vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán;
   • potreba prispôsobiť pravidlá vydávania Darčekových kariet príkazom, rozhodnutiam, ustanoveniam alebo usmerneniam vyplývajúcim z rozhodnutia príslušného v rozsahu vedenia orgánu verejnej správy Vydavateľom alebo - súdneho rozhodnutia uplatniteľného v rozsahu činnosti Vydavateľa ovplyvňujúceho vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán;
   • zmena spôsobu vydávania alebo používania Darčekových kariet z čisto objektívnych a nezávislých technických alebo technologických dôvodov;
   • ekonomická nerentabilnosť vydávania Darčekových kariet,
   • zmena formy vykonávania marketingových a propagačných aktivít zo strany Vydavateľa vyžadujúcich zmenu predpokladov programu Darčekovej karty,
   • výskyt nepresností alebo pochybností o výklade podľa predpisov;
   • výskyt iných, len platných dôvodov týkajúcich sa Vydavateľa, Kupujúceho, Používateľa alebo súvisiacich s nákupom alebo používaním Karty.
   • zlúčenie, rozdelenie alebo transformácia Vydavateľa alebo zmena iných identifikačných údajov Vydavateľa uvedených v týchto predpisoch (v rozsahu potrebnom na aktualizáciu týchto údajov);

   Uplatňovanie VOP po zmenách. Zmeny nadobúdajú účinnosť odo dňa uvedeného v informácii a vzťahujú sa na Darčekové karty získané od tohto dátumu. Používanie Darčekových kariet zakúpených pred dátumom nadobudnutia účinnosti zmien a doplnení predpisov sa uskutočňuje na základe existujúcich pravidiel.


  9. Mimosúdne postupy posudzovania reklamácií a získavania nárokov a zásady prístupu k týmto postupom.

   Informácie o možnosti riešenia sporov zmierom. Spory vyplývajúce zo zmluvy uzavretej medzi Kupujúcim a Vydavateľom možno riešiť zmierom konaním o mimosúdnom urovnaní spotrebiteľských sporov. Účasť Vydavateľa na konaní týkajúcom sa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je dobrovoľná a nižšie uvedené informácie nepredstavujú povinnosť Vydavateľa zúčastniť sa na takomto konaní. V prípade, že v dôsledku reklamácie podanej Kupujúcim nebol spor vyriešený, Vydavateľ zakaždým poskytne Kupujúcemu na papieri alebo na inom trvalom nosiči vyhlásenie o zámere požiadať o začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov alebo súhlas s účasťou na takomto konaní alebo o odmietnutí účasti na konaní o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Ak Vydavateľ nevydal žiadne vyhlásenie, predpokladá sa, že súhlasí s účasťou na konaní o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov.

   Obchodná inšpekcia. Za podmienok stanovených v zákone z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii možno na žiadosť Kupujúceho predložiť spor o vlastnícke práva vyplývajúce z dohody uzatvorenej medzi stranami na riešenie stálym rozhodcovským súdom u krajských inšpektorov Obchodnej inšpekcie.

   Činnosť Obchodnej inšpekcie. Za podmienok ustanovených v zákone z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii, ak si to povaha veci vyžaduje, pokrajinský inšpektor obchodnej inšpekcie podniká kroky na mimosúdne riešenie občianskoprávneho sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom tým, že stranám umožní zosúladiť svoje stanoviská s cieľom vyriešiť spor jeho stranami alebo predložením návrhu na vyriešenie sporu stranami. Konanie sa začína na žiadosť Kupujúceho, predloženej krajskému inšpektorovi príslušnému pre miesto podnikateľskej činnosti Vydavateľom.

   Bezplatné spotrebiteľské poradenstvo. Kupujúci sa môže obrátiť aj na ombudsmana pre spotrebiteľov, ktorého úlohou je najmä poskytovanie bezplatného spotrebiteľského poradenstva a právnych informácií o ochrane záujmov spotrebiteľov a uplatňovanie vzťahov na podnikateľov vo veciach ochrany práv a záujmov spotrebiteľov.

   Ďalšie právne informácie. Pravidlá a postupy prístupu k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov sú osobitne špecifikované v ustanoveniach zákona (najmä v zákone z 23. septembra 2016 o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov) alebo v predpisoch uplatňovaných oprávnenými subjektmi v rámci riešenia spotrebiteľských sporov, najmä v predpisoch platných v týchto subjektoch. Kupujúci môže tiež získať informácie o mimosúdnych metódach riešenia sťažností a nápravy a pravidlách prístupu k týmto postupom na webových stránkach krajských (komunálnych) spotrebiteľských ombudsmanov, spoločenských organizácií, regionálnych inšpektorátov obchodných inšpekcií, sociálnych organizácií, ktorých zákonné úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa a Úrad pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (najmä: ochrana spotrebiteľa).

   Platforma ODR. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o online riešení sporov týkajúcich sa spotrebiteľských sporov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o ODR v spotrebiteľských sporoch), účastník môže podať sťažnosť prostredníctvom online platformy ODR.

   Práva Používateľa. Práva uvedené v bodoch 9.1 – 9.6 vyššie prináležia Používateľovi.


  10. Záverečné ustanovenia.

   Dostupnosť VOP. Celý obsah VOP je k dispozícii na internetovej adrese https://www.r-gol.com/darcekovu-kartu a na predajných miestach.

   Kontakt. Pokiaľ ustanovenia týchto predpisov neustanovujú inak, všetka korešpondencia týkajúca sa darčekových kariet musí smerovať na túto adresu: [email protected]. Vydavateľa je možné kontaktovať na telefónnom čísle +421 905 761 520.

   Klauzula o oddelení. Uznanie jednotlivých ustanovení týchto predpisov spôsobom ustanoveným zákonom ako neplatným alebo neúčinným nemá vplyv na platnosť alebo účinnosť zostávajúcich ustanovení nariadení. Namiesto neplatného ustanovenia sa použije pravidlo, ktoré je najbližšie k účelom neplatného ustanovenia a celým týmto VOP.

   Príslušný súd. Súd príslušný na riešenie sporov týkajúcich sa predmetu týchto VOP je súd príslušný podľa všeobecných ustanovení.

   Prawo właściwe. Rozhodným právom na riešenie sporov vyplývajúcich z týchto predpisov je právo Poľskej republiky a súdmi sú všeobecné súdy v Poľskej republike, pokiaľ nie je v záväzných právnych predpisoch stanovené inak.

   Voľba práva a práva spotrebiteľov. Voľba poľského práva na základe pravidiel nezbavuje Kupujúceho a Používateľa, ktorý je spotrebiteľom, ochrany, ktorá mu bola poskytnutá na základe ustanovení, ktoré nemožno vylúčiť dohodou medzi Vydavateľom a Kupujúcim, podľa zákona, ktorý by sa v súlade s príslušnými predpismi uplatňoval v prípade práva voľby.

   Jazyk VOP. VOP je vyhotovené v niekoľkých jazykových verziách. V prípade pochybností o výklade je rozhodujúca poľská verzia.

   Záväznosť VOP. Tieto VOP sú účinné od 01.10.2023r.

   Verzia 1.0 – účinná od 01.10.2023r.