Устав


Сключването на договор между Купувача и Продавача може да се извърши по два начина. Преди да направи поръчка, Купувачът има право да преговаря за всяка клауза на договора с Продавача, включително тези, които променят клаузите на следващите разпоредби. Тези преговори следва да се водят писмено и да се изпращат на адреса на Продавача (R-GOL Sp. z o. o. (предишно R-GOL Marcin Radziwon Sp. Komandytowa), Górka 3D, 14-100 Ostróda, Полша).

Ако Купувачът се отказва от възможността да сключи договор чрез индивидуални преговори, ще се прилагат следващите разпоредби и приложимите правни разпоредби.

Разпоредбите представляват стандартен договор, съдържанието на който не може, независимо от действията на Продавача, да наруши правата на Купувача.§1 Дефиниции

 1. Ценова листа за доставка –списък на наличните видове доставки и техните разходи, достъпен на www.r-gol.com/bg/pages/r-gol-plashtane-i-dostavka

 2. Документ за покупка –фактура, касова бележка, издадена съгласно Закона за данъка върху стоки и услуги от 11 март 2004 г. (консолидиран текст: Вестник на законите от 2022 г., публикуван на брой 931, както е изменен) и другите приложими закони.

 3. Продуктов лист – отделна подстраница на магазина, съдържаща информация за даден продукт.

 4. Клиент – юридическо лице или организационно единство без правоспособност, но с правоспособност, което прави покупка от Продавача, свързана директно с неговата търговска или професионална дейност.

 5. Граждански кодекс – Закон от 23 април 1964 г. за гражданския кодекс (консолидиран текст: Вестник на законите от 2022 г., публикуван на брой 1360, както е изменен).

 6. Потребител – физическо лице, което извършва покупка от Продавача, която не е пряко свързана с неговата стопанска или професионална дейност. Разпоредбите на настоящия Правилник, отнасящи се до Потребителя, се прилагат и за пълнолетно дееспособно физическо лице, което сключва договор, пряко свързан с неговата/нейната стопанска дейност, когато от съдържанието на този договор е видно, че той няма професионален характер за него, произтичащ по-специално от предмета на стопанската му дейност, предоставен въз основа на разпоредбите относно Централната регистрация и информация за стопанската дейност.Кошница - списък с продукти, приготвен от продуктите, предлагани в магазина, на базата на избора на Купувача.

 7. Купувач – купувач на стоки, доставени от Продавача - както Потребителят, така и Клиентът.

 8. Място за доставка на стоката – адрес за доставка или място за изваждане, посочено в поръчката от Купувача.

 9. Момент на доставката на стоката – моментът, в който Купувачът или трето лице, назначено от него, взема стоката.

 10. Закон – Закон от 30 май 2014 г. за правата на потребителите (консолидиран текст: Вестник на законите от 2020 г., публикуван на брой 287, както е изменен).

 11. Място за изваждане – Място за доставка на стоки, различно от пощенския адрес, посочено в списъка, предоставен от Продавача в магазина.

 12. Регламент (GDPR) – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, Вестник на ЕС L. от 2016 г., № 119, страница 1, както е изменен).

 13. Регламенти – тези Регламенти на онлайн магазина www.r-gol.com/bg/info/r-gol-reglament

 14. Магазин – уебсайт, управляван от Продавача, достъпен на www.r-gol.com където Продавачът публикува покана за сключване на договор за продажба, чрез който Купувачът може да направи поръчка.

 15. Продавач:

  R-GOL Sp. z o. o. (предишно R-GOL Marcin Radziwon Sp. Komandytowa)
  3D Górka
  14-100 Ostróda
  NIP: 741-213-29-44, REGON: 365129350, регистриран от Районния съд в Олштина, 8-мата търговска делова част на Националния регистър на съдебните дела под номер: KRS: 0001034546
  БАНКОВА СМЕТКА: 81 1600 1462 1833 6038 5000 0030
  [email protected]
  +359 2 492 8514

 16. Срок за доставка – брой часове или работни дни, посочени в Количката от момента на поставянето на поръчката до изпращането на продукта по начина, избран от Купувача.

 17. Договор – договор, сключен извън търговски обекти или на разстояние смисъла на Закона в случай на Потребители и договор за продажба в смисъла на чл. 535 от Гражданския кодекс в случай на Купувачи.

 18. Дефект – както физически дефект, така и правен дефект смисъла на разпоредбите на Гражданския кодекс.

 19. Поръчка – изявление на воля на Купувача, подадено в Магазина чрез средства на дистанционно обслужване (интернет), ясно определящо: видът и количество на продуктите; видът на доставката; начинът на плащане; Място за доставка на стоката, данни на Купувача и довежда директно до сключването на договор между Купувача и Продавача.


§2 Общи условия

 1. Договорът се сключва на езика и съгласно закона на държавата, до която се извършва доставката на стоките.

 2. Продавачът се задължава да предоставя услуги и да доставя стоки, лишени от дефекти.

 3. Всички цени, посочени от Продавача, се изразяват във валутата на държавата, до която се извършва доставката, и са брутни цени (включват приложната ставка на Полската ДДС за съответната държава на доставка). Цените на продуктите не включват разходите за доставка, които се посочват в Ценовата листа за доставка. Цените също така не включват митнически такси, начислени при доставка до държави извън Европейския съюз и ДДС от такава държава, които се начисляват съгласно приложимите разпоредби в сила в съответната държава на доставка. При определянето на цената не се използва автоматично вземане на решение.

 4. Всички срокове се изчисляват съгласно разпоредбите на Гражданския кодекс, т.е. срок, маркиран в дни, приключва на последния ден, и ако началото на срока, маркиран в дни, е определено събитие, денят, в който е настъпило събитието, не се взима предвид при изчисляването на срока.

 5. Продавачът не таксува никакви такси за комуникация с него чрез средства на дистанционно обслужване, а Купувачът ще носи разходите си в размер, произтичащи от договора, сключен с трета страна, която му предоставя конкретна услуга за дистанционна комуникация.

 6. Потвърждаването, разкриването, записването и осигуряването на всички съществени разпоредби на договора, с цел достъп до тази информация в бъдеще, се извършва по следния начин:

  1. потвърждение за сключване на договора, изпратено на електронната поща, предоставена от Купувача: информация за Поръчката, както е предвидено в § 1 точка 20. Ако Купувачът е Потребител, Продавачът изпраща на посочения по-горе адрес: електронен адрес, както и връзка към информацията за правото на отказ от договора, както е предвидено в чл. 13 от Закона, връзка към текущата версия на Регламентите и връзка към образец на Формуляр за връщане на стоки;
  2. прикрепяне на отпечатан Документ за покупка към завършената Поръчка, изпратена на посоченото място за доставка.

 7. Продавачът осигурява, че Купувачът използва магазина коректно в следните браузъри: Microsoft Edge, FireFox версия 3 или по-нова, Opera версия 9 или по-нова, Chrome версия 10 или по-нова, Safari с най-новите версии на JAVA и FLASH инсталирани, на екрани с хоризонтална резолюция над 1024 px. Използването на софтуер от трети страни, който влияе на функционирането и функционалността на уеб браузърите, може да окаже влияние на правилното изобразяване на магазина, следователно, за да получите пълната функционалност на магазина, всички трябва да бъдат деактивирани.

 8. Купувачът може да се възползва от опцията за запомняне на данните му от страна на Магазина, за да улесни процеса на подаване на друга поръчка. За тази цел Купувачът трябва да предостави потребителското име и паролата, необходими за достъп до профила му. Логинът и паролата представляват поредица от символи, зададени от Купувача, който е длъжен да ги пази в тайна и да ги защитава от неоторизиран достъп от трети лица. Купувачът има възможност по всяко време да преглежда, коригира, актуализира данните и да изтрива профила си в Магазина.

 9. Купувачът е задължен:

  1. да не предоставя или изпраща съдържание, забранено от закона, като например съдържание, насочено към насилие, клевета или нарушаване на лични права и други права на трети страни,
  2. да използва магазина по начин, който не нарушава неговото функциониране, в частност чрез използване на злонамерен софтуер или устройства, предизвикващи такова въздействие,
  3. да не предприема действия като: изпращане или публикуване на непоискана комерсиална информация в магазина (спам),
  4. да използва магазина по начин, който не е неудобен за другите Купувачи и Продавача,
  5. да използва всички съдържание, публикувани в магазина, само за лична употреба,
  6. да използва магазина по начин, съответстващ на разпоредбите на валидния закон в територията на Република Полша, разпоредбите на Регламентите, както и на общите принципи на нетикет.


§3 Сключване на договора и изпълнение

 1. Поръчки в Магазина могат да бъдат поставяни 24 часа в денонощието.

 2. За да поставите поръчка, не е необходимо да създадете свободна сметка в Магазина, но използването й улеснява процеса на използване на Магазина и получаване на информация за статуса на поръчките.

 3. За да поставите поръчка, Купувачът трябва поне да извърши следните действия, някои от които могат да бъдат повтаряни многократно:

  1. добавяне на продукт в кошницата;
  2. избиране на вид доставка;
  3. избиране на вид начин на плащане;
  4. избиране на Място за доставка на стоката;
  5. поставяне на поръчка в Магазина чрез бутона "Купи и плати".

 4. Сключването на договора с Потребителя се извършва при поставянето на поръчката.

 5. Поръчката на Потребителя, платена при доставка, се обработва незабавно, а поръчката, платена по банков път или чрез електронната система за плащане, се обработва след като плащането на Потребителя бъде зачислено на сметката на Продавача, което трябва да се случи в рамките на 5 дни след поставянето на поръчката, освен ако Потребителят не е в състояние да изпълни задължението си не по своя вина и е уведомил Продавача за това.

 6. Сключването на договора с Клиента се извършва при приемането на поръчката от Продавача, за което той уведомява Клиента незабавно след поставянето на поръчката.

 7. Изпълнението на поръчката на Клиента може да зависи от плащането на цялата или част от стойността на поръчката или получаването на търговски кредитен лимит, най-малко равен на стойността на поръчката, или съгласието на Продавача да изпрати поръчката при доставка (платена при доставка).

 8. Обектът на договора се изпраща в срок, посочен на Продуктовия лист, а при поръчки, съставени от множество продукти, в рамките на най-дългия срок, посочен на Продуктовия лист. Срокът започва след завършване на поръчката.

 9. Купените стоки се изпращат по начин, избран от Купувача, до Мястото за доставка, посочено от Купувача в поръчката. Документът за покупка се изпраща на електронната поща, предоставена от Купувача.


§4 Плащане и доставка

 1. Покупките, направени в Магазина, могат да бъдат доставяни по начина, посочен в раздела www.r-gol.com/bg/pages/r-gol-plashtane-i-dostavka

 2. Информацията за разходите за доставка и приеманите начини на плащане се включва в раздела www.r-gol.com/bg/pages/r-gol-plashtane-i-dostavka

 3. Покупките, направени в Магазина, трябва да бъдат платени не по-късно от 4 дни след завършването на поръчката или преди нейното завършване (ако изберете плащане при доставка).

 4. Подробна информация за начините на доставка и приеманите начини на плащане може да се намери на уебсайта на Магазина."


§5 Право на оттегляне от договора

 1. Потребителят съгласно чл. 27 и следващите от Закона има право да се оттегли от дистанционен договор без да посочва причина и без да носи разходи, освен разходите, определени в чл. 33, чл. 34, параграф 2 от Закона. Съгласно чл. 34, параграф 2 от Закона, потребителят носи само пряките разходи по връщането на стоките.

 2. Съгласно чл. 32, параграф 3 от Закона, ако Продавачът не е предложил да събере стоките от потребителя сам, той може задържи възстановяването на получените плащания от Потребителя до получаването на стоките обратно или до предоставянето от страна на потребителя на доказателство за тяхното връщане, в зависимост от това, което настъпи първо.

 3. Срокът за оттегляне от дистанционен договор, посочен в §5, параграф 1 по-горе, е 30 дни и се брои от момента на доставката на последния артикул, който е предмет на Поръчката. За да се изпълни срока за оттегляне от договора, е достатъчно да се изпрати декларация за оттегляне от договора преди изтичането на 30-дневния период по електронна поща на следния адрес: [email protected] или чрез препоръчително писмо. Ако Продавачът не е уведомил Потребителя за правото на оттегляне от договора, това право изтича след 12 месеца от момента на доставката на последния артикул, който е предмет на Поръчката.

 4. Потребителят може да представи декларация за оттегляне от договора на формуляр, чието шаблон е приложен като Приложение № 2 към Закона, на формуляра, достъпен на files.r-gol.com/documents/bg/Formulyar%20za%20vr%C5%ADshtane_BGA_R-GOL.pdf или на друг начин, съобразен с Закона.

 5. Продавачът незабавно ще потвърди на Потребителя получаването на декларацията за оттегляне от договора по електронната поща (предоставена при сключването на договора и друга, ако е предоставена в подадената декларация).

 6. В случай на оттегляне от договора, договорът се счита за ненадежден.

 7. Потребителят е задължен да върне стоките на предприемача или да ги предаде на лице, упълномощено от предприемача за тяхното събиране незабавно, но не по-късно от 14 дни от датата, на която се е оттеглил от договора, освен ако предприемачът не предлага сам да събере стоките. За да се изпълни срока, е достатъчно стоките да бъдат върнати преди изтичането му.

 8. Потребителят връща предметите, които са предмет на договора, от който се е оттеглил, на свой разход и риск.

 9. Потребителят носи отговорност за намаляването на стойността на стоките, произтичащо от тяхното използване по начин, превишаващ това, което е необходимо за установяване на характеристиките и функционирането на стоката.

 10. Продавачът незабавно, не по-късно от 14 дни от датата на получаване на декларацията за оттегляне от договора, подадена от Потребителя, възстановява всички плащания, извършени от Потребителя, включително разходите по доставка на стоките. Ако Потребителят е избрал начин на доставка различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Продавача, Продавачът не е задължен да възстанови допълнителните разходи, понесени от Потребителя.

 11. Продавачът възстановява плащането чрез същия начин на плащане, използван от Потребителя, освен ако Потребителят изрично не е съгласил с различен начин на плащане, който не включва разходи за него.

 12. Продавачът може да задържи възстановяването на плащането, получено от Потребителя, докато получи обратно стоката или докато Потребителят предостави доказателство за изпращането й, в зависимост от това, което настъпи първо.

 13. Съгласно чл. 38 от Закона, потребителят няма право да се оттегли от договора:

  1. когато предмет на услугата са стоки, изработени според спецификациите на потребителя или персонализирани по начини, предлагани в Магазина;
  2. при който предмет на услугата са стоки, доставени в запечатан пакет, който не могат да бъде върнат след разпечатване поради причини, свързани със защитата на здравето или хигиената, ако опаковката е била разпечатана след доставката;
  3. при който предмет на услугата са артикули, които след доставката са неразделно свързани с други артикули;
  4. при който предмет на услугата са аудио- или видеозаписи или компютърни програми, доставени в запечатан пакет, ако опаковката е била разпечатана след доставката.

 14. Формулярът за отчет за връщане и допълнителна информация за начина на неговото представяне са налични на www.r-gol.com/bg/pages/zamyana-i-vrishtane-r-gol


§6 Несъответствие на стоките с договора

 1. В обхвата на правата на потребителя в случай на несъответствие на стоките с договора се прилагат разпоредбите на Закона, в частност разпоредбите на глава 5а.

 2. По отношение на покупките, извършвани от потребители, се предполага, че несъответствието на стоките с договора (в частност, нейната дефектност), което се е проявило в рамките на две години от момента на доставката на стоките, е съществувало в момента на доставката им.

 3. Ако стоките не съответстват на договора, потребителят може да изиска тяхното поправка или замяна.

 4. Продавачът може да извърши замяна, когато потребителят поиска поправка, или продавачът може да извърши поправка, когато потребителят поиска замяна, ако привеждането на стоките в съответствие с договора по начин, избран от потребителя, е невъзможно или би изисквало прекомерни разходи за продавача. Ако поправката и замяната са невъзможни или би изисквали прекомерни разходи за предприемача, той може да откаже да приведе стоките в съответствие с договора.

 5. Продавачът извършва поправка или замяна в разумен срок от момента, в който е уведомен от потребителя за несъответствието на стоките с договора, и без излишни неудобства за потребителя, замяната, включително по-конкретно разходите за пощенската служба, транспорт, труд и материали, се поемат от предприемача.

 6. Ако стоките не съответстват на договора, потребителят може да подаде декларация за намаляване на цената или оттегляне от договора, когато:

  1. Продавачът отказва да приведе стоките в съответствие с договора в съответствие с чл. 43д, параграф 2 от Закона;
  2. Продавачът не привежда стоките в съответствие с договора в съответствие с чл. 43d, параграф 4–6 от Закона;
  3. несъответствието на стоките с договора продължава, въпреки че Продавачът е опитал да приведе стоките в съответствие с договора;
  4. несъответствието на стоките с договора е толкова съществено, че оправдава намаляване на цената или оттегляне от договора, без преди това да се използват мерките за защита, определени в чл. 43г;
  5. е ясно от изявлението на Продавача или от обстоятелствата, че той няма да приведе стоките в съответствие с договора в разумен срок или без ненужни неудобства за потребителя.

 7. Намалената цена трябва да бъде в такова съотношение към цената, произтичаща от договора, че стойността на стоките, които не съответстват на договора, е на стойността на стоките, които съответстват на договора.

 8. Продавачът възстановява на Потребителя сумите, дължими в резултат на упражняването на правото на намаляване на цената незабавно, не по-късно от 14 дни след датата на получаване на декларацията на потребителя за намаляване на цената.

 9. Потребителят не може да се оттегли от договора, ако несъответствието на стоките с договора е незначително. Предполага се, че несъответствието на стоките с договора е значително.

 10. Ако несъответствието с договора се отнася само до част от стоките, доставени по договора, потребителят може да се оттегли от договора само по отношение на тези стоки, както и по отношение на другите стоки, закупени от потребителя заедно с несъответствалите стоки, ако не е разумно да се очаква

 11. че потребителят се съгласява да запази само стоките, които съответстват на договора.

 12. В случай на оттегляне от договора потребителят трябва незабавно да върне стоките на Продавача на свой разход. Продавачът възстановява цената на Потребителя незабавно, не по-късно от 14 дни след датата на получаване на стоките или доказателство за тяхното връщане.

 13. Предприемачът възстановява цената със същия метод на плащане, използван от потребителя, освен ако потребителят изрично не е съгласил с различен начин на връщане, който не включва разходи за него.

 14. Допълнителна информация относно процеса на обмяна и връщане, заедно с подходящите формуляри, са налични на www.r-gol.com/bg/pages/zamyana-i-vrishtane-r-gol


§7 Извънсъдебни методи за разрешаване на спорове

 1. Споровете, ако Потребителят изрази такова желание, могат да бъдат разрешени извън съда:

  1. Потребителят може да се обърне към постоянния арбитражен съд за потребители, споменат в чл. 37 от Закона от 15 декември 2000 г. относно Търговския надзор (съвместно с текст: Държавен вестник на 2020 г., материал 1706, както е изменен), с иск за разрешаване на спор, произтичащ от договора, сключен с Продавача.
  2. Потребителят има право да се обърне към войводствения инспектор на Търговския надзор, съгласно чл. 36 от Закона от 15 декември 2000 г. относно Търговския надзор (съвместно с текст: Държавен вестник на 2020 г., материал 1706, както е изменен), с иск за започване на производство по медиация с оглед на мирното урегулиране на спора между Потребителя и Продавача.
  3. чрез арбитраж, т.е. постоянен арбитражен съд, който ще бъде избран съгласно уговорките между Потребителя и Продавача. Потребителят може да използва арбитражния съд, избран с Продавача, например Класическият арбитражен съд към Полска търговска палата, чрез платформата онлайн ODR, която е налична на ec.europa.eu/consumers/odr/

 2. Потребителят може да ползва съдебните пътища, включително арбитраж и медиация, в съответствие с актуалните закони и предписания на Република Полша.


§8 Политика за поверителност и сигурност на личните данни

 1. Администратор на личните данни на лицата, посещаващи онлайн магазина, е Продавачът (R-GOL Sp. z o. o.). Продавачът обработва лични данни въз основа на разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

 2. Предоставянето на лични данни от страна на клиента е доброволно, но е необходимо за извършване на покупки или използване на други услуги, предлагани от Продавача.

 3. R-GOL обработва данните на клиентите, включително, но не само, на следните основания: на основание член 6, параграф 1, буква б от Общия регламент относно защитата на данните (за изпълнение на договор), член 6, параграф 1, буква в от Общия регламент относно защитата на данните (за изпълнение на законови задължения, включително данъчни и счетоводни задължения), член 6, параграф 1, буква а от Общия регламент относно защитата на данните (съгласие, напр, за изпращане на търговска информация по електронен път) и член 6, параграф 1, буква е от Общия регламент относно защитата на данните (легитимен интерес, като например изпълнение на договор с организация, за която работи субектът на данните, контакт с клиенти, определяне на удовлетвореността на клиентите, разследване и защита срещу искове).

 4. Клиентът има право на достъп до своите данни и на тяхното коригиране. Освен това клиентът има право да поиска изтриване на данните, право на ограничаване на обработката, право на прехвърляне на данни, право на оттегляне на съгласието и право на подаване на възражение. Клиентът може да упражни правата си, като се свърже директно с Продавача.

 5. Ако данните на клиента се обработват в противоречие с Общия регламент относно защитата на данните, клиентът има право да подаде жалба до органа за защита на личните данни, а именно до председателя на Органа за защита на личните данни (ул. Stawki 2, 00-193 Варшава, 00-193 Варшава, uodo.gov.pl/en).

 6. С предоставянето на лични данни клиентът декларира, че предоставените лични данни принадлежат на него/нея и че са верни.

 7. Подробни правила и разпоредби относно защитата на личните данни, както и информация за бисквитките, използвани от магазина, можете да намерите в Политиката за поверителност, която е неразделна част от Регламента за обработване на лични данни.


§8 Заключителни разпоредби

 1. Нито една от разпоредбите на Правилата няма за цел да наруши правата на Купувача. Тя не може и да се тълкува по този начин, тъй като в случай на несъответствие на някоя част от Правилата с приложимото право, Продавачът декларира абсолютното спазване и прилагане на това общо право вместо оспорената разпоредба от Правилата.

 2. Регистрираните Купувачи ще бъдат уведомявани за промените в Правилата и техния обхват по електронен път. Уведомлението ще бъде изпратено най-малко 7 дни преди влизането в сила на новите Правила. Промените ще бъдат въвеждани: за адаптиране на Правилата към актуалното правно състояние, за предотвратяване на злоупотреби, от съображения за сигурност, в случай на въвеждане на нови технологични решения в работата на Магазина, за подобряване на защитата на личните данни на клиентите и за извършване на редакционни промени.

 3. Актуалната версия на Правилата е винаги на разположение на Купувача в секцията Правила www.r-gol.com/bg/pages/obshti-usloviya. По време на изпълнението на поръчката и през целия период на следпродажбено обслужване Купувачът прилага Правилата, приети от него при подаване на поръчката. Освен ако Купувачът не ги счита за по-малко благоприятни от настоящите и не уведоми Продавача за избора на настоящите Правила като задължителни.

 4. Въпросите, които не са уредени от настоящите Правила, се уреждат от приложимите разпоредби. Версия

  Wersja 13.4 (Ostróda, 09.01.2024r.)