Všeobecné obchodné podmienky vernostného programu R-TEAM
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


  1.1. Tieto pravidlá programu R-TEAM (ďalej len "Pravidlá") definujú zásady, rozsah a podmienky účasti vo vernostnom programe R-TEAM.

  1.2. Organizátorom programu R-TEAM (ďalej len "Program") je spoločnosť R-GOL Sp. z o. o. (predtým R-GOL Marcin Radziwon Sp. Komandytowa), Górka 3D, 14-100 Ostróda, NIP: 741-213-29-44, KRS 00001034546, ďalej len "Organizátor".

  1.3. Program sa prevádzkuje pod názvom R-TEAM (ďalej len "Program", "R-TEAM"):

  1.4. Osoba, ktorá chce participovať v programe (ďalej len "Zákazník" alebo "Účastník"), sa do programu zapojí vytvorením používateľského účtu v online obchode www.R-GOL.com, vybraním súhlasu s účasťou v programe a súhlasom s prijímaním obchodných informácií (uloženie do newslettera).

  1.5. Pravidlá účasti v programe sú riadené týmito Pravidlami, ktoré budú zverejnené na webovej stránke www.R-GOL.com ("Online obchod") a v kamenných obchodoch. "Kamená predajňa" je predajňa uvedená na zozname Kamenných predajní na adrese: www.r-gol.com/sk/pages/r-gol-nase-predajne-slovensko.

  1.6. Registrovaní účastníci budú informovaní o zmenách v Pravidlách a ich rozsahu elektronicky (na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii alebo objednávke). Oznámenie bude zaslané najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti nových Pravidiel. Zmeny budú zavedené: na prispôsobenie Pravidiel platnému právnemu stavu, na zabránenie zneužitiu, z dôvodu zabezpečenia, v prípade zavedenia nových technologických riešení v prevádzke obchodu, na zlepšenie ochrany súkromia zákazníkov a na zavedenie redakčných zmien.


2. PRAVIDLÁ PROGRAMU


  2.1. R-TEAM je špeciálny dobrovoľný vernostný program určený pre všetkých zákazníkov online obchodu a kamenných obchodov, ktorí vytvorili účet v online obchode www.R-GOL.com a súhlasili s prijímaním obchodných informácií (newsletter). Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek trvale alebo dočasne vylúčiť jednotlivé obchody z programu.

  2.2. Účastník získava bonusovú sumu (ďalej len "Bonus") vo výške 10 % hodnoty uskutočnených nákupov pri nákupe v online obchode alebo kamenných obchodoch, ktorú možno využiť na nižšie uvedených podmienkach.

  2.3. Použitie Bonusu nemožno kombinovať s inou akciou alebo špeciálnou ponukou Organizátora.

  2.4. Účet Účastníka, ktorý potvrdil záujem o účasť v programe R-TEAM, musí obsahovať potrebné osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo). Organizátor si vyhradzuje právo neprijímať formulár vyplnený potenciálnym Účastníkom, ak nedodá požadované údaje.

  2.5. Účastník, ktorý sa prihlási do programu v kamennom obchode, automaticky vytvorí účet v online obchode www.R-GOL.com a dostane virtuálnu kartu programu, ktorá umožňuje identifikáciu pri nákupe v kamenných obchodoch. Účastníka možno identifikovať aj na základe jeho osobných údajov.

  2.6. Prihlasovacie údaje do používateľského účtu v online obchode budú zaslané na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii vo forme elektronického formulára.

  2.7. Účastníkom programu R-TEAM môžu byť dospelé fyzické osoby, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť.

  2.8. Neplnoleté osoby sa môžu programu zúčastniť iba so súhlasom svojich právnych zástupcov.

  2.9. Účastník je povinný dodržiavať ustanovenia týchto Pravidiel a nepodniknúť žiadne kroky, ktoré by boli v rozpore s dobrými obchodnými postupmi alebo ktoré by využívali účasť v programe R-TEAM na obchodné účely alebo na úkor Organizátora. Konkrétne Účastník nesmie vykonať nasledujúce kroky v súvislosti s účasťou v programe R-TEAM:

  • vykonávať nákupy v online obchode v mene alebo na účet inej osoby s využitím Bonusu, na ktorý má nárok Účastník,
  • vykonávať obchodné aktivity v súvislosti s účasťou v programe R-TEAM, najmä zahrňujúce opätovný predaj tovaru zakúpeného v online obchode alebo kamenných obchodoch s využitím Bonusu,
  • prenášať prístup k účtu Účastníka v online obchode tretím osobám za účelom využitia Bonusu Účastníka.

  2.10. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť Účastníka z účasti v programe R-TEAM, ak poruší ustanovenia týchto Pravidiel, najmä ustanovenia bodu 2.9. vyššie.


3. PRAVIDLÁ PRE VÝPOČET A POUŽITIE BONUSU V PROGRAMU R-TEAM


  3.1. Zákazníci, ktorí využívajú program R-TEAM, majú naúčtovaný Bonus vo výške 10 % hrubej hodnoty každého nákupu uskutočneného v kamenných obchodoch R-GOL a online obchode www.R-GOL.com s výnimkou nákladov na dopravu. Bonus sa používa na nižšie uvedených podmienkach. Bonus nemožno zmeniť na hotovosť. Bonus je matematicky zaokrúhlený na celé čísla.

  3.2. Naúčtovaný Bonus možno použiť na budúce nákupy v kamenných obchodoch alebo online obchode. Bonus sa používa vo forme zľavy na nákupy, pričom zľava nesmie byť väčšia ako 50 % hodnoty zakúpených produktov.

  3.3. Ak je na účte Účastníka Bonus vypočítaný vo výške vyššej ako 50 % hodnoty zakúpeného tovaru, zostávajúci a nepoužitý Bonus zostáva na účte Účastníka a môže byť použitý na budúce nákupy. Ak je Bonus na účte Účastníka menší alebo rovný 50 % hodnoty tovaru pre daný nákup, môže Účastník použiť celý nazbieraný Bonus.

  3.4. Ak je Bonus použitý pre transakciu, v ktorej Účastník nakupuje viacero produktov, je proporčne rozdelený medzi produkty a proporčne zníži cenu každého neprezenčného produktu.

  3.5. Bonus z danej transakcie možno použiť po 30 dňoch od dátumu predaja v rámci danej transakcie. Dátum fiskalizácie predaja v rámci danej transakcie sa považuje za uskutočnenie predaja. Fiskalizácia predaja prebieha pred odoslaním tovaru alebo uvoľnením tovaru pre Účastníka - na dátum vydania dokladu o nákupe v súlade s Pravidlami.

  3.6. Účastník môže využiť Bonus z danej transakcie nákupu v priebehu do 180 dní od dátumu transakcie. Po uvedenom termíne bude nazbieraný Bonus vymazaný, čo však neovplyvní Bonusy nazbierané z neskorších transakcií.

  3.7. Všetky informácie o zostatku na účte a nazbieranom Bonuse sú k dispozícii v sekcii "Môj účet" v online obchode alebo od zamestnancov kamenných obchodov.

  3.8. Pri nákupe v kamenných obchodoch sa Účastník overuje na základe virtuálnej karty, ktorú drží. V prípade absence karty môže byť Účastník overený na základe iných údajov (napríklad osobných alebo kontaktných údajov), pričom overenie nesmie vyvolávať opodstatnené pochybnosti.

  3.9. V prípade vrátenia tovaru z transakcie, v ktorej bol použitý Bonus, je na účet Účastníka opäť pripísaná hodnota Bonusu za vrátený tovar.

  3.10. V prípade vrátenia tovaru z transakcie, v ktorej bol na účet daného Účastníka naúčtovaný Bonus, sa nazbieraný Bonus zníži o hodnotu, ktorá vyplýva z hodnoty vráteného tovaru.

  3.11. Program nie je možné kombinovať s inými programami, promočnými kampaniami alebo zľavovými kódmi dostupnými na použitie v online obchode a kamenných obchodoch, a nie je možné použiť rôzne programy, promočné kampane alebo dodatočné zľavové kódy počas jednej transakcie.

  3.12. Na použitie programu v nákupnom košíku sa musí Účastník prihlásiť do svojho účtu. Na použitie nazbieraného Bonusu pri nákupe v online obchode Účastník pri nákupe vyberie možnosť "Používam R-TEAM" v nákupnom košíku, čo spôsobí - ak je na účte Účastníka nazbieraný Bonus - príslušné zníženie ceny neprezenčných produktov v košíku.

  3.13. Na použitie Bonusu v kamennom obchode musí Účastník pred nákupom oznámiť predajcovi, že je účastníkom programu a že chce použiť Bonus.

  3.14. Ak je Bonus na účte Účastníka naúčtovaný alebo použitý v rozpore s Pravidlami, má Organizátor právo zneplatniť časť alebo celý nazbieraný Bonus, o čom bude Účastník informovaný.

  3.15. Pre Účastníkov programu R-TEAM sa organizujú dočasné akcie (napríklad násobenie Bonusov, ďalšie darčeky pri nákupoch atď.). Podrobnosti o dočasných ponukách (platnosť a pravidlá) budú oznámené na webovej stránke www.R-GOL.com i a v kamenných obchodoch. Organizátor si môže podľa vlastného uváženia a podľa podmienok stanovených osobitne Organizátorom zaslať špeciálne promočné ponuky vybraným Účastníkom programu, ktorí súhlasili s prijímaním obchodných informácií. Použitie týchto ponúk sa uskutočňuje bez porušenia bodov 2.3 a 3.11 Pravidiel.


4. OSOBNÉ ÚDAJE


  4.1. Poskytnutie osobných údajov účastníkom je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre účasť v lojalitnom programe R-TEAM. Neposkytnutie údajov vám brániť v účasti na vyššie uvedených aktivitách. Poskytnutie dát týkajúcich sa vášho dátumu narodenia je dobrovoľné a neovplyvňuje možnosť prihlásiť sa do lojalitného programu R-TEAM.

  4.2. Osobné údaje zákazníka sa spracúvajú v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – ďalej len "GDPR". Správcom osobných údajov účastníka programu je organizátor programu. Kontaktovať správcu údajov môžete nasledovným spôsobom: e-mailom – zaslaním správy na e-mailovú adresu: [email protected] alebo telefonicky na číslo +48 22 122 02 90.

  4.3. Správca údajov ustanovil inšpektora na ochranu údajov, ktorého možno kontaktovať v akejkoľvek otázke týkajúcej sa spracúvania osobných údajov zákazníka. Kontakt na inšpektora na ochranu údajov: [email protected].

  4.3. Údaje účastníka sa zbierajú počas registrácie v elektronickej forme (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia). Organizátor spracúva osobné údaje účastníka na základe GDPR na nasledujúce účely:

  • plnenie zmluvy o predaji a poskytovanie bonusov, udržiavanie užívateľského účtu v internetovom obchode R-GOL v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR; ;
  • plnenie zákonných povinností spojených so správcom, najmä daňových alebo účtovných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR)
  • zasielanie obchodných informácií o produktách alebo službách správcu elektronicky (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR - súhlas);
  • presadzovanie oprávneného záujmu správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), ktorý spočíva v prevádzke lojalitného programu R-TEAM, v uplatňovaní nárokov alebo obrane proti nárokom, pre účely vykonávania štatistických a analytických činností, ako aj pre kontaktné účely. Rádi by sme vás informovali, že údaje o osobách môžu byť v niektorých prípadoch profilované na účely marketingu, čo je tiež náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

  4.4. Údaje účastníka nebudú prenášané do tretích krajín. Doba spracovania osobných údajov závisí od účelu, na ktorý sa údaje spracúvajú. Doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené, sa vypočítava na základe nasledujúcich kritérií: právne predpisy, ktoré môžu nútiť organizátora spracovať údaje po dobu určitú; doba nevyhnutná na ochranu záujmov organizátora; doba potrebná na poskytovanie služieb a potrebnú podporu účastníkovi; doba, na ktorú bol udelený súhlas.

  4.4. Účastník programu má právo prístupu k svojim osobným údajom, ich aktualizácie a opravy. Účastník programu má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, požiadať o ich vymazanie správcom, namietať proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu správcu, právo obmedziť spracúvanie a právo na prenos údajov. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného na základe udeleného súhlasu pred jeho odvolaním.

  4.5. Na uplatnenie uvedených práv by mal účastník kontaktovať správcu pomocou poskytnutých kontaktných údajov a informovať ho, ktoré právo a v akej miere chce uplatniť.

  4.6. Účastník programu je povinný oznámiť organizátorovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári. V prípade neoznámenia takejto zmeny organizátor nie je zodpovedný za omeškanie alebo nedostatočné informovanie o aktuálnych akciách určených pre účastníkov programu, pokiaľ sa neoznámenie týka osobných údajov nevyhnutných pre poskytovanie takýchto informácií.

  4.7. Osobné údaje sa nepoužívajú na automatizované rozhodovanie.

  4.8. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely účasti v programe môže účastník kedykoľvek odvolať, čo neovplyvní zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov však znamená nemožnosť účasti v programe R-TEAM.

  4.9. V prípade pochybností o správnosti spracúvania osobných údajov správcom má účastník právo podať sťažnosť u Prezidenta Úradu na ochranu osobných údajov (ul. Stawki 2, Varšava).

  4.10. Príjemcami osobných údajov účastníka programu budú subjekty poskytujúce podporné služby správcovi, s ktorými uzavrel zmluvy o zverení spracúvania údajov (vrátane právnej podpory, IT, marketingových aktivít).


5. UZATVORENIE PROGRAMU, ODSTÚPENIE OD ÚČASTI V PROGRAME


  5.1. Organizátor si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť program kedykoľvek počas jeho trvania, pričom však budú zachované práva nadobudnuté účastníkom.

  5.2. V prípade ukončenia alebo pozastavenia programu bude zablokovaná možnosť získavania bonusov na všetkých kartách a účtoch účastníkov, čo neovplyvní právo účastníka na používanie bonusov nahromadených na jeho účte počas 180 dní od vykonania jednotlivých transakcií.

  5.3. V prípade ukončenia alebo pozastavenia programu je organizátor povinný umiestniť príslušné informácie na webovú stránku www.R-GOL.com, do stacionárnych predajní R-GOL a informovať účastníkov e-mailom.

  5.4. Skutočnosť, že program ukončil alebo pozastavil organizátor, neoprávňuje účastníka na požadovanie vyplatenia hodnoty zakúpeného bonusu v hotovosti od organizátora.

  5.5. Odstúpenie od účasti v programe nastáva odvolaním súhlasu s prijímaním obchodných informácií (newsletter) alebo na žiadosť zákazníka po kontakte s kanceláriou zákazníckej služby na: [email protected] telefónne číslo: +48 22 122 02 90. Ukončenie účtu zahŕňa odstúpenie od používania nahromadených bonusov.


6. REKLAMAČNÝ POSTUP


  6.1. Účastník má právo podať reklamáciu v súvislosti s uplatňovaním ustanovení tejto smernice, najmä pokiaľ ide o udelené bonusy alebo uplatňovanie zľavy.

  6.2. Reklamáciu treba podať do 30 dní od vzniku okolností odôvodňujúcich jej podanie. Reklamáciu treba zaslať poštou, kuriérom, osobne doručiť na kanceláriu organizátora alebo zaslať e-mailom na adresu: [email protected].

  6.3. Reklamácia musí obsahovať meno a priezvisko, e-mailovú adresu, adresu osoby, ktorá podáva reklamáciu, dátum, popis a dôvod reklamácie a očakávania účastníka v súvislosti s riešením problému.

  6.4. Reklamácie sa posudzujú do 14 dní od dátumu ich prijatia organizátorom. Osoby podávajúce reklamácie budú písomne informované alebo na žiadosť zákazníka e-mailom o posúdení reklamácie.

  6.5. Neprijatie nárokov v reklamačnom postupe alebo uplynutie lehoty uvedenej v čl. 6.2 neovplyvní právo zákazníka presadzovať tieto nároky na bežnom súde.


7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


  7.1. Pokiaľ nie je regulované týmto nariadením, budú sa uplatňovať ustanovenia poľského práva, najmä zákona č. 89/1964 Zbierka zákonov z 23. apríla 1964 o občianskom zákonníku (Zbierka zákonov 1964.16.93, v platnom znení).

  7.2.Ak vzniknú spory v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia, budú sa riešiť príslušným súdom v súlade s všeobecne platnými ustanoveniami.

  7.3.Obsah tohto nariadenia je dostupný všetkým účastníkom na webovej stránke www.R-GOL.com, v stacionárnych predajniach a na kancelárii organizátora.

  7.4.Výberom príslušného súhlasu zákazníka v registračnom formulári dostupnom v stacionárnej predajni alebo pripojením sa k programu prostredníctvom webovej stránky www.R-GOL.com dochádza k akceptácii týchto ustanovení a povinnosti ich dodržiavať.

  7.5.Organizátor programu nie je zodpovedný za následky nesprávneho vyplnenia registračného formulára zákazníkom.

  7.6.Toto nariadenie platí od 2. októbra 2023.


Predchádzajúca verzia štatútu R-TEAM platná do 01.10.2023 sa nachádza tu -> Archívny štatút R-Team.