Правилник на Програмата за лоялни клиенти R-TEAM
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ


  1.1. Правила на Програмата R-TEAM (наричани по-нататък "Правила") определят принципите, обхвата и условията за участие в програмата за лоялност R-TEAM.

  1.2. Организатор на Програмата R-TEAM (наричан по-нататък "Програма") е R-GOL Sp. z o. o. (предишно R-GOL Marcin Radziwon Sp. Komandytowa), Górka 3D, 14-100 Оструда, NIP: 741-213-29-44, KRS 00001034546, наричан по-нататък "Организатор".

  1.3. Програмата се изпълнява под наименованието R-TEAM (наричана по-нататък "Програма", "R-TEAM"):

  1.4. Лицето, желаещо да участва в Програмата (наричано по-нататък "Клиент" или "Участник"), се присъединява към Програмата, като създава потребителски акаунт в онлайн магазина www.R-GOL.com, избира съгласие да участва в Програмата и се съгласява да получава търговска информация (запазване за бюлетин).

  1.5. Правилата за участие в Програмата се уреждат от Правила, които ще бъдат публикувани на уебсайта www.R-GOL.com ("Онлайн магазин") и в Стационарни Магазини.

  1.6. Регистрираните Участници ще бъдат уведомявани за промени в Правилата и техния обхват по електронен път (на електронната поща, предоставена по време на регистрацията или поръчката). Уведомлението ще бъде изпратено поне 30 дни преди новите Правила да влязат в сила. Промените ще бъдат въведени: за да се адаптират Правилата към действащия правен статус, за да се предотврати злоупотреба, по съображения за сигурност, в случай на въвеждане на нови технологични решения в функционирането на Магазина, за подобряване на защитата на личните данни на Клиентите и за въвеждане на редакционни промени.


2. ПРАВИЛА НА ПРОГРАМАТА


  2.1. R-TEAM е специална, доброволна програма за лоялност, предназначена за всички клиенти на Онлайн Магазина и Стационарните Магазини, които са създали акаунт в Онлайн Магазина www.R-GOL.com и са се съгласили да получават търговска информация (бюлетин). Организаторът запазва правото да изключи от Програмата отделни Магазини по всяко време, постоянно или временно.

  2.2. С извършването на покупки в Онлайн Магазина или Стационарните Магазини, Участникът натрупва бонусна сума (наричана по-нататък "Бонус") в размер на 10% от стойността на извършените покупки, която може да бъде използвана съгласно посочените по-долу условия.

  2.3. Използването на Бонуса не може да се комбинира с други промоции или специални оферти на Организатора.

  2.4. Акаунтът на Участника, който потвърди желанието си да използва Програмата R-TEAM, трябва да има необходимите лични данни (име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер). Организаторът си запазва правото да не приеме формуляра, попълнен от потенциален Участник, ако не предостави необходимите данни.

  2.5. Участник, който се записва за Програмата в Стационарен Магазин, автоматично създава акаунт в Онлайн Магазина www.R-GOL.com и получава виртуална Програмна Карта, която позволява идентификация при пазаруване в Стационарни Магазини. Участникът може също да бъде идентифициран на база предоставените от него лични данни.

  2.6. Данните за влизане в потребителския акаунт в Онлайн Магазина ще бъдат изпратени на имейл адреса, предоставен по време на регистрацията, в електронен вид.

  2.7. Участниците в Програмата R-TEAM могат да бъдат пълнолетни физически лица, които не упражняват търговска дейност.

  2.8. Непълнолетните могат да участват в Програмата само със съгласието на техните законни представители.

  2.9. Участникът е задължен да спазва разпоредбите на тези Правила и да не предприема действия, противоречащи на добрите практики или да използва участието си в Програмата R-TEAM за търговски цели или в ущърб на Организатора . В частност, Участникът не може да предприема следните действия във връзка с участието си в Програмата R-TEAM:

  • да извършва покупки в Онлайн Магазина от името на друго лице или от името на трето лице, използвайки Бонуса, на който Участникът има право,
  • да извършва търговска дейност във връзка с участието си в Програмата R-TEAM, по-специално чрез препродажба на стоки, закупени от Онлайн Магазина или Стационарните Магазини, използвайки Бонуса,
  • да предоставя достъп до своя акаунт в Онлайн Магазина на трети лица с цел използване на Бонуса на Участника.

  2.10. Организаторът си запазва правото да изключи Участника от участие в Програмата R-TEAM, ако той или тя наруши разпоредбите на тези Правила, по-специално разпоредбите на точка 2.9. по-горе.


3. ПРАВИЛА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БОНУС В ПРОГРАМАТА R-TEAM


  3.1. Клиентите, използващи Програмата R-TEAM, се таксират с Бонус в размер на 10% от брутната стойност на всяка покупка, извършена в Стационарните Магазини на R-GOL и в Онлайн Магазина www.R-GOL.com без транспортните разходи. Бонусът се използва съгласно посочените по-долу условия. Бонусът не може да бъде превърнат в пари. Бонусът се закръгля математически до цели числа.

  3.2. Натрупаният Бонус може да се използва за следващи покупки в Стационарни Магазини или Онлайн Магазина. Бонусът се използва като отстъпка при покупките, при условие че отстъпката не може да бъде по-голяма от 50% от стойността на закупените продукти.

  3.3. Ако Бонусът, изчислен на акаунта на Участника, е по-голям от 50% от стойността на закупените стоки, останалият, неизползван Бонус остава на акаунта на Участника и може да се използва за следващи покупки. Ако Бонусът, натрупан на акаунта на Участника, е по-малък или равен на 50% от стойността на стоките за дадена покупка, тогава Участникът може да използва целия натрупан Бонус.

  3.4. Ако Бонусът се използва за транзакция, в която Участникът закупува няколко продукта, той се разпределя пропорционално между продуктите и намалява цената на всеки недискутиран продукт пропорционално.

  3.5. Бонусът от дадена транзакция може да се използва след 30 дни от датата на продажбата по съответната транзакция. Датата на фискализация на продажбите в рамките на дадена транзакция се счита за изпълнението на продажбата. Фискализацията на продажбите се извършва преди стоките да бъдат изпратени или предоставени на Участника - на датата на издаване на Доказателството за Покупка в съответствие с Правилата.

  3.6. Участникът може да използва Бонуса от дадена транзакция за период от до 180 дни от датата на транзакцията. След посочения срок, натрупаният Бонус ще бъде изтрит, което обаче не засяга Бонусите, натрупани от следващи транзакции.

  3.7. Всички информации за салда на акаунта и натрупания Бонус са достъпни в раздел "Моят акаунт" в Онлайн Магазина или от служителите на Стационарните Магазини.

  3.8. При извършване на покупки в Стационарни Магазини, Участникът се проверява на базата на виртуалната карта, която притежава. В случай на липса на карта, Участникът може да бъде проверен на базата на други данни (например лични или контактни данни), при условие че проверката не предизвиква обосновани съмнения.

  3.9. В случай на връщане на стоки от транзакция, в която е използван Бонус, акаунтът на Участника се кредитира отново със стойността на Бонуса за върнатите стоки.

  3.10. При връщане на стоки от транзакция, в която е бил начислен Бонус на акаунта на даден Участник, натрупаният Бонус ще бъде намален със стойността, произтичаща от стойността на върнатите стоки.

  3.11. Програмата не може да се комбинира с други програми, промоционални кампании или кодове за отстъпка, налични за използване в Онлайн Магазина и Стационарните Магазини, и не е възможно използването на различни програми, промоционални кампании или допълнителни кодове за отстъпка по време на една транзакция.

  3.12. За да използва Програмата в кошницата за покупки, Участникът трябва да влезе в своя акаунт. За да използва натрупания Бонус при покупки в Онлайн Магазина, Участникът, когато прави покупки, избира опцията "Използвам R-TEAM" в кошницата за покупки, което довежда - ако натрупаният Бонус се намира на акаунта на Участника - до съответно намаление на цената на недискутираните продукти в кошницата.

  3.13. За да използва Бонуса в Стационарен Магазин, Участникът трябва да уведоми продавача, че е Участник в Програмата и има желание да използва Бонуса преди да направи покупката.

  3.14. Ако Бонусът на акаунта на Участника е бил начислен или използван с нарушение на Правилата, Организаторът ще има право да анулира част или целия натрупан Бонус, за което Участникът ще бъде информиран.

  3.15. За Участниците в Програмата R-TEAM се организират временни промоции (например умножаване на Бонуси, допълнителни подаръци при покупки и др.). Подробности за временните оферти (срок на валидност и правила) ще бъдат обявени на уебсайта www.R-GOL.com и в Стационарните Магазини. Организаторът може, по свое усмотрение и на условия, посочени отделно от него, да изпраща специални промоционални оферти на избрани Участници в Програмата, които са се съгласили да получават търговска информация. Използването на такива оферти се извършва без нарушаване на точките 2.3 и 3.11 от Правилата.


4. ЛИЧНИ ДАННИ


  4.1. Предоставянето на лични данни от страна на Участника е доброволно, но задължително за участие в програмата за лоялност R-TEAM. Непредоставянето на данни ще Ви попречи да участвате в гореспоменатите дейности. Предоставянето на датата на раждане е доброволно и не влияе на възможността за записване в програмата за лоялност R-TEAM.

  4.2. Личните данни на Клиента се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на данни и относно свободното им движение и отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) - наричан по-нататък "Регламентът". Администраторът на личните данни на Участника в програмата е Организаторът на програмата. Можете да се свържете с администратора на данните по следния начин: чрез имейл - чрез изпращане на съобщение на имейл адреса: [email protected] или по телефон на +48 22 122 02 90.

  4.3. Администраторът на данните е назначил Инспектор по защита на данните, с когото може да се свържете по всички въпроси, свързани с обработката на личните данни на Клиента. Свържете се с Инспектора по защита на данните на следния адрес: [email protected].

  4.3. Данните на Участника се събират по време на регистрацията в електронен формуляр (име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане). Организаторът обработва личните данни на Участника на основание на Регламента за следните цели:

  • изпълнение на продажбен договор и предоставяне на бонуси, поддържане на потребителски акаунт в онлайн магазина R-GOL съгласно чл. 6, параграф 1, буква б от Регламента;
  • изпълнение на правни задължения, които падат върху администратора, по-специално данъчни или счетоводни задължения (чл. 6, параграф 1, буква в от Регламента);
  • изпращане на комерсиална информация за продуктите или услугите на Администратора по електронен път (чл. 6, параграф 1, буква а от Регламента - съгласие);
  • защитаване на законните интереси на Администратора (чл. 6, параграф 1, буква ф от Регламента), включително управление на програмата за лоялност R-TEAM, преследване на искове или защита срещу искове, за цели на статистически и аналитични дейности, както и за контактни цели. Искаме да Ви информираме също така, че за маркетингови цели в някои случаи личните данни могат да бъдат профилирани, за да предоставят на Участника персонализирана маркетингова информация, което също е наш законен интерес (чл. 6, параграф 1, буква ф от Регламента).

  4.4. Данните на Участника няма да бъдат прехвърляни в трети държави. Периодът на обработка на личните данни зависи от целта, за която данните се обработват. Периодът, през който личните данни ще се съхраняват, се изчислява на базата на следните критерии: законови разпоредби, които могат да задължат Организатора да обработва данни за определен период; периодът, необходим за защита на интересите на Организатора; периодът, необходим на Организатора за предоставянето на услуги и необходимата подкрепа на Участника; периодът, за който е дадено съгласие.

  4.4. Участникът в програмата има право на достъп, актуализиране и корекция на своите лични данни. Участникът в програмата има право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни по всяко време, да поиска тяхното изтриване от страна на Организатора, да възрази срещу обработката, основавайки се на законния интерес на Администратора, да ограничи обработката и да поиска трансфер на данни. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката на данни, извършена на базата на предоставеното съгласие преди неговото оттегляне.

  4.5. За упражняване на посочените права Участникът следва да се свърже с Администратора, използвайки предоставените контактни данни и да информира за който право и в какъв обем желае да упражни.

  4.6. Участникът в програмата е задължен да уведоми Организатора за всяка промяна в своите лични данни, съдържащи се в регистрационната форма. В случай че не бъде направено такова уведомление, Организаторът не носи отговорност за забавяне или липса на информация за текущите промоции, предназначени за Участниците в програмата, освен ако липсата на уведомление се отнася до личните данни, необходими за предоставянето на такава информация.

  4.7. Личните данни не се използват за автоматизирани решения.

  4.8. Съгласието за обработка на лични данни за целите на участие в програмата може да бъде оттеглено по всяко време, което не засяга законността на обработката преди оттеглянето му. Въпреки това оттеглянето на съгласието за обработка на лични данни води до невъзможността за участие в програмата R-TEAM.

  4.9. При съмнение относно правилността на обработката на лични данни от страна на Администратора, Участникът има право да подаде жалба на Президента на Комисията за защита на личните данни (ул. Ставки 2, Варшава).

  4.10. Получателите на данните на Участника в програмата ще бъдат лица, предоставящи поддръжка на Организатора, с които са сключени договори за възлагане на обработка на данни (включително правна подкрепа, ИТ, маркетингови дейности).


5. ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОГРАМАТА, ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА


  5.1. Организаторът запазва правото да спре или закрие Програмата по всяко време по време на нейното действие, при условие че се спазват правата, придобити от Участника.

  5.2. В случай на закриване или спиране на Програмата, възможността за натрупване на бонуси ще бъде блокирана на всички Карти и акаунти на Участниците, което не засяга правото на Участника да използва натрупаните бонуси на своя акаунт в рамките на 180 дни след извършването на индивидуални транзакции.

  5.3. В случай на закриване или спиране на Програмата, Организаторът е задължен да публикува подходяща информация на уебсайта www.R-GOL.com, в стационарните магазини R-GOL и да уведоми Участниците по имейл.

  5.4. Фактът, че Програмата е закрита или спряна от Организатора, не дава право на Участника да иска изплащане на стойността на закупения бонус в брой от Организатора.

  5.5. Отказът от участие в Програмата става чрез оттегляне на съгласието за получаване на комерсиална информация (бюлетин) или по искане на Клиента, след като се свърже с Обслужването на клиенти на следния имейл адрес: [email protected] и на телефонен номер: +48 22 122 02 90. Затварянето на акаунта включва отказ от използване на натрупаните бонуси.


6. ПРОЦЕДУРА ЗА РЕКЛАМАЦИИ


  6.1. Участникът има право да подаде рекламация във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламента, по-специално относно предоставените бонуси или изпълнението на отстъпка.

  6.2. Рекламацията следва да бъде подадена в рамките на 30 дни след настъпване на обстоятелствата, обосноваващи рекламацията. Рекламацията трябва да бъде изпратена по пощата, куриера, представена лично в офиса на Организатора или изпратена по имейл на: [email protected].

  6.3. Рекламацията трябва да съдържа името и фамилията, имейл адреса, адреса на лицето, подаващо рекламацията, дата, описание и причина за рекламацията и очакванията на Участника относно решението на проблема.

  6.4. Рекламациите се разглеждат в рамките на 14 дни след получаването им от Организатора. Заявителите се уведомяват писмено или по искане на клиента по имейл за разглеждането на рекламацията.

  6.5. Неприемането на искания в процедурата по рекламации или изтичането на срока, посочен в 6.2, не засяга правото на клиента да упражни тези искания пред общ съд.


7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


  7.1. В толкова, колкото не са урегулирани с Регламента, ще се прилага полското право, по-специално Законът за гражданския кодекс от 23 април 1964 г. (Държавен вестник 1964.16.93, както е изменен).

  7.2.Всички спорове, възникнали във връзка с прилагането на Регламента, ще бъдат разрешавани от компетентен съд съгласно общо приложимите разпоредби.

  7.3.Съдържанието на Регламента е достъпно за всички Участници на уебсайта www.R-GOL.com, в стационарния магазин и в офиса на Организатора.

  7.4.Изборът на подходящото съгласие от страна на Клиента в регистрационната форма, налична в стационарния магазин или чрез участие в Програмата чрез уебсайта www.R-GOL.com води до приемане на условията на този Регламент и задължението за тяхно спазване.

  7.5.Организаторът на Програмата не носи отговорност за последиците от неправилно попълване на регистрационната форма от страна на Клиента.

  7.6.Този Регламент е валиден от 2 октомври 2023 г.


Предишната версия на правилата на R-TEAM, валидна до 01.10.2023 г., се намира тук -> Архивни правила на R-Team