Všeobecné obchodné podmienky vernostného programu R-TEAM


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto podmienky špecifikujú princípy, rozsah a podmienky účasti na vernostnom programe R-TEAM.

1.2. Organizátorom programu je R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa, Górka 3D, 14-100 Ostróda, DIČ: 741-213-29-44, KRS 0000630273

ďalej len „organizátor“.

1.3. Program je realizovaný pod názvom R-TEAM.

1.4. Osoba, ktorá sa chce zúčastniť na programe (ďalej len „Klient“ alebo „účastník“), vstúpi do programu:

vytvorením používateľského účtu v internetovom obchode www.R-GOL.com, výberom súhlasu s účasťou v programe a súhlasom s prijímaním komerčných informácií (prihlásením sa k odberu newsletteru) alebo

vyplnením elektronického formulára v kamennom obchode Organizátora, vyplnením požadovaných políčok a výberom požadovaných súhlasov, čo vedie k založeniu účtu v internetovom obchode

1.5. Pravidlá účasti na programe sa riadia týmito zmluvnými podmienkami, ktoré budú zverejnené na www.R-GOL.com a v stacionárnych predajniach.

1.6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť obchodné podmienky kedykoľvek počas existencie programu. Informácie o zmene a doplnení Všeobecných obchodných podmienok a o dátume nadobudnutia platnosti nových obchodných podmienok budú zverejnené na internetovej stránke www.R-GOL.com a v stacionárnych predajniach Organizátora. Účastníci budú informovaní o zmene obchodných podmienok e-mailom.


2. PRAVIDLÁ PROGRAMU

2.1. R-TEAM je špeciálny dobrovoľný vernostný program určený pre všetkých zákazníkov internetového obchodu a stacionárnych obchodov, ktorí si založili účet v internetovom obchode www.R-GOL.com alebo stacionárnom obchode a súhlasili s prijímaním komerčných informácií (newslettra). Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek vylúčiť jednotlivé Obchody z Programu natrvalo alebo dočasne.

2.2. Pri nakupovaní v internetovom obchode alebo v stacionárnych obchodoch účastník zbiera prémiu 10% z hodnoty nákupov, ktorú môže použiť za podmienok uvedených nižšie. Účasť na programe umožňuje použitie ďalších propagačných akcií a špeciálnych ponúk na základe, ktorý je samostatne definovaný Usporiadateľom.

2.3. Ak chcete vstúpiť do programu R-TEAM:

vytvorte si používateľský účet v internetovom obchode a vyjadrite súhlas s prijímaním komerčných informácií (súhlas s newsletterom) alebo

vyplňte elektronický registračný formulár dostupný v kamenných predajniach, ktorý zodpovedá zriadeniu účtu v internetovom obchode a vyjadrite súhlas s prijímaním komerčných informácií.

2.4. Účet účastníka, ktorý potvrdil svoju vôľu využívať program R-TEAM, by mal mať požadované osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo) a ďalšie dobrovoľné údaje vo forme dátumu narodenia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neprijať formulár vyplnený potenciálnym účastníkom, ak nemá vyplnené požadované údaje.

2.5. Účastník, ktorý sa zaregistruje do programu v kamennom obchode, si automaticky založí účet v internetovom obchode www.R-GOL.com a dostane virtuálnu kartu Programu, ktorou sa môže identifikovať pri nákupe v kamenných obchodoch. Identifikácia účastníka sa môže uskutočniť aj na základe osobných údajov, ktoré poskytol.

2.6 Prihlasovacie údaje používateľského účtu v internetovom obchode budú zaslané na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii v elektronickej podobe.

2.7. Účastníkmi programu R-TEAM môžu byť plnoleté osoby.

2.8. Maloleté osoby môžu byť účastníkmi programu len so súhlasom svojich štatutárnych zástupcov po označení požadovaného súhlasu na formulári.

2.9. Účastník je povinný dodržiavať ustanovenia týchto obchodných podmienok a nekonať v rozpore s dobrými zvykmi, ako aj používať členstvo R-TEAM na komerčné účely alebo konať na úkor Usporiadateľa. Účastník nesmie v programe R-TEAM uskutočňovať najmä tieto činnosti:

(a) nakupovať v internetovom obchode v mene alebo pre inú osobu s využitím prémie prináležiacej účastníkovi,

b) vykonávať obchodné činnosti v súvislosti s členstvom v programe R-TEAM, najmä spočívajúce na ďalšom predaji tovaru získaného v internetovom obchode alebo v kamenných predajniach s využitím Prémie,

c) previesť prístup k účtu účastníka v internetovom obchode tretím stranám s cieľom získať výhody Prémie účastníka.

2.10. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka z členstva v programe R-TEAM v prípade porušenia ustanovení týchto obchodných podmienok, najmä ustanovení bodu 2.9 vyššie.


3. PRAVIDLÁ PRE PRIRADENIE A POUŽÍVANIE PRÉMIÍ V PROGRAME R-TEAM

3.1. Zákazníkom, ktorí používajú program R-TEAM, sa účtuje 10% prémiová suma z hodnoty každého nákupu uskutočneného v obchodoch R-GOL, internetovom obchode www.R-GOL.com a aplikácii R-GOL.com bez nákladov na dopravu. Prémia sa využíva za podmienok uvedených nižšie. Prémia nie je predmetom prevodu za hotovosť. Prémia je zaokrúhlená matematicky na celé čísla.

3.2. Naakumulovaná Prémia môže byť použitá pri následných nákupoch v stacionárnych obchodoch, aplikácii alebo v online obchode na nákup tovaru, ktorý nie je precenený a nevzťahuje sa naň predajná akcia alebo zľava. Prémia sa použije vo forme zľavy na uskutočnené nákupy s obmedzením, že zľava sa bude účtovať len na tovar, ktorý nie je precenený a nevzťahuje sa naň predajná akcia a nesmie byť vyššia ako 50% hodnoty zakúpených produktov.

3.3. Ak je prémia naakumulovaná na účte účastníka vyššia ako -50% hodnoty zakúpeného tovaru, zostávajúca nevyužitá Prémia zostane na účte účastníka a môže sa použiť na následné nákupy. V situácii, ak je na účte účastníka nahromadený bonus menší alebo rovný 50% hodnoty tovaru pri konkrétnom nákupe, potom účastník môže prémiu použiť na celý nákup.

3.4. Bonus sa používa pre transakcie, pri ktorých účastník kúpi niekoľko produktov, je proporcionálne rozdelený medzi produkty a úmerne znižuje cenu každému produktu, ktorý nie je precenený a nie je ovplyvnený propagačnými akciami.

3.5. Prémia z danej z transakcie môže byť použitý 30 dní po predaji v rámci danej transakcie. Za uskutočnenie predaja sa považuje realizácia predajnej transakcie. Fiškalizácia predaja sa uskutočňuje pred odoslaním alebo vydaním tovaru účastníkovi.

3.6. Účastník môže využiť Prémiu z danej nákupnej transakcie v lehote do 180 dní. Po uplynutí vyššie uvedeného termínu bude nahromadený bonus vymazaný, čo však nemá vplyv na bonusy, ktoré vznikli z následných transakcií.

3.7. Akékoľvek informácie o stave účtu a naakumulovanej Prémie sú k dispozícii na karte „Môj účet“ v internetovom obchode alebo od zamestnancov kamenných obchodov.

3.8. Pri nakupovaní v kamenných predajniach sa účastník overí na základe virtuálnej karty. Ak kartu účastník nemá k dispozícii, môže byť overený na základe iných údajov (napr. osobných alebo teleadresných), pokiaľ účinok overenia nevyvoláva odôvodnené pochybnosti.

3.9. V prípade vrátenia tovaru z transakcie, pri ktorej bola prémia použitá, sa na účet účastníka presunie hodnota prémie, ktorá sa má vrátiť.

3.10. V prípade vrátenia tovaru z transakcie, v ktorej je Prémia pripočítaná na účet účastníka, prémia sa zníži o hodnotu vráteného tovaru.

3.11. Program sa nespája s iným programom, zľavovým kódom dostupným na použitie v obchode a nie je možné používať rôzne programy, dodatočné zľavové kódy počas jednej transakcie.

3.12. Ak chcete program používať vo vašom nákupnom košíku, ako účastník musíte byť prihlásený k svojmu účtu. Ak chcete využiť akumulovanú prémiu pri nákupe v internetovom obchode, ako účastník musíte zaškrtnúť možnosť „Využívam R-TEAM“ v nákupnom košíku, čo spôsobí, že časovo rozlíšené poistné na účte účastníka zníži cenu tovaru, ktorý je v košíku nevýhodný. Ak chcete program používať vo vašom nákupnom košíku, ako účastník musíte byť prihlásený k svojmu účtu.

3.13.Aby bolo možné využiť Prémiu v kamennom obchode, musí účastník oznámiť predávajúcemu skutočnosť, že je účastníkom programu a vôľu využiť Prémiu.

3.14. Organizátor si vyhradzuje možnosť zmeniť sumu naakumulovanej Prémie. Prémia získaná pred zmenou jej výšky sa bude môcť použiť za podmienok pred jej zmenou. V prípade zmeny výšky Prémie Organizátor zverejní príslušné informácie na internetovej stránke www.R-GOL.com, v kamenných predajniach R-GOL a oznámením účastníkom v e-mailovom formulári.

3.15. Ak bola prémia na účte účastníka napočítaná alebo použitá v rozpore s Obchodnými podmienkami, Organizátor bude oprávnený zrušiť časť alebo celú akumulovanú Prémiu, o čom bude účastník informovaný.

3.16. Pre účastníkov programu R-TEAM sa organizujú dočasné propagačné akcie (napr. násobenie prémií, ďalšie bezplatné nákupy atď.). Podrobnosti o časových ponukách (trvanie a pravidlá) budú oznámené na www.R-GOL.com a v kamenných obchodoch. Organizátor sa môže podľa vlastného uváženia a na osobitnom základe definovanom Organizátorom obrátiť na vybraných členov Programu, ktorí súhlasili s prijímaním komerčných informácií, propagačných špeciálnych ponúk.


4. OSOBNÉ ÚDAJE

4.1. Osobné údaje účastníka sú dobrovoľné, avšak nevyhnutné na účasť na vernostnom programe R-TEAM. Neposkytnutie údajov vám zabráni pripojiť sa k vyššie uvedenému programu. Dátum narodenia je dobrovoľný a nemá vplyv na možnosť prihlásiť sa do vernostného programu R-TEAM.

4.2. V súlade s článkom 2016/679 ods. 27 a 2016 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 95/46 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – ďalej len „GDPR”. Správcom osobných údajov člena programu je organizátor programu. Správcu je možné kontaktovať nasledovne: e-mailom zaslaním správy na adresu [email protected] alebo telefonicky na čísle +421 233 070 484.

4.3. Správca určil dozorného zamestnanca pre ochranu údajov, ktorého možno kontaktovať v akejkoľvek záležitosti súvisiacej so spracovaním Vašich osobných údajov. Kontakt na zamestnanca pre ochranu údajov: [email protected]

4.4. Údaje účastníka sa zhromažďujú počas registrácie v elektronickej forme (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia). Organizátor spracúva osobné údaje účastníka na základe GDPR na tieto účely: a. plnenie kúpnej zmluvy a udelenie Prémie, vedenie užívateľského účtu v internetovom obchode R-GOL na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR; b. plnenie právny povinností správcu, najmä daňových alebo účtovných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR); zasielanie obchodných informácií o produktoch alebo službách správcu elektronicky (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR); vykonávanie oprávneného záujmu Správcu (článok 6 ods. 1) (GDPR); vykonávanie legitímneho záujmu Správcu záujem (článok 6) ods. 1 písm. f) GDPR, spočívajúci vo vyšetrovaní nárokov alebo obhajoby proti nárokom, štatistických a analytických úkonov, ako aj na kontaktné účely. Ďalej vás informujeme, že na marketingové účely môžu byť v niektorých prípadoch profilované osobné údaje tak, aby účastníkovi poskytli marketingové informácie na mieru, čo predstavuje náš oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

4.5. Údaje účastníka sa nebudú prenášať do tretej krajiny. Obdobie spracovania osobných údajov závisí od účelu, na ktorý sa údaje spracúvajú. Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uložené, sa vypočíta na základe nasledujúcich kritérií: ustanovení zákona, ktoré môžu usporiadateľ viazať na spracovanie údajov počas určitého časového obdobia; lehoty potrebnej na ochranu záujmov usporiadateľa; lehoty potrebnej na poskytovanie služieb Usporiadateľom a zabezpečenie potrebného servisu účastníka; lehota, na ktorú bol súhlas udelený.

4.6. Člen programu má právo na prístup k svojim osobným údajom, ich aktualizáciu a opravu. Člen programu má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, požiadať o ich odstránenie zo strany Usporiadateľa, namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu, právo obmedziť spracovanie a právo požadovať prenos údajov. Odňatie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.

S cieľom uplatniť vyššie uvedené práva by mal účastník kontaktovať správcu prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov a informovať ho, ktoré práva a do akej miery si účastník želá uplatniť.

4.7 Člen programu oznámi Usporiadateľovi akúkoľvek zmenu jeho osobných údajov obsiahnutú v registračnom formulári. V prípade, že takéto oznámenie neexistuje, usporiadateľ nezodpovedá za oneskorenie alebo nedostatok informácií o aktuálnych akciách určených pre účastníkov programu za predpokladu, že chýbajúce oznámenie sa týka tých osobných údajov, ktoré sú potrebné na poskytnutie takýchto informácií.

4.8 V prípade pochybností o správnosti spracúvania osobných údajov správcom má účastník právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov (ul. Stawki 2, Varšava).

4.9. Príjemcami údajov účastníka programu budú tí, ktorí poskytujú podporné služby správcovi, s ktorým boli uzavreté zmluvy o zverení spracovania údajov (vrátane IT podpory, marketingových aktivít).


5. UKONČENIE PROGRAMU, ODHLÁSENIE SA Z ÚČASTI V PROGRAME.

5.1. Organizátor si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť program kedykoľvek počas jeho trvania, avšak s výhradou práv, ktoré účastník nadobudol.

5.2. Ak je program uzavretý alebo pozastavený, na kartách a účtoch účastníkov bude zablokovaná možnosť napočítavania Prémií, čo nemá vplyv na oprávnenie účastníka na používanie prémií nahromadených na jeho účte do 180 dní od každej transakcie.

5.3. V prípade ukončenia alebo pozastavenia Programu je Organizátor povinný zverejniť príslušné informácie na internetovej stránke www.R-GOL.com, v kamenných predajniach R-GOL a informovať účastníkov prostredníctvom e-mailového formulára.

5.4. Skutočnosť, že Organizátor ukončil alebo pozastavil program, neoprávňuje účastníka na požadovanie vo vzťahu k Organizátorovi platby hodnoty zakúpenej prémie v hotovosti.

5.5. Zrušenie účasti na programe nastáva odvolaním súhlasu s prijímaním obchodných informácií (newsletter) alebo na žiadosť klienta po kontaktovaní Zákazníckeho servisu na adrese: [email protected] tel. : +421 233 070 484. Uzavretie účtu zahŕňa rezignáciu z používania nahromadených Prémií.


6. POSTUP PODÁVANIA REKLAMÁCIÍ

6.1. Účastník je oprávnený podať reklamáciu v súvislosti s vykonávaním všeobecných obchodných podmienok, najmä v súvislosti s udelenými prémiami alebo realizáciou zľavy.

6.2. Reklamácia musí byť predložená podať do 30 dní od okolností odôvodňujúcich jej podanie. Reklamáciu treba zaslať poštou, kuriérom, osobne podať v sídle Organizátora alebo zaslať e-mailom na adresu: [email protected] alebo prostredníctvom kontaktného formulára na adrese: https://www.r-gol.com/sk/pages/kontakt-3.

6.4. Reklamácia by mala obsahovať meno, e-mailovú adresu, prípadne presnú adresu predkladateľa Reklamácie, dátum, opis a dôvod reklamácie.

6.5. Reklamácie sa posúdia do 30 dní odo dňa ich prijatia Organizátorom. V osobitne odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť o ďalších 30 dní. Spracovanie reklamácie sa odosielateľovi oznámi písomne alebo na požiadanie zákazníka e-mailom.

6.6. Nezohľadnenie nárokov v rámci reklamačného konania alebo uplynutie lehoty uvedenej v bode 7.2 nemá vplyv na právo Objednávateľa uplatniť tieto nároky na všeobecnom súde.


7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. V rozsahu, ktorý nie je upravený týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa uplatňujú ustanovenia poľského práva, najmä zákona z 23. apríla 1964 - Občianskeho zákonníka (Zbierka zákonov 1964.16.93 v znení neskorších predpisov).

7.2. O všetkých sporoch, ktoré vzniknú v súvislosti s uplatňovaním pravidiel, rozhodne príslušný súd v súlade so všeobecne platnými pravidlami.

7.3. Obsah obchodných podmienok bude sprístupnený všetkým účastníkom na internetovej stránke www.R-GOL.com, v kamennom obchode a v sídle Organizátora.

7.4. Pri výbere príslušného súhlasu Zákazníkom na registračnom formulári dostupnom v Stacionárnom obchode alebo pri vstupe do Programu prostredníctvom webovej stránky www.R-GOL.com zaväzuje zákazníka súhlas so znením týchto obchodných podmienok, spolu s povinnosťou dodržiavať ich.

7.5. Organizátor Programu nezodpovedá za následky nesprávneho vyplnenia registračného formulára Zákazníkom.

7.6. Tieto obchodné podmienky platia od 1.3.2020