Nariadenie


Záver uzavretia zmluvy medzi Kupujúcim a Predajcom môže nastať dvoma spôsobmi. Pred zadaním objednávky má Kupujúci právo vyjednávať akékoľvek ustanovenia zmluvy s Predajcom, vrátane tých, ktoré menia ustanovenia nasledujúcich predpisov. Tieto rokovania by mali prebiehať písomne a byť zaslané na adresu Predajcu (R-GOL Sp. z o. o. (predtým R-GOL Marcin Radziwon Sp. Komandytowa), Górka 3D, 14-100 Ostróda, Poľsko).

Ak Kupujúci odmieta možnosť uzavretia zmluvy prostredníctvom individuálnych rokovaní, budú sa uplatňovať nasledujúce pravidlá a príslušné právne predpisy.

Pravidlá predstavujú štandardnú zmluvu, ktorej obsah nemôže, bez ohľadu na akcie Predajcu, porušiť práva Kupujúceho.§1 Definície

 1. Cenník doručenia –zoznam dostupných typov doručenia a ich náklady, dostupný na adrese www.r-gol.com/sk/pages/r-gol-dodanie-a-platba

 2. Dôkaz o kúpe –faktúra, potvrdenie vydané v súlade s zákonom z 11. marca 2004 o dani z tovarov a služieb (zjednotený text: Zbierka zákonov z roku 2022, bod 931, s pozmeneniami) a inými platnými zákonmi.

 3. Karta produktu – jedna podstránka obchodu obsahujúca informácie o konkrétnom produkte.

 4. Zákazník – právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ale s právoplatnou spôsobilosťou, ktorá vykonáva nákup u Predajcu priamo v súvislosti s jej podnikateľskou alebo profesionálnou činnosťou.

 5. Občiansky zákonník – Zákon č. 40/1964 Zbierka zákonov z 23. apríla 1964, občiansky zákonník (zjednotený text: Zbierka zákonov z roku 2022, bod 1360, s pozmeneniami).

 6. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nakupuje od Predajcu, pričom to nie je priamo spojené s jeho podnikateľskou alebo profesionálnou činnosťou. Ustanovenia týchto pravidiel týkajúce sa spotrebiteľa sa vzťahujú aj na dospelú fyzickú osobu s plnou právnou spôsobilosťou uzatvárajúcu zmluvu priamo spojenú s jej podnikateľskou činnosťou, keď obsah tejto zmluvy naznačuje, že nemá pre ňu profesionálny charakter, najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, ktorý je sprístupnený na základe ustanovení o centrálnej evidencii a informáciách o hospodárskej činnosti.

 7. Košík – zoznam produktov pripravených z produktov ponúkaných v obchode na základe výberu Kupujúceho.

 8. Kupujúci – kupujúci tovaru dodávaného Predajcom - ako Spotrebiteľ aj ako Zákazník.

 9. Miesto doručenia predmetu – adresa doručenia alebo miesto vyznačené v objednávke Kupujúceho.

 10. Okamih doručenia predmetu – okamih, kedy Kupujúci alebo tretia strana vymenovaná Kupujúcim pre prevzatie predmetu nadobúda držbu predmetu.

 11. Zákon – Zákon č. 250/2014 Zbierka zákonov zo 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (zjednotený text: Zbierka zákonov z roku 2020, bod 287, s pozmeneniami).

 12. Bod odberu – Miesto doručenia predmetov iné ako poštová adresa uvedená v zozname Predajcu v obchode.

 13. RODO – Nariadenie (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady zo 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, Úradný vestník EÚ L. z roku 2016, č. 119, strana 1, s pozmeneniami).

 14. Pravidlá – tieto pravidlá online obchodu www.r-gol.com/sk/info/nariadenia-r-gol

 15. Obchod – webová stránka spravovaná Predajcom, dostupná na adrese www.r-gol.com kde Predajca zverejňuje výzvu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, prostredníctvom ktorej môže Kupujúci zadať objednávku.

 16. Predajca:

  R-GOL Sp. z o. o. (predtým R-GOL Marcin Radziwon Sp. Komandytowa)
  Górka 3D
  14-100 Ostróda
  NIP: 741-213-29-44, REGON: 365129350, zzaregistrovaný Okresným súdom v Olsztyni, 8. Obchodný oddiel Národného registra súdnych listín pod číslom: KRS: 0001034546
  BANKOVÝ ÚČET: 77 1600 1462 1833 6038 5000 0005
  [email protected]
  +421 905 761 520

 17. Doba doručenia – počet hodín alebo pracovných dní uvedených v košíku od okamihu zadaní objednávky do odoslania produktu spôsobom, ktorý si vybral Kupujúci.

 18. Zmluva – zmluva uzatvorená mimo prevádzky alebo na diaľku v zmysle zákona v prípade Spotrebiteľov a kúpna zmluva v zmysle § 535 Občianskeho zákonníka v prípade Kupujúcich.

 19. Vada – fyzická vada aj právna vada v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

 20. Objednávka – vyhlásenie vôle Kupujúceho odoslané v obchode prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (internet), jednoznačne špecifikujúce: typ a množstvo produktov; spôsob doručenia; spôsob platby; Miesto doručenia predmetu; údaje o Kupujúcom a priamo vedúce k uzatvoreniu zmluvy medzi Kupujúcim a Predajcom.


§2 Všeobecné podmienky

 1. Zmluva sa uzatvára v jazyku a v súlade s právom krajiny, do ktorej sú tovary dodané.

 2. Predajca sa zaväzuje poskytovať služby a doručovať produkty bez vad.

 3. Všetky ceny uvedené Predajcom sú vyjadrené v mene krajiny, do ktorej sa dodávka uskutočňuje, a sú hrubé ceny (obsahujú sadzbu polskej dane z pridanej hodnoty platnú pre danú krajinu dodania). Ceny produktov nezahŕňajú náklady na doručenie, ktoré sú uvedené v Cenníku doručenia. Ceny taktiež nezahŕňajú clá, ktoré sa účtujú v prípade dodania do krajín mimo Európskej únie, a DPH z takej krajiny, ktoré sa účtujú podľa platných predpisov v danej cieľovej krajine. Pri stanovení ceny nie sú používané automatizované rozhodovacie procesy.

 4. Všetky termíny sa počítajú podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, t.j. lehota označená v dňoch končí posledným dňom a ak začiatok lehoty označenej v dňoch je určitá udalosť, pri výpočte lehoty sa neberie do úvahy deň, v ktorý udalosť nastala.

 5. Potvrdenie, zverejnenie, zaznamenanie a zabezpečenie všetkých materiálnych ustanovení zmluvy za účelom získania prístupu k týmto informáciám v budúcnosti sa uskutočňuje formou:

  1. 5.a. potvrdenie uzavretia zmluvy zaslaním na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim: informácií o Objednávke, ako je uvedené v § 1 bod 20. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, Predajca zasiela na uvedenú adresu: e-mailovú adresu a odkaz na informácie o práve odstúpenia od zmluvy, ako je uvedené v § 13 zákona, odkaz na aktuálnu verziu pravidiel a odkaz na vzor formulára na vrátenie tovaru;
  2. 5.b. priloženie vytláčaného Dokladu o kúpe k dokončenej Objednávke, ktorý sa odošle na uvedené miesto doručenia.

 6. Predajca neúčtuje žiadne poplatky za komunikáciu s ním prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie a Kupujúci znáša svoje náklady v sume vyplývajúcej z dohody uzatvorenej s tretou stranou, ktorá mu poskytuje konkrétnu službu umožňujúcu diaľkovú komunikáciu.

 7. Predajca zabezpečuje, že Kupujúci môže používať obchod správne v nasledujúcich prehliadačoch: Microsoft Edge, FireFox verzia 3 alebo novšia, Opera verzia 9 alebo novšia, Chrome verzia 10 alebo novšia, Safari s najnovšími verziami JAVA a FLASH nainštalovanými, na obrazovkách s horizontálnym rozlíšením vyšším ako 1024 px. Použitie softvéru tretích strán, ktorý ovplyvňuje funkciu a funkcionalitu webových prehliadačov, môže ovplyvniť správne zobrazenie obchodu, preto by mali byť všetky vypnuté, aby sa dosiahla plná funkčnosť obchodu.

 8. Kupujúci môže využiť možnosť zapamätania si svojich údajov obchodom za účelom uľahčenia procesu zadania ďalšej Objednávky. Na tento účel by mal Kupujúci poskytnúť prihlasovacie meno a heslo potrebné na získanie prístupu k svojmu účtu. Prihlasovacie meno a heslo tvoria postupnosť znakov stanovenú Kupujúcim, ktorý je povinný uchovávať ich v tajnosti a chrániť pred neoprávneným prístupom tretích strán. Kupujúci má možnosť kedykoľvek zobraziť, opraviť, aktualizovať údaje a vymazať účet v Obchode.

 9. Kupujúci je povinný:

  1. neposkytovať ani neposielat obsah zakázaný zákonom, napríklad obsah podporujúci násilie, pomlúvajúci alebo porušujúci osobné práva a iné práva tretích strán,
  2. používať Obchod tak, aby nerušil jeho prevádzku, najmä prostredníctvom používania škodlivého softvéru alebo zariadení spôsobujúcich takýto efekt,
  3. neprevádzať žiadne akcie, ako je odosielanie alebo zverejňovanie nespožičanej obchodnej informácie v Obchode (spam),
  4. používať Obchod tak, aby nerušil iných Kupujúcich a Predajcu,
  5. používať všetok obsah zverejnený v Obchode len na svoje vlastné osobné použitie,
  6. používať Obchod spôsobom súladiacim s platnými právnymi predpismi na území Poľskej republiky, ustanoveniami týchto pravidiel, ako aj s všeobecnými zásadami netikety.


§3 Uzavretie zmluvy a jej vykonávanie

 1. Objednávky v Obchode možno zadať 24 hodín denne.

 2. Na zadaní Objednávky nie je potrebné vytvoriť bezplatný účet v Obchode, ale jeho vytvorenie uľahčuje proces používania Obchodu a získavanie informácií o stave objednávok.

 3. Na zadaní Objednávky by mal Kupujúci vykonať aspoň nasledujúce kroky, niektoré z nich môžu byť opakované viackrát:

  1. pridanie produktu do košíka;
  2. výber spôsobu doručenia;
  3. výber spôsobu platby;
  4. výber Miesta doručenia predmetu;
  5. zadaní objednávky v Obchode pomocou tlačidla "Kúpiť a zaplatiť".

 4. Uzavretie zmluvy so Spotrebiteľom nastáva v okamihu zadaní Objednávky.

 5. Objednávka Spotrebiteľa zaplatená pri doručení sa spracováva okamžite, a Objednávka zaplatená bankovým prevodom alebo cez elektronický platobný systém sa spracováva po pripísaní platby Spotrebiteľa na účet Predajcu, ktorá by sa mala uskutočniť do 5 dní od zadaní Objednávky, pokiaľ Spotrebiteľ nemohol plniť svoju povinnosť nezo svojej chyby a informoval o tom Predajcu.

 6. Uzavretie zmluvy s Kupujúcim nastáva po prijatí objednávky Predajcom, o čom informuje Kupujúceho okamžite po zadaní objednávky.

 7. Plnenie objednávky Kupujúceho môže závisieť od zaplatenia celého alebo časti hodnoty objednávky alebo získania obchodného kreditného limitu vo výške aspoň hodnoty objednávky alebo súhlasu Predajcu s doručením objednávky na dobierku (platený na dobierku).

 8. Predmet zmluvy sa odosiela v čase uvedenom na Karte produktu a pre objednávky zložené z viacerých produktov v čase najdlhšie uvedenom na Karte produktu. Lehota začína plynúť od okamihu dokončenia objednávky.

 9. Zakúpený tovar sa doručuje do Miesta doručenia určeného Kupujúcim v objednávke prostredníctvom vybraného spôsobu doručenia. Doklad o kúpe sa zasiela na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim.


§4 Platba a doručenie

 1. Nákupy vykonané v Obchode možno doručiť spôsobom uvedeným v odkaze: www.r-gol.com/sk/pages/r-gol-dodanie-a-platba

 2. Informácie o nákladoch na doručenie a akceptovaných spôsoboch platby sú uvedené v odkaze: www.r-gol.com/sk/pages/r-gol-dodanie-a-platba

 3. Nákupy vykonané v Obchode musia byť zaplatené najneskôr do 4 dní od zadaní Objednávky alebo pred jej vyzdvihnutím (ak si vyberiete platbu na dobierku).

 4. Detailné informácie o spôsoboch doručenia a prijateľných spôsoboch platby nájdete na webovej stránke Obchodu.


§5 Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má podľa čl. 27 a nasl. Zákona právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez udania dôvodu a bez nákladov okrem nákladov uvedených v čl. 33, čl. 34 ods. 2 Zákona. Podľa čl. 34 ods. 2 Zákona náklady spojené s vrátením tovaru nesie spotrebiteľ len priamo.

 2. Podľa čl. 32 ods. 3 Zákona, ak Predajca nenavrhol spotrebiteľovi, že sám prevezme tovar, môže zadržať vrátenie zaplatených peňazí od Spotrebiteľa, kým tovar neobdrží späť alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže jeho odoslanie späť, podľa toho, ktorá udalosť nastane prvá.

 3. Lehotu na odstúpenie od zmluvy na diaľku podľa § 5 ods. 1 vyššie uvedené je 30 dní a počíta sa od okamihu doručenia poslednej položky, ktorá je predmetom objednávky. Na splnenie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí zaslanie oznámenia o odstúpení od zmluvy pred uplynutím 30-dňovej lehoty prostredníctvom e-mailu na nasledujúcu adresu: [email protected], alebo odoslaním odporúčanou poštou. Ak Spotrebiteľ nebol Predajcom informovaný o práve na odstúpenie od zmluvy, toto právo zaniká po 12 mesiacoch od doručenia poslednej položky, ktorá je predmetom objednávky.

 4. Spotrebiteľ môže podať oznámenie o odstúpení od zmluvy na formulári, ktoré je prílohou č. 2 k Zákonu, na formulári dostupnom na files.r-gol.com/documents/sk/R-GOL_n%C3%A1vratov%C3%BD_formul%C3%A1r_SKv4.pdf alebo iným spôsobom v súlade so Zákonom.

 5. Predajca okamžite potvrdí Spotrebiteľovi prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy e-mailom (poskytnutým pri uzatvorení zmluvy a iným, ak bol uvedený v predloženom oznámení).

 6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neuzatvorenú.

 7. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar predajcovi alebo ho odovzdať osobe poverenej predajcom na jeho zber okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy, pokiaľ predajca nenavrhol sám prevzatie tovaru. Na splnenie lehoty stačí vrátiť tovar pred jej uplynutím.

 8. Spotrebiteľ vráti položky, ktoré sú predmetom zmluvy, z ktorej odstúpil, na vlastné náklady a riziko.

 9. Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty položky v dôsledku jej používania spôsobom, ktorý prekračuje to, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a fungovania položky.

 10. Predajca okamžite, najneskôr však do 14 dní od dátumu prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy, ktoré podal Spotrebiteľ, vráti všetky platby, ktoré urobil Spotrebiteľ, vrátane nákladov na dodanie tovaru. Ak si Spotrebiteľ zvolil spôsob doručenia iný ako najlacnejší štandardný spôsob doručenia ponúkaný Predajcom, Predajca nie je povinný vrátiť dodatočné náklady, ktoré vznikli Spotrebiteľovi.

 11. Predajca vráti platbu rovnakým spôsobom, akým ju Spotrebiteľ použil, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, ktorý pre neho neznamená žiadne náklady.

 12. Predajca si môže zadržať vrátenie platby, ktorú prijal od Spotrebiteľa, kým neobdrží položku späť, alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže odoslanie položky späť, podľa toho, ktorá udalosť nastane prvá.

 13. Podľa článku 38 Zákona, Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy:

  1. keď predmetom služby sú nehotové výrobky vyrobené podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo personalizované metódami ponúkanými v Obchode;
  2. v prípade, keď predmetom služby sú výrobky dodané v uzavretom obale, ktorý nemožno po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak bol obal otvorený po doručení;
  3. keď predmetom služby sú položky, ktoré sú svojou povahou neoddeliteľne spojené s inými položkami po ich doručení;
  4. v prípade, keď predmetom služby sú zvukové alebo vizuálne záznamy alebo počítačové programy dodávané v uzavretom obale, ak bol obal otvorený po doručení.

 14. Formulár na oznámenie o vrátení a ďalšie informácie o tom, ako ho podať, sú k dispozícii na adrese files.r-gol.com/documents/sk/R- GOL_n%C3%A1vratov%C3%BD_formul%C3%A1r_SKv4.pdf


§6 Nesúlad tovaru smluvou

 1. V rozsahu práv spotrebiteľa v prípade nesúladu tovaru so zmluvou sa uplatňujú ustanovenia Zákona, najmä ustanovenia kapitoly 5a.

 2. V súvislosti s nákupmi uskutočnenými spotrebiteľmi sa predpokladá, že nesúlad tovaru so zmluvou (najmä jeho vada), ktorý sa prejavil do dvoch rokov od doručenia tovaru, existoval v čase jeho doručenia.

 3. Ak tovar nesplňuje zmluvu, môže spotrebiteľ požadovať jeho opravu alebo výmenu.

 4. Ak je oprava a výmena nemožná alebo by pre Predajcu znamenala nadmerné náklady, môže Predajca uskutočniť výmenu, keď spotrebiteľ požaduje opravu, alebo môže Predajca uskutočniť opravu, keď spotrebiteľ požaduje výmenu. Ak by oprava a výmena bola nemožná alebo by pre podnikateľa znamenala nadmerné náklady, môže odmietnuť doviesť tovar do súladu so zmluvou.

 5. Predajca vykoná opravu alebo výmenu v primeranom termíne od momentu, keď bol Predajca informovaný spotrebiteľom o nesúlade so zmluvou, a bez nadmerného nepohodlia pre spotrebiteľa, náklady na výmenu, vrátane najmä nákladov na poštovné, prepravu, prácu a materiály, nesie podnikateľ.

 6. Spotrebiteľ predáva Predajcovi tovar, ktorý je predmetom opravy alebo výmeny. Podnikateľ si preberá tovar od spotrebiteľa na svoje náklady.

 7. Spotrebiteľ nie je povinný platiť za normálne použitie tovaru, ktorý bol neskôr nahradený.

 8. Ak tovar nesplňuje zmluvu, spotrebiteľ môže podať oznámenie o znížení ceny alebo odstúpení od zmluvy, keď:

  1. Predajca odmietol doviesť tovar do súladu so zmluvou podľa článku 43d ods. 2 Zákona;
  2. Predajca nedoviedol tovar do súladu so zmluvou podľa článku 43d ods. 4–6 Zákona;
  3. nesúlad tovaru so zmluvou pretrváva, aj keď sa Predajca pokúsil doviesť tovar do súladu so zmluvou;
  4. nesúlad tovaru so zmluvou je taký závažný, že oprávnený dôvod na zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy existuje bez predchádzajúceho použitia ochranných opatrení uvedených v článku 43d;
  5. z zo stanoviska Predajcu alebo z okolností je zrejmé, že Predajca tovar do súladu so zmluvou dostaviť v primeranom termíne alebo bez zbytočného nepohodlia pre spotrebiteľa nebude.

 9. Znížená cena musí byť v takom pomere k cene vyplývajúcej zo zmluvy, aby hodnota tovaru, ktorý nesplňuje zmluvu, bola v pomere k hodnote tovaru, ktorý spĺňa zmluvu.

 10. Predajca vráti spotrebiteľovi čiastky vyplývajúce z uplatnenia práva na zníženie ceny okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dátumu prijatia oznámenia o znížení ceny spotrebiteľom.

 11. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak nesúlad tovaru so zmluvou nie je závažný. Predpokladá sa, že nesúlad tovaru so zmluvou je závažný.

 12. Ak nesúlad so zmluvou sa týka len niektorých položiek dodaných v rámci zmluvy, spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy len v súvislosti s týmito položkami a tiež v súvislosti s inými položkami zakúpenými spotrebiteľom spolu s nevyhovujúcim tovarom, pokiaľ nie je rozumné očakávať

 13. že spotrebiteľ súhlasí s ponechaním iba tovaru, ktorý spĺňa zmluvu.

 14. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ okamžite vráti tovar Predajcovi na svoje náklady. Predajca vráti cenu spotrebiteľovi okamžite, najneskôr do 14 dní odo dátumu prijatia tovaru alebo dôkazu jeho vrátenia.

 15. Podnikateľ vráti cenu spotrebiteľovi rovnakým spôsobom platby, aký spotrebiteľ použil, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý pre neho neznamená žiadne náklady.

 16. Ďalšie informácie o procese výmeny a vrátenia vrátane príslušných formulárov sú k dispozícii na adrese files.r-gol.com/documents/sk/R-GOL_REKLAMA%C4%8CN%C3%9D_FORMUL%C3%81R_SKA.pdf


§7 Mimoporiadkové metódy riešenia sporov

 1. Spory, ak si to spotrebiteľ praje, možno riešiť mimoporiadkovými prostriedkami:

  1. Spotrebiteľ sa môže obrátiť na trvalý spotrebiteľský arbitrážny súd uvedený v čl. 37 Zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcií (zjednotený text: Zbierka zákonov z roku 2020, položka 1706, v platnom znení) s žiadosťou o riešenie sporu vzniknutého z dohody uzatvorenej s Predajcom.
  2. Spotrebiteľ má právo kontaktovať vojvodského inšpektora obchodnej inšpekcie podľa článku 36 Zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcií (zjednotený text: Zbierka zákonov z roku 2020, položka 1706, v platnom znení) s žiadosťou o začatie mediácie na dohodovanie sporu medzi Spotrebiteľom a Predajcom.
  3. prostredníctvom arbitráže, t. j. trvalého arbitrážneho súdu, ktorý si Spotrebiteľ a Predajca vyberú. Spotrebiteľ môže využiť arbitrážny súd vybraný Predajcom, napríklad prostredníctvom online platformy EU ODR dostupnej na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/

 2. Nakoniec sa záležitosť rieši spoločným súdom, ktorý má jurisdikciu podľa všeobecne platných ustanovení.


§8 Zásady ochrany súkromia a zabezpečenia osobných údajov

 1. Správcom osobných údajov osôb navštevujúcich online obchod je Predajca (R-GOL Sp. z o. o.). Predajca spracováva osobné údaje na základe ustanovení GDPR.

 2. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre nákup alebo používanie iných služieb ponúkaných Predajcom.

 3. R-GOL spracováva údaje zákazníka, najmä na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR (na účely vykonania zmluvy), čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR (na splnenie právnych povinností vyplývajúcich najmä z daňových a účtovných predpisov); čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas, napr. na zaslanie obchodných informácií elektronicky) a čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnený záujem, napr. vykonávanie zmluvy s právnickou osobou, pre ktorú dotknutá osoba pracuje, kontakt so zákazníkom, prieskum spokojnosti zákazníkov alebo zistenie, vyšetrovanie a obrana voči nárokom)

 4. Zákazník má právo na prístup k svojim údajom a ich opravu. Okrem toho má právo na žiadosť o vymazanie údajov, právo na obmedzenie ich spracovania, právo na prenosnosť údajov, právo odvolať súhlas a právo podať námietku. Zákazník môže uplatniť svoje práva priamo kontaktovaním Predajcu.

 5. Ak budú osobné údaje zákazníka spracovávané nezhodne s GDPR, má zákazník právo podať sťažnosť dozornej autorite, t. j. prezidentovi Úradu na ochranu osobných údajov (ul. Stawki 2, 00-193 Varšava, uodo.gov.pl/en )

 6. Poskytnutím osobných údajov deklaruje zákazník, že poskytnuté osobné údaje sú jeho údaje a že sú pravdivé.

 7. Podrobnejšie pravidlá a ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako aj informácie o súboroch cookies používaných obchodom, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou nariadení týkajúcich sa spracovania osobných údajov.


§9 Záverečné ustanovenia

 1. Žiadne z ustanovení nariadení nemá za cieľ porušiť práva kupujúceho. Nemožno ho ani tak interpretovať, pretože v prípade nesúladu časti nariadení s platnými právnymi predpismi Predajca prehlasuje absolútnu zhodu a uplatňovanie týchto všeobecne platných právnych predpisov miesto výzvy výzvy spochybneného ustanovenia nariadení.

 2. Registrovaní kupujúci budú elektronicky informovaní o zmenách nariadení a ich rozsahu. Oznámenie sa zašle najmenej 7 dní pred začatím platnosti nových nariadení. Zmeny budú zavedené na prispôsobenie nariadení platnému právnemu postaveniu, na prevenciu zneužívania, z bezpečnostných dôvodov, v prípade zavedenia nových technologických riešení v prevádzke obchodu, na zlepšenie ochrany súkromia zákazníkov a na zavedenie redakčných zmien.

 3. Aktuálna verzia nariadení je vždy k dispozícii pre kupujúceho v sekcii nariadení (www.r-gol.com/sk/info/nariadenia-r-gol). Počas vykonávania objednávky a počas celej doby starostlivosti po predaji kupujúci uplatní nariadenia, ktoré prijali pri vykonávaní objednávky. Okrem situácie, keď spotrebiteľ považuje tieto nariadenia za menej výhodné ako aktuálne nariadenia a informuje o tom Predajcu voľbu aktuálnych nariadení ako záväzných.

 4. V záležitostiach neriešených týmito nariadeniami sa uplatňujú príslušné platné právne predpisy.

  Verzia 13.4 (Ostróda, 09.01.2024r.)