ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ


Η Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τους κανόνες συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τους Χρήστες από την εταιρεία R-GOL Sp. z o. o. (πρώην R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.) με έδρα την 14-100 Ostróda, Górka 3D, NIP: 741-213-29-44, ΕΜΕ 0001034546 μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί υπό τις διευθύνσεις www.R-GOL.com, www.R-GOL.net, www.R-GOL.pro και της κινητής εφαρμογής R-GOL.com


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Σας ενημερώνουμε ότι ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία R-GOL Sp. z o. o. (πρώην R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.) με έδρα την Ostróda, Górka 3D (14-100). Η Εταιρεία έχει ορίσει Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ταχυδρομική διεύθυνση: Górka 3D, Ostróda (14-100); ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Όσον αφορά τη χρήση της σελίδας fanpage του Διαχειριστή στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, ο Διαχειριστής επεξεργάζεται το όνομα, το επώνυμο σας ή γενικές πληροφορίες που θα αναρτήσετε στο προφίλ σας ως δημόσιες. Η επεξεργασία των υπολοίπων προσωπικών δεδομένων γίνεται από το κοινωνικό δίκτυο Facebook και υπό τους όρους που περιέχονται στους κανονισμούς του.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τη δημιουργία και τη τήρηση του λογαριασμού του Πελάτη, την εκτέλεση παραγγελιών που υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα R-GOL με βάση τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης που μας συνδέει, δηλαδή σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β᾽ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων / ΓΚΠΔ).

Σας ενημερώσουμε ότι θα υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση των νομικών μας υποχρεώσεων που μας επιβαρύνουν (π.χ. απάντηση σε καταγγελίες, έκδοση και αποθήκευση τιμολογίων) βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο γ᾽ ΓΚΠΔ.

Σε περίπτωση παροχής ξεχωριστής συγκατάθεσης για λήψη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εμπορικών πληροφοριών σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρείας R-GOL ή σε περίπτωση παροχής ξεχωριστής συγκατάθεσης για τη λήψη πληροφοριών μάρκετινγκ, θα χρησιμοποιήσουμε για το σκοπό αυτό τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο α᾽ ΓΚΠΔ. Επιπρόσθετα σας ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση παροχής ξεχωριστής συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την τηλεφωνική ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας - θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για το σκοπό αυτό βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο α᾽ ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, μπορείτε να εκφράσετε την συγκατάθεσή σας για την αποστολή πληροφοριών σχετικά με το εγκαταλελειμμένο καλάθι (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α᾽ ΓΚΠΔ), σε αυτή την περίπτωση οι αποφάσεις που αφορούν το άτομο σας θα λαμβάνονται αυτόματα.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι για σκοπούς μάρκετινγκ, σε ορισμένες περιπτώσεις τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαμορφωθούν σε προφίλ, προκειμένου να σας παρέχουμε εξατομικευμένες πληροφορίες μάρκετινγκ, κάτι που αποτελεί επίσης έννομο συμφέρον μας (6 παρ. 1 στοιχείο α᾽ ΓΚΠΔ).

Στο πλαίσιο της χρήσης της δυνατότητας σύστασης του προϊόντος σε έναν γνωστό, τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για το σκοπό αυτό αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσης, δηλαδή βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο α᾽ ΓΚΠΔ. Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία για σκοπούς που σχετίζονται με την τρέχουσα απάντηση στα τεθέντα ερωτήματα, με βάση το έννομο συμφέρον του διαχειριστή προσωπικών δεδομένων, δηλαδή βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ᾽ ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο διαχειριστής δεδομένων είναι η επαφή με τον πελάτη.

Επιπρόσθετα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ᾽ ΓΚΠΔ και για τους σκοπούς της έρευνας ικανοποίησης πελατών. Το έννομο συμφέρον είναι η παρακολούθηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών και η αναβάθμιση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την περίοδο που θα παραμένετε εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας R-GOL, μετά από αυτό το διάστημα τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για την περίοδο που είναι απαραίτητη για την διεκπεραίωση τυχόν αξιώσεων που δικαιούται να εγείρει ο διαχειριστής δεδομένων. Εάν η συγκατάθεση είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας - τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέχρι την απόσυρσή της, Σε περίπτωση σύναψης επαφής - τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία όχι περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για να χορηγηθεί η απάντηση στο ερώτημα που τέθηκε. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για την περίοδο παραγραφής τυχόν αξιώσεων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε υπαλλήλους ή συνεργάτες του διαχειριστή δεδομένων, καθώς και σε οντότητες που του παρέχουν υποστήριξη βάσει αναθετεισών υπηρεσιών (π.χ. εταιρείες ταχυμεταφορών) και σύμφωνα με τις συναφθείσες συμβάσεις ανάθεσης. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο των δεδομένων σας και το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας (θα είναι δυνατή η αποθήκευσή τους), το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων (τα δεδομένα θα αποσταλούν σε εσάς ή σε άλλο διαχειριστή), το δικαίωμα αντίρρησης, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρσή της.

Για την υλοποίηση των δικαιωμάτων σας (αίτηση πρόσβασης στα δεδομένα, διόρθωσή τους, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, μεταφορά, διαμαρτυρία ή ανάκληση της δοθείσας συγκατάθεσης) μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διαχειριστή μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης e-mail: [email protected] ή με γραπτή αίτηση στη διεύθυνση της έδρας του Διαχειριστή (Górka 3D, 14-100 Ostróda) αναφέροντας το εύρος των αιτημάτων σας.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον εποπτικό φορέα, δηλαδή στον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε περίπτωση που αναγνωρίσετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε παράνομη επεξεργασία. Η παροχή προσωπικών δεδομένων από εσάς είναι εθελοντική, ωστόσο απαραίτητη για την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών.

Κατά τη χρήση από τον Χρήστη των ιστοσελίδων και της κινητής εφαρμογής της Εταιρείας R-GOL Sp. z o. o. (πρώην R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.) συλλέγονται αυτόματα στον διακομιστή ανώνυμες πληροφορίες, π.χ. διεύθυνση IP, όνομα τομέα, τύπος προγράμματος περιήγησης, τύπος συσκευής, τύπος λειτουργικού συστήματος κ.λπ. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο διακομιστή χρησιμοποιούνται ειδικότερα για τους εξής σκοπούς: τεχνικούς σκοπούς και για σκοπούς που σχετίζονται με τη διαχείριση του Ιστότοπου, τη διασφάλιση της ασφάλειας του της λειτουργίας του Ιστότοπου, την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού, την προστασία του νόμου. Εκτός αυτού, οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών πληροφορίων ή πληροφοριών μάρκετινγκ.

Επιπρόσθετα, ο Διαχειριστής Προσωπικών Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει ειδοποιήσεις push που περιέχουν εξατομικευμένες εμπορικές πληροφορίες, εκπτωτικά κουπόνια και πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της κατάστασης της παραγγελίας. Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις στην εφαρμογή.

Η Εταιρεία R-GOL Sp. z o. o. (πρώην R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.) χρησιμοποιεί τα αρχεία "cookies" για να διασφαλίσει την ασφάλεια, τη σύνδεση, την πρόσβαση στον Ιστότοπο, την παροχή υπηρεσιών και περιεχομένων προσαρμοσμένων στις ατομικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των Χρηστών, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς μάρκετινγκ. Τα αρχεία "cookies" περιέχουν πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου. Τα αρχεία cookies δεν περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα. Η απενεργοποίηση της αποδοχής των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού από τον Χρήστη μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες ή να εμποδίσει την ορθή χρήση του Ιστότοπου.

Google Analytics - η εταιρεία R-GOL Sp. z o. o. (πρώην R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.) συλλέγει ανώνυμα στατιστικά δεδομένα που αφορούν τις επισκεπτόμενες ιστοσελίδες. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας στις σελίδες του Ιστότοπου. Οι κανόνες που αφορούν την πολιτική απορρήτου της Google Analytics βρίσκονται στην ιστοσελίδα: www.google.com

Η Rakuten Advertising είναι ο συνεργάτης μας που χρησιμοποιεί cookies στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου τους σε αυτή τη διεύθυνση: Services Privacy Policy

Ο διαχειριστής στις ιστοσελίδες του χρησιμοποιεί λειτουργικά cookies, τα οποία θυμούνται και προσαρμόζουν τη σελίδα, όπως τις γλωσσικές προτιμήσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας έτσι ώστε να αποκλείει ή να σας προειδοποιεί για τα απαραίτητα και λειτουργικά cookies, ωστόσο αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κάποια μέρη της ιστοσελίδας να μη λειτουργούν σωστά.

Ο διαχειριστής χρησιμοποιεί τα λεγόμενα απαραίτητα cookies κυρίως για την παροχή υπηρεσιών στον χρήστη μέσω ηλεκτρονικού τρόπου και για τη βελτίωση της ποιότητας αυτών των υπηρεσιών. Η χρήση των απαραίτητων cookies από εμάς είναι αναγκαία για την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας. Αυτά τα αρχεία εγκαθίστανται ειδικά για την αποθήκευση συνεδριών σύνδεσης ή τη συμπλήρωση φορμών, καθώς και για σκοπούς σχετικούς με τη ρύθμιση των επιλογών απορρήτου.

Για σκοπούς διαδικτυακής ανάλυσης, ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί επίσης την εφαρμογή Google Signals, η οποία αποτελεί επέκταση των υπηρεσιών Google Analytics και επιτρέπει τον εντοπισμό χρηστών που χρησιμοποιούν πολλαπλές συσκευές. Αυτό σημαίνει ότι εάν οι συσκευές του Χρήστη με πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι συνδεδεμένες με τον λογαριασμό Google του Χρήστη και ο Χρήστης έχει ενεργοποιήσει τις επιλογές "εξατομικευμένης διαφήμισης" στον λογαριασμό του Google, τότε η Google μπορεί να δημιουργήσει αναφορές σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας (ιδίως σχετικά με τον αριθμό των Χρηστών που χρησιμοποιούν διαφορετικές συσκευές), ακόμη και αν ο Χρήστης αλλάξει συσκευές.Ο Διαχειριστής δεν επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών στο πλαίσιο αυτό και οι αναφορές που λαμβάνει από την Google δεν επιτρέπουν στον Διαχειριστή να ταυτοποιήσει μεμονωμένους χρήστες (τα δεδομένα που συλλέγονται από την Google είναι ανώνυμα και συγκεντρωτικά).

Μη αναμενόμενα μηνύματα - Η Εταιρεία R-GOL Sp. z o. o. (πρώην R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.) διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει μη αναμενόμενα μηνύματα σε άτομα των οποίων τα στοιχεία επικοινωνίας έχει στην κατοχή της και τα οποία συμφώνησαν με την Πολιτική Απορρήτου. Τα μηνύματα αυτά θα αφορούν τις τεχνικές πτυχές της λειτουργίας του Ιστότοπου (τεχνικά μηνύματα), τις αλλαγές στους κανονισμούς ή την πολιτική απορρήτου. Τα εν λόγω μηνύματα δεν θα περιέχουν εμπορικές πληροφορίες. Ο Χρήστης μπορεί εθελοντικά να εκφράσει ξεχωριστή συγκατάθεση για τη λήψη εμπορικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing, ενημερωτικό δελτίο), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχεται, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία R-GOL Sp. z o.o. καθώς και για προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από συνεργάτες και οντότητες που συνεργάζονται με την εταιρεία R-GOL Sp. z o. o. (πρώην R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.). Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για λήψη εμπορικών πληροφοριών, συνδεόμενος με τον λογαριασμό του, στην ιστοσελίδα ή στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με το κατάλληλο περιεχόμενο στη διεύθυνση [email protected]

Ο Διαχειριστής Προσωπικών Δεδομένων δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων από άλλες ιστοσελίδες των οποίων οι διαδικτυακές ζεύξεις και οι διευθύνσεις βρίσκονται στις ιστοσελίδες ή στις διαφημίσεις της εταιρεία R-GOL Sp. z o. o. (πρώην R-GOL Marcin Radziwon Sp. K.).

Σε περίπτωση ελέγχου από τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα στοιχεία του Πελάτη μπορούν να γνωστοποιούνται στους υπαλλήλους της Επιθεώρησης.

Μεριμνώντας για την ασφάλεια των Πελατών, όλα τα ιδιωτικά δεδομένα (που αποστέλλονται κατά την εγγραφή, τη σύνδεση και τις αγορές) διασφαλίζονται με έναν ισχυρό αλγόριθμο κρυπτογράφησης και οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από την πρόσβαση τρίτων.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου θα δημοσιεύονται σε αυτήν την ιστοσελίδα και θα ενημερώνουμε για σημαντικές αλλαγές με έναν πολύ εμφανή τρόπο (στην περίπτωση ορισμένων υπηρεσιών θα αποστέλλουμε και ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου).

Σε περίπτωση επιπρόσθετων ερωτημάτων που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής παρακαλούμε θερμά να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις των cookies σας