Καταστατικό


Η σύναψη συμβολαίου μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους. Πριν από την κατάθεση της παραγγελίας, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί οποιεσδήποτε διατάξεις του συμβολαίου με τον Πωλητή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που τροποποιούν τις διατάξεις του ακόλουθου κανονισμού. Αυτές οι διαπραγματεύσεις πρέπει να διεξάγονται γραπτώς και να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Πωλητή (R-GOL Sp. z o. o. (πρώην R-GOL Marcin Radziwon Sp. Komandytowa), Górka 3D, 14-100 Ostróda, Πολωνία).

Αν ο Αγοραστής αποστατήσει από τη δυνατότητα σύναψης συμβολαίου μέσω ατομικών διαπραγματεύσεων, θα ισχύουν οι ακόλουθοι κανονισμοί και οι ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Οι Κανονισμοί αποτελούν ένα τυπικό συμβόλαιο, το περιεχόμενο του οποίου δεν μπορεί, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε ενέργειες του Πωλητή, να παραβιάσει τα δικαιώματα του Αγοραστή.§1 Ορισμοί

 1. Λίστα τιμών παράδοσης –μια λίστα των διαθέσιμων τύπων παράδοσης και των κόστων τους, διαθέσιμη στο www.r-gol.com/el/pages/r-gol-paradose-kai-pleromi

 2. Απόδειξη αγοράς –τιμολόγιο, απόδειξη, εκδομένα σύμφωνα με τον νόμο της 11ης Μαρτίου 2004 για τον φόρο προϊόντων και υπηρεσιών (συγκεντρωμένο κείμενο: Εφημερίδα των Νόμων του 2022, τεύχος 931, όπως τροποποιήθηκε) και άλλους ισχύοντες νόμους.

 3. Κάρτα προϊόντος – μια μοναδική υποσελίδα του Καταστήματος που περιέχει πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο προϊόν.

 4. Πελάτης – νομικό πρόσωπο ή οργανωτική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα αλλά με νομική ικανότητα, που πραγματοποιεί αγορά από τον Πωλητή σχετικά με τη δραστηριότητά του ή επαγγελματική δραστηριότητα.

 5. Αστικός Κώδικας – Νόμος της 23ης Απριλίου 1964, Αστικός Κώδικας (συγκεντρωμένο κείμενο: Εφημερίδα των Νόμων του 2022, τεύχος 1360, όπως τροποποιήθηκε).

 6. Καταναλωτής – φυσικό πρόσωπο που πραγματοποιεί αγορά από τον Πωλητή που δεν σχετίζεται απευθείας με την επαγγελματική ή επαγγελματική δραστηριότητά του. Οι διατάξεις αυτών των Κανονισμών που αφορούν τον Καταναλωτή ισχύουν επίσης για ένα ενήλικο φυσικό πρόσωπο με πλήρη νομική ικανότητα που συνάπτει σύμβαση που σχετίζεται απευθείας με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, όταν το περιεχόμενο αυτής της σύμβασης δείχνει ότι δεν έχει επαγγελματικό χαρακτήρα για αυτόν, προκύπτει ιδίως από το αντικείμενο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, που διατίθεται βάσει των διατάξεων για την Κεντρική Εγγραφή και Πληροφορίες για την Οικονομική Δραστηριότητα.

 7. Καλάθι – μια λίστα προϊόντων που προετοιμάστηκε από τα προϊόντα που προσφέρονται στο κατάστημα με βάση τις επιλογές του Αγοραστή.

 8. Αγοραστής – ο αγοραστής των εμπορευμάτων που παρέχονται από τον Πωλητή - τόσο ο Καταναλωτής όσο και ο Πελάτης.

 9. Τόπος παράδοσης του αντικειμένου – η διεύθυνση παράδοσης ή το σημείο συλλογής που καθορίζεται στην παραγγελία από τον Αγοραστή.

 10. Στιγμή παράδοσης του αντικειμένου – τη στιγμή που ο Αγοραστής ή ένα τρίτο πρόσωπο που έχει οριστεί από αυτόν για να παραλάβει το αντικείμενο αποκτά την κατοχή του αντικειμένου.

 11. Νόμος – Νόμος της 30ής Μαΐου 2014 για τα δικαιώματα του καταναλωτή (συγκεντρωμένο κείμενο: Εφημερίδα των Νόμων του 2020, τεύχος 287, όπως τροποποιήθηκε).

 12. Σημείο παράδοσης – Τόπος παράδοσης αντικειμένων διαφορετικός από τη διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής, αναφερόμενος στον κατάλογο που παρέχεται από τον Πωλητή στο κατάστημα.

 13. GDPR – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων, καθώς και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων, Εφημερίδα των Νόμων της ΕΕ L. του 2016, αρ. 119, σελίδα 1, όπως τροποποιήθηκε).

 14. Κανονισμοί – αυτοί οι κανονισμοί του online καταστήματος www.r-gol.com/el/info/kanonismoi-r-gol

 15. Κατάστημα – η ιστοσελίδα που διαχειρίζεται ο Πωλητής, διαθέσιμη στο www.r-gol.com όπου ο Πωλητής δημοσιεύει πρόσκληση για τη σύναψη συμβολαίου πώλησης, μέσω της οποίας ο Αγοραστής μπορεί να καταθέσει μια παραγγελία.

 16. Πωλητής:

  R-GOL Sp. z o. o. (πρώην R-GOL Marcin Radziwon Sp. Komandytowa)
  Górka 3D
  14-100 Ostróda
  NIP: 741-213-29-44, REGON: 365129350, καταχωρημένο από το Δικαστήριο της Ολστίν, 8η Εμπορική Τμήματος του Εθνικού Καταλόγου Δικαστηρίου με αριθμό: KRS: 0001034546
  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 77 1600 1462 1833 6038 5000 0005
  [email protected]
  +30 210 220 70 21

 17. Χρόνος παράδοσης – ο αριθμός ωρών ή εργάσιμων ημερών που καθορίζεται στο Καλάθι από τη στιγμή της κατάθεσης της παραγγελίας για την αποστολή του προϊόντος με τον τρόπο που επιλέγεται από τον Αγοραστή.

 18. Σύμβαση – μια σύμβαση που συνάπτεται εκτός των εμπορικών χώρων ή απομακρυσμένα σύμφωνα με τον νόμο για τους Καταναλωτές και μια σύμβαση πώλησης σύμφωνα με το άρθρο 535 του Αστικού Κώδικα για τους Αγοραστές.

 19. Ελάττωμα – τόσο φυσικό ελάττωμα όσο και νομικό ελάττωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 20. Παραγγελία – η δήλωση βούλησης του Αγοραστή που κατατίθεται στο Κατάστημα με τη χρήση μέσων επικοινωνίας από απόσταση (διαδίκτυο), ορισμένη με σαφήνεια: τον τύπο και την ποσότητα των προϊόντων, τον τύπο της μεθόδου παράδοσης, τον τρόπο πληρωμής, την Τοποθεσία παράδοσης του αντικειμένου, τα δεδομένα του Αγοραστή και οδηγεί απευθείας στη σύναψη συμβολαίου μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή.


§2 Γενικές συνθήκες

 1. Η σύμβαση συνάπτεται στη γλώσσα και σύμφωνα με τον νόμο της χώρας στην οποία παραδίδονται τα είδη.

 2. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες και να παραδίδει αντικείμενα χωρίς ελαττώματα.

 3. Όλες οι τιμές που δίνονται από τον Πωλητή εκφράζονται στο νόμισμα της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η παράδοση και είναι καθαρές τιμές (περιλαμβάνουν τον κανονικό ΦΠΑ που ισχύει για τη συγκεκριμένη χώρα παράδοσης). Οι τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα παράδοσης, τα οποία προσδιορίζονται στη Λίστα Τιμών Παράδοσης. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν επίσης τα τελωνειακά τέλη που χρεώνονται στην περίπτωση παράδοσης σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΦΠΑ από αυτήν τη χώρα, που χρεώνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς στη χώρα προορισμού. Δεν χρησιμοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων κατά τον καθορισμό της τιμής.

 4. Όλοι οι χρονικοί περιορισμοί υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, δηλαδή ένας χρόνος που είναι σημειωμένος σε ημέρες λήγει την τελευταία ημέρα και αν η αρχή ενός χρόνου που είναι σημειωμένη σε ημέρες είναι ένα συγκεκριμένο γεγονός, η ημέρα κατά την οποία συνέβη το γεγονός δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της προθεσμίας.

 5. Η επιβεβαίωση, η αποκάλυψη, η εγγραφή και η ασφάλιση όλων των σημαντικών διατάξεων της σύμβασης για την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες στο μέλλον γίνεται με τη μορφή:

  1. επιβεβαίωση της σύναψης της σύμβασης με αποστολή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που παρέχεται από τον Αγοραστή: πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία, όπως προβλέπεται στο § 1 σημείο 20. Εάν ο Αγοραστής είναι Καταναλωτής, ο Πωλητής αποστέλλει στην παραπάνω διεύθυνση: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και σύνδεσμο προς πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα απόσυρσης από τη σύμβαση, όπως προβλέπεται στον Άρθρο 13 του Νόμου, σύνδεσμο προς την τρέχουσα έκδοση των Κανονισμών και σύνδεσμο προς το πρότυπο Φόρμας Επιστροφής Αγαθών.
  2. επισύναψη εκτυπωμένου Παραστατικού Αγοράς στην ολοκληρωμένη παραγγελία, που αποστέλλεται στην καταχωρημένη διεύθυνση παράδοσης.

 6. Ο Πωλητής δεν χρεώνει οποιαδήποτε τέλη για επικοινωνία μαζί του με χρήση μέσων επικοινωνίας από απόσταση, και ο Αγοραστής θα επωμίσει τα έξοδα του στο ποσό που προκύπτει από τη σύμβαση που συνήψε με τρίτο που του παρέχει συγκεκριμένη υπηρεσία που επιτρέπει την επικοινωνία από απόσταση.

 7. Ο Πωλητής εξασφαλίζει ότι ο Αγοραστής που χρησιμοποιεί το Κατάστημα λειτουργεί σωστά στους ακόλουθους περιηγητές: Microsoft Edge, FireFox έκδοση 3 ή νεότερη, Opera έκδοση 9 ή νεότερη, Chrome έκδοση 10 ή νεότερη, Safari με τις τελευταίες εκδόσεις JAVA και FLASH εγκατεστημένες, σε οθόνες με οριζόντια ανάλυση άνω των 1024 px. Η χρήση λογισμικού τρίτων που επηρεάζει τη λειτουργία και τη λειτουργικότητα των περιηγητών ίντερνετ μπορεί να επηρεάσει τη σωστή εμφάνιση του Καταστήματος, επομένως, προκειμένου να αποκτήσετε πλήρη λειτουργικότητα του Καταστήματος, πρέπει να απενεργοποιηθούν όλα.

 8. Ο Αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιλογή να θυμάται τα δεδομένα του από το Κατάστημα προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία της κατάθεσης μιας άλλης παραγγελίας. Για το σκοπό αυτό, ο Αγοραστής πρέπει να παρέχει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που είναι απαραίτητοι για να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του. Ο χρήστης και ο κωδικός πρόσβασης είναι μια ακολουθία χαρακτήρων που καθορίζει ο Αγοραστής, ο οποίος έχει το καθήκον να τους διατηρεί εμπιστευτικούς και να τους προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους. Ο Αγοραστής έχει τη δυνατότητα να προβάλει, να διορθώσει, να ενημερώσει τα δεδομένα και να διαγράψει τον λογαριασμό του στο Κατάστημα ανά πάσα στιγμή.

 9. Ο Αγοραστής υποχρεούται:

  1. να μην παρέχει ή να μεταδίδει περιεχόμενο που απαγορεύεται από το νόμο, όπως περιεχόμενο που προωθεί τη βία, είναι συκοφαντικό ή παραβιάζει προσωπικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα τρίτων,
  2. να χρησιμοποιεί το Κατάστημα με τρόπο που δεν επηρεάζει τη λειτουργία του, ιδίως μέσω της χρήσης κακόβουλου λογισμικού ή συσκευών που προκαλούν αυτήν την επίπτωση,
  3. να μην λαμβάνει μέτρα όπως: αποστολή ή δημοσίευση ανεπιθύμητων εμπορικών πληροφοριών στο Κατάστημα (ανεπιθύμητη αλληλογραφία),
  4. να χρησιμοποιεί το Κατάστημα με τρόπο που δεν είναι ενοχλητικός για άλλους Αγοραστές και τον Πωλητή,
  5. να χρησιμοποιεί όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο Κατάστημα μόνο για την προσωπική του χρήση,
  6. να χρησιμοποιεί το Κατάστημα με τρόπο συμβατό με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, τις διατάξεις των Κανονισμών καθώς και με τις γενικές αρχές των αρχών του διαδικτύου (netiquette).


§3 Σύναψη της σύμβασης και εκτέλεση

 1. Οι παραγγελίες στο Κατάστημα μπορούν να γίνουν 24 ώρες την ημέρα.

 2. Για να καταθέσει μια παραγγελία, δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσει ένα δωρεάν λογαριασμό στο Κατάστημα, αλλά η χρήση αυτού του λογαριασμού διευκολύνει τη διαδικασία χρήσης του Καταστήματος και την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των παραγγελιών.

 3. Για να καταθέσει μια παραγγελία, ο Αγοραστής πρέπει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον τις εξής ενέργειες, μερικές από τις οποίες μπορεί να επαναλαμβάνονται πολλές φορές:

  1. προσθήκη προϊόντος στο καλάθι;
  2. επιλογή του τύπου της μεθόδου παράδοσης;
  3. επιλογή του τύπου της μεθόδου πληρωμής;
  4. επιλογή της Τοποθεσίας παράδοσης του αντικειμένου;
  5. καταθέστε την παραγγελία στο Κατάστημα χρησιμοποιώντας το κουμπί "Αγορά και πληρωμή".

 4. Η σύναψη της σύμβασης με τον Καταναλωτή γίνεται κατά την υποβολή της παραγγελίας.

 5. Η παραγγελία του Καταναλωτή που πληρώνεται κατά την παράδοση επεξεργάζεται αμέσως και η παραγγελία που πληρώνεται με τραπεζική μεταφορά ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών επεξεργάζεται αφότου πιστώνεται η πληρωμή του Καταναλωτή στον λογαριασμό του Πωλητή, που πρέπει να γίνει εντός 5 ημερών από την κατάθεση της παραγγελίας, εκτός αν ο Καταναλωτής δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει την υποχρέωση δική του ευθύνη και ενημέρωσε τον Πωλητή για αυτό.

 6. Η σύναψη της σύμβασης με τον Πελάτη γίνεται με την αποδοχή της παραγγελίας από τον Πωλητή, για το οποίο ενημερώνει αμέσως τον Πελάτη μετά την κατάθεση της παραγγελίας.

 7. Η εκπλήρωση της παραγγελίας του Πελάτη ενδέχεται να εξαρτηθεί από την πληρωμή όλου ή μέρους της αξίας της παραγγελίας ή από την απόκτηση όριου πιστωτικού όριου τουλάχιστον της αξίας της παραγγελίας ή από τη συγκατάθεση του Πωλητή να αποσταλεί η παραγγελία με αντικαταβολή (πληρωμή κατά την παράδοση).

 8. Το αντικείμενο της σύμβασης αποστέλλεται εντός του χρόνου που καθορίζεται στην κάρτα προϊόντος, και για παραγγελίες που αποτελούνται από πολλά προϊόντα, εντός της μεγαλύτερης προθεσμίας που καθορίζεται στην κάρτα προϊόντος. Ο χρόνος ξεκινά όταν ολοκληρωθεί η παραγγελία.

 9. Τα αγορασμένα αγαθά αποστέλλονται με τον τύπο παράδοσης που επιλέγει ο Αγοραστής στην τοποθεσία παράδοσης που καθορίζεται από τον Αγοραστή στην παραγγελία. Το Προσόμοιο Πώλησης αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον Αγοραστή.


§4 Πληρωμή και παράδοση

 1. Οι αγορές που πραγματοποιούνται στο Κατάστημα μπορούν να παραδοθούν με τον τρόπο που αναφέρεται στην καρτέλα www.r-gol.com/el/pages/r-gol-paradose-kai-pleromi

 2. Οι πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα αποστολής και τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής περιλαμβάνονται στην καρτέλα www.r-gol.com/el/pages/r-gol-paradose-kai-pleromi

 3. Οι αγορές που πραγματοποιούνται στο Κατάστημα πρέπει να πληρωθούν το αργότερο μέσα σε 4 ημέρες από την κατάθεση της παραγγελίας, ή πριν τη συλλογή της (εάν επιλέξετε πληρωμή κατά την παράδοση).

 4. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους αποστολής και τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο του Καταστήματος.


§5 Δικαίωμα απόσυρσης από τη σύμβαση

 1. Σύμφωνα με τον Νόμο 27 και επόμενα, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί από τη σύμβαση από απόσταση χωρίς να χρειάζεται να δώσει λόγο και χωρίς να επιβαρύνεται με κόστη, εκτός από τα κόστη που προβλέπονται στα άρθρα 33 και 34 παράγραφος 2 του Νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 του Νόμου, ο καταναλωτής επωμίζεται μόνο τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών.

 2. Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3 του Νόμου, εάν ο πωλητής δεν έχει προτείνει τη συλλογή των αγαθών από τον ίδιο τον καταναλωτή, μπορεί να κρατήσει την επιστροφή των πληρωμών που λάβει από τον καταναλωτή μέχρι να παραλάβει τα αγαθά πίσω ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει απόδειξη αποστολής αυτών πίσω, ανάλογα με το ποιο από τα δύο συμβάντα συμβεί πρώτο.

 3. Ο χρονικός περιορισμός για την απόσυρση από τη σύμβαση από απόσταση που αναφέρεται στο §5 παράγραφος 1 παραπάνω είναι 30 ημέρες και υπολογίζεται από τη στιγμή παράδοσης του τελευταίου αντικειμένου που είναι αντικείμενο της παραγγελίας. Προκειμένου να τηρηθεί ο χρονικός περιορισμός για την απόσυρση από τη σύμβαση, είναι αρκετό να αποστείλετε μια δήλωση απόσυρσης από τη σύμβαση πριν από την λήξη της 30ήμερης περιόδου μέσω email στη διεύθυνση: [email protected], ή μέσω συστημένης επιστολής. Εάν ο καταναλωτής δεν έχει ενημερωθεί από τον πωλητή για το δικαίωμα απόσυρσης από τη σύμβαση, αυτό το δικαίωμα λήγει 12 μήνες μετά την παράδοση του τελευταίου αντικειμένου που είναι αντικείμενο της παραγγελίας.

 4. Ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει δήλωση απόσυρσης από τη σύμβαση με τη χρήση της φόρμας, το πρότυπο της οποίας παρατίθεται στο Παράρτημα Αρ. 2 του Νόμου, στη φόρμα που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση files.r-gol.com/documents/el/GRE_Fórma_epistrofís_parangelías_R-GOL.pdf ή με άλλο τρόπο σύμφωνα με τον Νόμο.

 5. Ο πωλητής θα επιβεβαιώσει αμέσως στον καταναλωτή την λήψη της δήλωσης απόσυρσης από τη σύμβαση μέσω email (το παρεχόμενο κατά τη σύναψη της σύμβασης και ένα άλλο, εάν παρασχέθηκε στην υποβληθείσα δήλωση).

 6. Σε περίπτωση απόσυρσης από τη σύμβαση, η σύμβαση θεωρείται μη συναφθείσα.

 7. Ο καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει τα αγαθά στον επιχειρηματία ή να τα παραδώσει σε άτομο που εξουσιοδοτείται από τον επιχειρηματία για τη συλλογή τους αμέσως, αλλά όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημερομηνία που αποσύρθηκε από τη σύμβαση, εκτός εάν ο επιχειρηματίας προσφέρει να συλλέξει τα αγαθά μόνος του. Για να τηρηθεί ο χρονικός περιορισμός, αρκεί να επιστρέψετε τα αγαθά πριν από τη λήξη αυτού.

 8. Ο καταναλωτής επιστρέφει τα αντικείμενα που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης από την απόσυρσή του με δικά του έξοδα και κίνδυνο.

 9. Ο πωλητής θα επιστρέψει αμέσως, όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης απόσυρσης από τη σύμβαση που υποβλήθηκε από τον καταναλωτή, όλες τις πληρωμές που πραγματοποίησε ο καταναλωτής, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αποστολής των αγαθών. Εάν ο καταναλωτής επέλεξε έναν τρόπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο κανονικό τρόπο παράδοσης που προσφέρεται από τον πωλητή, ο πωλητής δεν υποχρεούται να επιστρέψει τις επιπλέον δαπάνες που έκανε ο καταναλωτής.

 10. Ο πωλητής επιστρέφει το ποσό χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει συμφωνήσει ρητά σε διαφορετική μέθοδο πληρωμής που δεν συνεπάγεται κόστη για αυτόν.

 11. Ο πωλητής μπορεί να κρατήσει την επιστροφή της πληρωμής που λάβει από τον καταναλωτή μέχρι να παραλάβει το αντικείμενο πίσω ή μέχρι ο καταναλωτής παρέχει απόδειξη αποστολής του πίσω, ανάλογα με το ποιο από τα δύο συμβάντα συμβεί πρώτο.

 12. Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Νόμου, ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα απόσυρσης από τη σύμβαση:

  1. όταν το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι μη προετοιμασμένα αγαθά, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή εξατομικευμένα με μεθόδους που προσφέρονται στο Κατάστημα.
  2. w όταν το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι αγαθά που παραδίδονται σε σφραγισμένη συσκευασία, η οποία δεν μπορεί να επιστραφεί μετά το άνοιγμα της συσκευασίας λόγω προστασίας της υγείας ή λόγω υγιεινών λόγων, αν η συσκευασία άνοιξε μετά την παράδοση.
  3. όταν το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι αντικείμενα τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με άλλα αντικείμενα.
  4. όταν το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ηχητικές ή οπτικές εγγραφές ή προγράμματα υπολογιστή παραδίδονται σε σφραγισμένη συσκευασία και η συσκευασία άνοιξε μετά την παράδοση.

 13. Η φόρμα αναφοράς επιστροφής και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ανταλλαγής και επιστροφής είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.r-gol.com/el/pages/antallages-kai- epistrophes-r-gol


§6 Ελλείπουσα συμμόρφωση των αγαθών με τη σύμβαση

 1. Στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του καταναλωτή σε περίπτωση ελλείψης συμμόρφωσης των αγαθών με τη σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου, κυρίως οι διατάξεις του Κεφαλαίου 5α.

 2. Σε σχέση με τις αγορές που πραγματοποιούνται από τους καταναλωτές, θεωρείται ότι η ελλείψη συμμόρφωσης των αγαθών με τη σύμβαση (ιδίως ο ελλειπής Αριθμός), ο οποίος εμφανίστηκε εντός δύο ετών από τη στιγμή της παράδοσης των αγαθών, υπήρχε στη στιγμή της παράδοσής τους.

 3. Εάν τα αγαθά δεν είναι συμμορφωμένα με τη σύμβαση, ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει την επισκευή ή την αντικατάστασή τους.

 4. Ο πωλητής μπορεί να πραγματοποιήσει ανταλλαγή όταν ο καταναλωτής ζητάει επισκευή, ή ο πωλητής μπορεί να πραγματοποιήσει επισκευή όταν ο καταναλωτής ζητά αντικατάσταση, εάν η επίτευξη συμμόρφωσης των αγαθών με τη σύμβαση με τον τρόπο που επέλεξε ο καταναλωτής είναι αδύνατη ή απαιτεί υπερβολικά κόστη για τον πωλητή. Εάν η επισκευή και η αντικατάσταση είναι αδύνατες ή απαιτούν υπερβολικά κόστη για τον επιχειρηματία, αυτός μπορεί να αρνηθεί να φέρει τα αγαθά σε συμμόρφωση με τη σύμβαση.

 5. Ο πωλητής θα πραγματοποιήσει την επισκευή ή την αντικατάσταση εντός λογικού χρόνου από τη στιγμή που ενημερώθηκε από τον καταναλωτή για την έλλειψη συμμόρφωσης με τη σύμβαση και χωρίς υπερβολική ενόχληση για τον καταναλωτή. Το κόστος αντικατάστασης, συμπεριλαμβανομένων ειδικά των δαπανών αποστολής, μεταφοράς, εργασίας και υλικών, θα επιβαρυνθεί από τον επιχειρηματία.

 6. Ο καταναλωτής παρέχει τα αγαθά που υπόκεινται σε επισκευή ή αντικατάσταση στον πωλητή. Ο επιχειρηματίας συλλέγει τα αγαθά από τον καταναλωτή με δικά του έξοδα.

 7. Ο καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει για την κανονική χρήση των αγαθών που έχουν αντικατασταθεί αργότερα.

 8. Εάν τα αγαθά δεν είναι συμμορφωμένα με τη σύμβαση, ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει δήλωση μείωσης της τιμής ή απόσυρσης από τη σύμβαση όταν:

  1. Ο πωλητής αρνήθηκε να φέρει τα αγαθά σε συμμόρφωση με τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 43d παράγραφος 2 του Νόμου.
  2. Ο πωλητής δεν φέρει τα αγαθά σε συμμόρφωση με τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 43d παράγραφοι 4-6 του Νόμου.
  3. Η έλλειψη συμμόρφωσης των αγαθών με τη σύμβαση συνεχίζεται, ακόμα και αν ο πωλητής προσπάθησε να φέρει τα αγαθά σε συμμόρφωση με τη σύμβαση.
  4. Η έλλειψη συμμόρφωσης των αγαθών με τη σύμβαση είναι τόσο σημαντική που δικαιολογεί τη μείωση της τιμής ή την απόσυρση από τη σύμβαση χωρίς πρώτα να χρησιμοποιηθούν τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στο άρθρο 43d.
  5. Είναι σαφές από τη δήλωση του πωλητή ή από τις συνθήκες ότι δεν θα φέρει τα αγαθά σε συμμόρφωση με τη σύμβαση εντός λογικού χρόνου ή χωρίς αδικαιολόγητη ενόχληση για τον καταναλωτή.

 9. Η μειωμένη τιμή πρέπει να είναι σε τέτοιο ποσοστό προς την τιμή που προκύπτει από τη σύμβαση ώστε η αξία των αγαθών που δεν συμμορφώνονται με τη σύμβαση να είναι στην αξία των αγαθών που συμμορφώνονται με τη σύμβαση.

 10. Ο πωλητής επιστρέφει στον καταναλωτή τα ποσά που οφείλονται από την άσκηση του δικαιώματος μείωσης της τιμής αμέσως, όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης της μείωσης της τιμής από τον καταναλωτή.

 11. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να αποσυρθεί από τη σύμβαση εάν η έλλειψη συμμόρφωσης των αγαθών με τη σύμβαση είναι ασήμαντη. Θεωρείται ότι η έλλειψη συμμόρφωσης των αγαθών με τη σύμβαση είναι σημαντική.

 12. Εάν η έλλειψη συμμόρφωσης με τη σύμβαση αφορά μόνο σε ορισμένα αγαθά που παραδίδονται με τη σύμβαση, ο καταναλωτής μπορεί να αποσυρθεί από τη σύμβαση μόνο όσον αφορά αυτά τα αγαθά, καθώς και όσον αφορά άλλα αγαθά που αγόρασε ο καταναλωτής μαζί με τα αγαθά που δεν συμμορφώνονται με τη σύμβαση, εάν δεν είναι λογικό να περιμένετε

 13. ότι ο καταναλωτής συμφωνεί να διατηρήσει μόνο τα αγαθά που συμμορφώνονται με τη σύμβαση.

 14. Σε περίπτωση απόσυρσης από τη σύμβαση, ο καταναλωτής πρέπει να επιστρέψει αμέσως τα αγαθά στον πωλητή με δικά του έξοδα. Ο πωλητής επιστρέφει την τιμή στον καταναλωτή αμέσως, όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή απόδειξης της επιστροφής τους.

 15. Ο επιχειρηματίας επιστρέφει την τιμή χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από τον καταναλωτή, εκτός αν ο καταναλωτής έχει συμφωνήσει ρητά σε μια διαφορετική μέθοδο επιστροφής που δεν επιφέρει οποιοδήποτε κόστος για αυτόν. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ανταλλαγής και επιστροφής, μαζί με τα κατάλληλα έντυπα, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.r-gol.com/el/pages/kataggelies-r-gol


§7 Εξωδικαστικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών

 1. Διαφορές, αν ο Καταναλωτής εκφράσει τέτοια επιθυμία, μπορούν να επιλυθούν εξωδικαστικά:

  1. Ο καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί στον μόνιμο καταναλωτικό διαιτητικό δικαστή που αναφέρεται στο άρθρο 37 του Νόμου της 15ης Δεκεμβρίου 2000 για τον Έλεγχο του Εμπορίου (συγκεντρωτικό κείμενο: Εφημερίδα των Νόμων του 2020, τεύχος 1706, όπως τροποποιήθηκε), με αίτηση για την επίλυση διαφοράς που προκύπτει από τη συμφωνία που συνήφθη με τον Πωλητή.
  2. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον επιθεωρητή του επαρχιακού τμήματος του Ελέγχου του Εμπορίου, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου της 15ης Δεκεμβρίου 2000 για τον Έλεγχο του Εμπορίου (συγκεντρωτικό κείμενο: Εφημερίδα των Νόμων του 2020, τεύχος 1706, όπως τροποποιήθηκε), με αίτηση για την έναρξη διαδικασίας διαμεσολάβησης για τη φιλική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Καταναλωτή και του Πωλητή.
  3. με διαιτησία, δηλαδή με μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο που θα επιλεγεί με τη συμφωνία του Καταναλωτή και του Πωλητή. Ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαιτητικό δικαστήριο που επιλέγεται από τον Πωλητή, π.χ. μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας EU ODR που βρίσκεται στη διεύθυνση ec.europa.eu/consumers/odr/

 2. Τελικά, η υπόθεση επιλύεται από κοινό δικαστήριο που έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με τις γενικά ισχύουσες διατάξεις.


§8 Πολιτική απορρήτου και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

 1. Ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων των ατόμων που επισκέπτονται το Διαδικτυακό Κατάστημα είναι ο Πωλητής (R-GOL ΕΠΕ). Ο Πωλητής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα βάσει των διατάξεων του GDPR.

 2. Η παροχή προσωπικών δεδομένων από τον Πελάτη είναι προαιρετική, αλλά απαραίτητη για την πραγματοποίηση αγορών ή τη χρήση άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Πωλητή.

 3. Η R-GOL επεξεργάζεται τα δεδομένα του Πελάτη, μεταξύ άλλων, βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 εδάφιο β του GDPR (για τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης), άρθρου 6 παρ. 1 εδάφιο γ του GDPR (για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν ιδίως από τους κανονισμούς για τους φόρους και τη λογιστική), άρθρου 6 παρ. 1 εδάφιο α του GDPR (συγκατάθεση, π.χ. για την αποστολή εμπορικών πληροφοριών ηλεκτρονικά) και άρθρου 6 παρ. 1 εδάφιο f του GDPR (δικαιολογημένο συμφέρον, π.χ. εκτέλεση σύμβασης με το νομικό πρόσωπο για το οποίο εργάζεται ο ενδιαφερόμενος, επικοινωνία με τον πελάτη, έρευνα ικανοποίησης του πελάτη ή καθορισμός, έρευνα και προάσπιση απέναντι σε αξιώσεις).

 4. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων του. Επιπλέον, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας τους, το δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης και το δικαίωμα υποβολής διαμαρτυρίας. Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του επικοινωνώντας απευθείας με τον Πωλητή.

 5. Αν τα δεδομένα του πελάτη επεξεργάζονται με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με το GDPR, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια αρχή εποπτείας, δηλαδή στον Πρόεδρο του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού (διεύθυνση: οδός Stawki 2, 00- 193 Βαρσοβία, uodo.gov.pl/en)

 6. Παρέχοντας προσωπικά δεδομένα, ο πελάτης δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει είναι τα δικά του δεδομένα και ότι είναι αληθή.

 7. Λεπτομερείς κανόνες και διατάξεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται από το Κατάστημα, μπορούν να βρεθούν στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Κανονισμών σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.


§9 Τελικές διατάξεις

 1. Καμία από τις διατάξεις των Κανονισμών δεν έχει ως στόχο την παραβίαση των δικαιωμάτων του Αγοραστή. Δεν μπορεί επίσης να ερμηνευθεί έτσι, διότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κάποιου τμήματος των Κανονισμών με το ισχύον δίκαιο, ο Πωλητής δηλώνει απόλυτη συμμόρφωση και εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου που ισχύει για την προκαλούμενη διάταξη των Κανονισμών.

 2. Οι εγγεγραμμένοι Αγοραστές θα ενημερώνονται για τις αλλαγές στους κανονισμούς και το πεδίο εφαρμογής τους ηλεκτρονικά. Η ειδοποίηση θα αποστέλλεται τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την εφαρμογή των νέων Κανονισμών. Οι αλλαγές θα εισαχθούν: για να προσαρμοστούν οι Κανονισμοί στην ισχύουσα νομική κατάσταση, για την πρόληψη της κατάχρησης, για λόγους ασφαλείας, σε περίπτωση εισαγωγής νέων τεχνολογικών λύσεων στη λειτουργία του Καταστήματος, για τη βελτίωση της προστασίας της απορρήτου των Πελατών και για την εισαγωγή επεξεργαστικών αλλαγών.

 3. Η τρέχουσα έκδοση των Κανονισμών είναι πάντα διαθέσιμη στον Αγοραστή στην καρτέλα των κανονισμών www.r-gol.com/el/info/kanonismoi-r-gol. Κατά την εκτέλεση της Παραγγελίας και καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπωλητικής φροντίδας, ο Αγοραστής θα εφαρμόζει τους κανονισμούς που έχει αποδεχτεί κατά την πραγματοποίηση της Παραγγελίας. Εκτός από την περίπτωση που ο Καταναλωτής τους θεωρεί λιγότερο ευνοϊκούς από τους τρέχοντες και ενημερώνει τον Πωλητή για την επιλογή των τρεχόντων Κανονισμών ως δεσμευτικών.

 4. Σε θέματα που δεν ρυθμίζονται από αυτούς τους Κανονισμούς, θα ισχύουν οι σχετικές νομικές διατάξεις που ισχύουν.

  Έκδοση 13.4 (Ostróda, 09.01.2024r.)