OBCHODNÉ PODMIENKY PRI NAKUPOVANÍ

K uzatvoreniu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim môže dôjsť dvoma spôsobmi. Pred zadaním objednávky má kupujúci právo dojednať s predávajúcim všetky ustanovenia zmluvy vrátane tých, ktoré menia ustanovenia týchto obchodných podmienok. Tieto rokovania sa musia uskutočniť písomne a musia byť adresované na adresu predávajúceho (R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa, Górka 3D, 14-100 Ostróda, Poľsko, IČ DPH (NIP): 741-213-29-44 ).

Ak kupujúci nevyužije možnosť uzavretia zmluvy prostredníctvom individuálnych rokovaní, uplatňujú sa nižšie uvedené podmienky a príslušné právne predpisy.

§1 Definície

 1. Poštová adresa – meno a priezvisko alebo názov inštitúcie, presná lokalizácia v obci (v prípade obce rozdeleného na ulice aj ulica, číslo domu, číslo bytu alebo priestorov; v prípade obce, ktorá nie je rozdelená na ulice len názov obce a číslo nehnuteľnosti), poštové smerovacie číslo a mesto.

 2. Adresa pre reklamácie:

  R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa
  Górka 3D
  14-100 Ostróda

 3. Cenník dodávok – na adrese www.R-GOL.com/sk/pages/dodanie-a-platba sa nachádzajúci zoznam dostupných typov dodávok a ich náklady.

 4. Kontaktné údaje:

  R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa
  Górka 3D
  14-100 Ostróda
  Poľsko
  e-mail: [email protected]
  telefón: +48 22 299 89 00

 5. Dodávka – druh prepravnej služby spolu so špecifikáciou dopravcu a nákladov, uvedený v cenníku dodávok, ktorý je dostupný na www.R-GOL.com/sk/pages/dodanie-a-platba

 6. Doklad o kúpe – faktúra, účet alebo pokladničný blok vydané v súlade so zákonom o dani z tovarov a služieb z 11. marca 2004 v znení neskorších predpisov a v súlade s ďalšími právnymi predpismi.

 7. Karta produktu – jedna podstránka internetového obchodu obsahujúca informácie o jednom produkte.

 8. Zákazník – plnoletá fyzická osoba s úplnou právnou spôsobilosťou, právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorá je však spôsobilá na vykonávanie právnych úkonov, uskutočňujúca u predávajúceho nákupy priamo súvisiace s jej hospodárskou alebo profesionálnou činnosťou.

 9. Občiansky zákonník – zákon o občianskom zákonníku z dňa 23. apríla 1964 v znení neskorších predpisov.

 10. Kódex osvedčených postupov – súbor pravidiel postupovania, najmä etických a profesionálnych noriem uvedených v článku 2 bod 5 zákona o boji proti nekalým trhovým praktikám z 23. augusta 2007 v znení neskorších predpisov.

 11. Spotrebiteľ – plnoletá fyzická osoba s úplnou právnou spôsobilosťou, uskutočňujúca u predávajúceho nákupy, ktoré nesúvisia priamo s jej hospodárskou alebo profesionálnou činnosťou.

 12. Košík – zoznam výrobkov vytvorený z výrobkov ponúkaných v obchode na základe výberu kupujúceho.

 13. Kupujúcispotrebiteľ, alebo zákazník.

 14. Miesto dodaniapoštová adresa alebo miesto prevzatia tovaru, určené kupujúcim v objednávke.

 15. Okamih prevzatia veci – okamih, keď kupujúci alebo tretia strana určená kupujúcim na vyzdvihnutie veci danú vec prevezme.

 16. Platba– spôsob platby za predmet zmluvy a dodávku uvedený na adrese www.R-GOL.com/sk/pages/dodanie-a-platba

 17. Spotrebiteľské právo – zákon o spotrebiteľských právach z dňa 30. mája 2014.

 18. Produkt – minimálne a ďalej nedeliteľné množstvo veci, ktoré môže byť predmetom objednávky, a ktoré je uvedené v obchode predávajúceho ako množstevná jednotka so súčasným uvedením jej ceny (cena/jednotku).

 19. Predmet zmluvy – produkty a dodávka, ktoré sú predmetom zmluvy.

 20. Predmet poskytovanej služby – predmet zmluvy.

 21. Miesto prevzatia – miesto odovzdania veci, ktoré nie je poštovou adresou, uvedené v zozname zverejnenom predávajúcim v jeho obchode.

 22. Vec – hnuteľný predmet, ktorý je, alebo môže byť predmetom zmluvy.

 23. Obchod– internetový servis dostupný na webovej stránke www.R-GOL.com/sk, prostredníctvom ktorého môže kupujúci zadávať svoje objednávky.

 24. Predávajúci:

  R-GOL Marcin Radziwon Spółka Komandytowa
  Górka 3D
  14-100 Ostróda
  IČ DPH: 741-213-29-44, KRS: 0000630273.

  BANKOVÝ ÚČET:
  transfer in EUR: PL77 1600 1462 1833 6038 5000 0005
  transfer in GBP: PL23 1600 1462 1833 6038 5000 0007
  transfer in USD: PL50 1600 1462 1833 6038 5000 0006
  transfer in RON: PL06 1600 1462 1833 6038 5000 0022
  transfer in HUF: PL11 1600 1462 1833 6038 5000 0029
  transfer in CZK: PL54 1600 1462 1833 6038 5000 0031
  transfer in BGN: PL81 1600 1462 1833 6038 5000 0030
  SWIFT: PPABPLPK

 25. Systém – súbor navzájom spolupracujúcich IT zariadení a softvéru umožňujúci spracovanie a ukladanie, ako aj odosielanie a prijímanie údajov prostredníctvom telekomunikačných sietí s využitím príslušného koncového zariadenia vhodného pre daný typ siete, bežne označovaný ako internet.

 26. Termín realizácie– počet hodín alebo pracovných dní uvedený na karte produktu.

 27. Zmluva– zmluva uzatváraná mimo prevádzkových priestorov podnikateľa alebo na diaľku v zmysle zákona o spotrebiteľských právach z 30. mája 2014 v prípade spotrebiteľov, a kúpna zmluva v zmysle čl. 535 Občianskeho zákonníka z 23. apríla 1964 v prípade kupujúcich.

 28. Vadafyzická vada, alebo právna vada.

 29. Fyzická vada- nezlučiteľnosť predávanej veci so zmluvou, a predovšetkým, ak vec:

  1. nemá vlastnosť, ktorú by vec daného druhu mala mať vzhľadom na účel uvedený v zmluve, prípadne vyplývajúci z okolností alebo miesta určenia;
  2. nemá vlastnosť, ktorej existenciu predávajúci spotrebiteľovi zaručoval;
  3. nie je vhodná na účel, o ktorom spotrebiteľ informoval predávajúceho pri uzavretí zmluvy, a predávajúci voči takému zamýšľanému použitiu nevzniesol námietku;
  4. bola dodaná spotrebiteľovi v nekompletnom stave;
  5. v prípade nesprávnej inštalácie a uvedenia do prevádzky, ak tieto činnosti vykonal predávajúci alebo tretia strana, za ktorú je predávajúci zodpovedný, prípadne spotrebiteľ, ktorý sa riadil pokynmi získanými od predávajúceho;;
  6. nemá vlastnosť, existenciu ktorej zaručoval výrobca alebo jeho zástupca, prípadne osoba uvádzajúca vec na trh v rámci svojej hospodárskej činnosti, prípadne osoba, ktorá sa umiestnením svojho mena, ochrannej známky alebo iného rozlišovacieho označenia na danej veci prezentuje ako jej výrobca, ibaže predávajúci o týchto zárukách nevedel, alebo, v zmysle primeraného zdravého úsudku vedieť nemohol, prípadne nemohli mať vplyv na rozhodnutie spotrebiteľa uzavrieť zmluvu, alebo ak bol ich obsah pred uzavretím zmluvy upravený.

 30. Právna vada – situácia, keď je predaná vec majetkom tretej strany alebo je zaťažená právom tretej strany, a tiež vtedy, ak obmedzenie použitia alebo nakladania s vecou vyplýva z rozhodnutia alebo rozsudku príslušného orgánu.

 31. Objednávka – vyhlásenie Kupujúceho vyhotovené prostredníctvom obchodu, jasne špecifikujúce druh a množstvo výrobkov; spôsob doručenia; spôsob platby; miesto odovzdania veci, údaje kupujúceho a priamo smerujúce k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

§2 Všeobecné podmienky

 1. Zmluva sa uzatvára v poľštine, v súlade s poľskými právnymi predpismi a týmito obchodnými podmienkami.

 2. Tovar dodávame do nasledujúcich krajín: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litva,Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko.

 3. Predávajúci je povinný a zaväzuje sa poskytovať služby a dodávať veci bez vád.

 4. Všetky predávajúcim uvádzané ceny sú vyjadrené v poľskej mene a jedná sa vždy o ceny brutto (vrátane DPH). Ceny produktov nezahŕňajú náklady na doručenie, ktoré sú uvedené v cenníku dodávok.

 5. Všetky termíny sa počítajú v súlade s čl. 111 Občianskeho zákonníka, t.j. lehota určená v dňoch končí uplynutím posledného dňa, a ak začiatkom lehoty určenej v dňoch je určitá udalosť, deň, v ktorý daná udalosť nastala, sa do danej lehoty nezahŕňa.

 6. Potvrdenie, sprístupnenie, zapísanie, a zabezpečenie všetkých dôležitých ustanovení zmluvy s cieľom umožniť prístup k týmto informáciám aj v budúcnosti prebieha formou:

  1. 2. potvrdenia uzavretia zmluvy zaslaním na emailovú adresu kupujúceho:informácií o objednávke uvedenej v § 1 bod 31. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, predávajúci pošle na vyššie uvedenú emailovú adresu aj odkaz na informácie o práve na odstúpenie od zmluvy podľa čl. 13 spotrebiteľského práva, odkaz na súčasné znenie predpisov a odkaz na vzor vyhlásenia o odstúpení od zmluvy;
  2. priloženia k zrealizovanej objednávke zaslanej na určené miesto dodania vytlačeného dokladu o kúpe.

 7. Predávajúci poskytne informácie o známych mu zárukách poskytovaných na výrobky nachádzajúce sa v jeho obchode tretími stranami.

 8. Predávajúci neúčtuje za komunikáciu s ním prostredníctvom dostupných prostriedkov na komunikáciu na diaľku žiadne poplatky a kupujúci nesie s ňou súvisiace náklady vo výške vyplývajúcej zo zmluvy, akú uzavrel s treťou stranou, ktorá mu poskytuje konkrétnu službu umožňujúcu komunikáciu na diaľku.

 9. Predávajúci zaručuje kupujúcemu používajúcemu systém správnu činnosť obchodu v nasledujúcich internetových prehliadačoch: IE verzia 7 alebo novšia, FireFox verzia 3 alebo novšia, Opera verzia 9 alebo novšia, Chrome verzia 10 alebo novšia, Safari s nainštalovanými najnovšími verziami doplnkov JAVA a FLASH, na obrazovkách s minimálnym horizontálnym rozlíšením 1024 px. Používanie softvéru tretích strán ovplyvňujúcich činnosť a funkčnosť prehliadačov Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari môže mať vplyv aj na správne zobrazovanie stránok obchodu. Ak chcete získať plnú funkčnosť internetového obchodu www.R-GOL.com, akýkoľvek softvér tohto typu treba vypnúť.

 10. Kupujúci môže využiť možnosť uloženia jeho údajov v obchode s cieľom uľahčenia procesu zadávania ďalšej objednávky. Na tento účel musí kupujúci zadať prihlasovacie meno a heslo potrebné na prístup k jeho užívateľskému účtu. Prihlasovacie meno a heslo tvorí kupujúci špecifikovaním príslušných reťazcov znakov. Kupujúci je povinný udržiavať tieto informácie v tajnosti a chrániť ich pred neoprávneným prístupom tretích osôb. *Kupujúci môže svoje údaje kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo aktualizovať, a svoj užívateľský účet v obchode kedykoľvek odstrániť.

 11. Predávajúci dodržuje kódex osvedčených postupov.

 12. Kupujúci nesmie:

  1. poskytovať ani prenášať zákonom zakázaný obsah, napr. obsah propagujúci násilie, hanbiaci alebo porušujúci osobné práva a iné práva tretích strán,
  2. používať obchod spôsobom, ktorý narúša jeho fungovanie, napr. používaním škodlivého softvéru alebo zariadení,
  3. vykonávať také činnosti, ako šírenie alebo umiestňovanie v obchode nevyžiadaných komerčných informácií (spamu),
  4. používať obchod spôsobom, ktorý zaťažuje ostatných kupujúcich alebo predávajúceho,
  5. používať obsah umiestnený na stránkach obchodu spôsobom, ktorý presahuje rámec použitia na jeho vlastného osobné účely,
  6. používať obchod spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanoveniami zákonov platných na území Poľskej republiky, s ustanoveniami nariadení, ako aj so všeobecnými etickými pravidlami.

§3 Uzatvorenie zmluvy a jej plnenie

 1. Objednávky je možné zadávať 24 hodín denne.

 2. Pri zadávaní objednávky musí kupujúci vykonať aspoň nasledujúce kroky, z ktorých niektoré je možné opakovať viackrát:

  1. pridanie produktu do košíka;
  2. výber spôsobu doručenia;
  3. výber spôsobu platby;
  4. výber miesta dodania;
  5. zadanie objednávky v obchode kliknutím tlačidla „Kúpiť a zaplatiť“.

 3. K uzatvoreniu zmluvy so spotrebiteľom dochádza v okamihu zadania objednávky.

 4. Realizácia objednávky, pri zadávaní ktorej spotrebiteľ vybral možnosť "na dobierku", začína okamžite, v prípadne objednávky splatnej bankovým prevodom alebo prostredníctvom elektronického platobného systému, až po zaúčtovaní spotrebiteľom vykonanej platby na účte predávajúceho, čo by sa malo uskutočniť do 5 dní od zadania objednávky. Výnimkou je situácia, ak spotrebiteľ nebol schopný takúto platbu vykonať bez akejkoľvek vlastnej viny, o čom poinformoval predávajúceho.

 5. K uzavretiu zmluvy so zákazníkom dochádza v okamihu prijatia objednávky predávajúcim, o čom on poinformuje zákazníka ihneď po zadaní objednávky.

 6. Realizácia objednávky "na dobierku" začína ihneď po uzavretí zmluvy, v prípade objednávky splatnej bankovým prevodom alebo prostredníctvom elektronického platobného systému až po uzavretí zmluvy a zaúčtovaní platby zákazníka na bankovom účte predávajúceho.

 7. Realizácia zákazníkom zadanej objednávky môže závisieť od uhradenia celej sumy alebo len časti hodnoty objednávky, prípadne od získania kupeckého úveru vo výške hodnoty objednávky, alebo od súhlasu predávajúceho s odoslaním objednávky "na dobierku" (objednávka splatná pri doručení).

 8. Predmet zmluvy bude odoslaný v lehote stanovenej na karte produktu a v prípade objednávok pozostávajúcich z viacerých produktov po uplynutí najdlhšej doby z lehôt uvedených na kartách objednaných produktov. Čas sa začína počítať s dňom zahájenia realizácie objednávky.

 9. Zakúpený predmet zmluvy sa spolu s kupujúcim zvoleným dokladom o kúpe odosiela prostredníctvom kupujúcim zvoleného spôsobu doručenia tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke spolu s prílohami uvedenými v § 2 bod 6b.

§4 Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Podľa čl. 27 zákona o spotrebiteľskom práve má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu a bez akýchkoľvek dodatočných nákladov, s výnimkou nákladov uvedených v článku 27 ods. 33, čl. 34 ods. 2 Spotrebiteľského práva. Spotrebiteľ v zmysle čl. 34 ods. 2 uvedeného zákona znáša iba priame náklady na vrátenie veci.

 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy na diaľku uvedená v odseku 1 je 30 dní od okamihu vydania poslednej veci, ktorá je predmetom objednávky. Pre splnenie podmienok na odstúpenie od zmluvy stačí zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy preduplynutím 30-dňovej lehoty.

 3. Spotrebiteľ môže predložiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe 2 Spotrebiteľského práva, na tlačive dostupnom na stránke www.R-GOL.com/documents/sk/R-GOL_navratovy_formular_SK.pdf alebo v každej inej forme, ktorá je v súlade so Spotrebiteľským právom.

 4. Predávajúci spotrebiteľovi bezodkladne prostredníctvom e-mailu (na adresu poskytnutú pri uzatváraní zmluvy, prípadne na inú adresu, ak je to uvedené v predloženom vyhlásení) potvrdí obdržanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.

 5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neplatnú.

 6. Spotrebiteľ je povinný vrátiť vec predávajúcemu okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Na dodržanie termínu stačí odoslať vec pred jeho uplynutím.

 7. Spotrebiteľ odošle veci, ktoré sú predmetom zmluvy, od ktorej odstúpil, späť predávajúcemu na svoje vlastné náklady a riziko.

 8. Spotrebiteľ nenesie náklady na poskytovanie digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom nosiči, ak nevyjadril súhlas s poskytovaním služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo nebol informovaný o strate svojho práva na odstúpenie od zmluvy v čase udelenia takéhoto súhlasu, alebo podnikateľ neposkytol potvrdenie v súlade s čl. 15 ods. 1 a čl. 21 ods. 1. Spotrebiteľského práva.

 9. Zodpovednosť za zníženie hodnoty veci, ku ktorému došlo v dôsledku jeho použitia spôsobom, ktorý presahuje rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania predmetu, nesie spotrebiteľ.

 10. Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia spotrebiteľom predloženého vyhlásenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré vykonal, vrátane nákladov na doručenie tovaru.Ak spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší, predávajúcim ponúkaný spôsob doručenia, predávajúcinie je povinný nahradiť dodatočné náklady, ktoré spotrebiteľovi vznikli.

 11. Predajca na vrátenie spotrebiteľom uhradenej sumy využije rovnaký spôsob platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, ktorý pre neho nepredstavuje žiadne dodatočné náklady.

 12. Predávajúci sa môže zdržať s vrátením platby prijatej od spotrebiteľa, až kým nedostane späť všetky veci, prípadne ak spotrebiteľ nepreukáže ich odoslanie späť, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.

 13. Spotrebiteľ nemá v súlade s článkom 38 Spotrebiteľského práva právo odstúpiť od zmluvy:

  1. v prípade ktorej cena alebo odmena závisí od fluktuácií na finančnom trhu, nad ktorými nemá predávajúci žiadnu kontrolu, a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  2. pri ktorej je predmetom služby neprefabrikovaná vec vyrobená presne podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individualizovaných potrieb;
  3. pri ktorej je predmetom služby vec, ktorá sa rýchlo kazí, prípadne ktorá má krátku životnosť;
  4. v prípade ktorej je predmetom služby vec dodávaná v zapečatenom obale, ktorú však po otvorení tohto obalu nemožno z dôvodov ochrany zdravia alebo hygieny vrátiť, ak bol obal otvorený po dodaní;
  5. v prípade ktorej sú predmetom služby veci, ktoré sú po doručení z dôvodu svojej povahy neoddeliteľne spojené s inými vecami;
  6. v prípade ktorej sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodávané v zapečatenom obale, ak bol obal otvorený po doručení;
  7. o dodaní digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom nosiči, ak sa poskytovanie služby začalo výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, ako ho podnikateľ informoval o strate práva na odstúpenie od zmluvy;
  8. o doručovaní denníkov, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmlúv o predplatnom.

§5 Záruka predajcu

 1. Predávajúci podľa čl. 558 §1 Občianskeho zákonníka úplne vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za vady (záruku) voči zákazníkovi.

 2. Predávajúci nesie voči spotrebiteľovi zodpovednosť za vady (poskytuje záruku) za podmienok uvedených v čl. 556 Občianskeho zákonníka a ďalších predpisoch.

 3. V prípade zmluvy so spotrebiteľom sa predpokladá, že fyzická vada, ktorá bola zistená do jedného roka od vydania danej predanej veci, existovala už v čase, keď riziko prešlo na spotrebiteľa.

 4. Ak má predaná vec vadu, spotrebiteľ môže:

  1. žiadať o zníženie ceny;
  2. odstúpiť od zmluvy;

  pokiaľ predávajúci okamžite a bez zbytočných nepríjemností pre spotrebiteľa danú chybnú vec nevymení za bezchybnú, prípadne danú vadu neodstráni. Ak však už bol tovar vymenený alebo opravený predávajúcim, alebo ak si predávajúci nesplnilpovinnosť vymeniť tovar za exemplár bez vád alebo povinnosť vadu odstrániť, predávajúci nie je oprávnený tovar vymeniť alebo vadu odstrániť.

 5. Spotrebiteľ môže namiesto predávajúcim navrhovaného odstránenia vady požiadať o výmenu veci za iný exemplár bez vád, alebo namiesto výmeny veci požadovať odstránenie vady, ibaže je uvedenie veci do súladu so zmluvou spôsobom, ktorý zvolil spotrebiteľ, nemožné, alebo by vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní so spôsobom navrhnutým predávajúcim. Pri posudzovaní prekročenia nákladov sa prihliada na hodnotu veci bez vád, typ a význam zistenej chyby, ako aj na nepríjemnosti, ktorým by bol spotrebiteľ pri inom spôsobe uspokojenia jeho potrieb vystavený.

 6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada irelevantná.

 7. Ak má predaná vec vadu, spotrebiteľ môže okrem toho:

  1. požadovať výmenu veci za bezchybnú;
  2. požadovať odstránenie vady.

 8. Predávajúci je povinný vymeniť vec s vadou za bezchybnú, alebo vadu odstrániť v primeranej lehote bez neprimeraného nepohodlia pre spotrebiteľa.

 9. Predávajúci nemusí žiadosti spotrebiteľa vyhovieť, ak je uvedenie chybnej veci do súladu so zmluvou spôsobom, ktorý zvolil kupujúci, nemožné alebo by vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní s iným možným spôsobom uvedenia veci do súladu so zmluvou.

 10. Ak už bola chybná vec nainštalovaná, spotrebiteľ môže požadovať, aby predávajúci danú vec demontoval a po výmene na voľnú od vád alebo po odstránení vady opäť namontoval. Je však povinný znášať niektoré náklady s tým spojené, ktoré prevyšujú cenu predanej veci. Prípadne môže od predávajúceho požadovať zaplatenie časti nákladov na demontáž a opätovnú montáž, až do plnej výšky ceny predanej veci. V prípade nesplnenia povinnosti zo strany predávajúceho je spotrebiteľ oprávnený tieto činnosti vykonávať na náklady a riziko predávajúceho.

 11. Spotrebiteľ, ktorý uplatňuje práva vyplývajúce zo záruky predávajúceho, je povinný doručiť chybnú vec na reklamačnú adresu na náklady predávajúceho. Ak by vzhľadom na druh veci alebo spôsob, akým bola daná vec namontovaná, bolo dodanie tovaru pre spotrebiteľa príliš komplikované, spotrebiteľ je povinný sprístupniť vec predávajúcemu v mieste, kde sa nachádza. V prípade nesplnenia povinnosti zo strany predávajúceho je spotrebiteľ oprávnený vrátiť vec na náklady a riziko predávajúceho.

 12. Náklady na výmenu alebo opravu znáša predávajúci, s výnimkou situácie opísanej v §5 ods. 10.

 13. V prípade výmeny veci za voľnú od chýb alebo v prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný prijať chybnú vec od spotrebiteľa.

 14. Ak spotrebiteľ požadoval výmenu veci alebo odstránenie vady, alebo požiadal o zníženie ceny, s uvedením sumy, o ktorú sa má cena znížiť, a predávajúci na tútožiadosť do štrnástich dní neodpovedal, má sa za to, že predávajúci uznal túto žiadosť za odôvodnenú.

 15. Predávajúci zodpovedá v zmysle poskytovanej záruky len ak bola fyzická vada zistená do dvoch rokov od dátumu dodania tovaru spotrebiteľovi, a ak je predmetom predaja vec, ktorá bola použitá do jedného roka od okamihu dodania tovaru spotrebiteľovi.

 16. Nárok spotrebiteľa na odstránenie vady alebo výmenu predanej veci za bezchybnú zaniká po jednom roku, počnúc dňom zistenia vady, najskôr však do dvoch rokov od dátumu dodania veci spotrebiteľovi, a ak je predmetom predaja vec použitá do jedného roka od jej odovzdania spotrebiteľovi.

 17. V prípade, že predávajúcim alebo výrobcom stanovený dátum použiteľnosti veci končí po uplynutí dvoch rokov od dátumu dodania veci spotrebiteľovi, predávajúci nesie zodpovednosť v zmysle záruky za fyzické vady tejto veci zistené pred uplynutím tejto lehoty.

 18. V termínoch uvedených v §5 ods. 16.môže spotrebiteľ predložiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo o znížení ceny z dôvodu vady predaného tovaru, a ak spotrebiteľ požadoval výmenu veci za bezchybnú alebo odstránenie vady, lehota na predloženie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy alebo zníženie ceny začína plynúť po neúčinnom uplynutím lehoty na výmenu veci alebo odstránenie chyby.

 19. V prípade vymáhania niektorého z práv vyplývajúcich zo záruky na súde alebo na rozhodcovskom súde sa lehota na uplatnenie ďalších práv, na ktoré má spotrebiteľ z tohto titulu nárok, pozastavuje až do definitívneho právoplatného ukončenia konania.

 20. Ustanovenia ods. 19 sa primerane použijú aj v prípade mediačného konania, ak lehota na uplatnenie iných práv vyplývajúcich spotrebiteľovi zo záruky začína plynúť dňom, keď súd odmietne schváliť vyrovnanie uzavreté pred mediátorom alebo dňom neúčinného ukončenia mediácie.

 21. Na uplatnenie práv vyplývajúcich zo záruky za právne vady predávanej veci sa použijú ustanovenia §5 body 16 a 18-20, s tým, že lehota uvedená v §5 ods. 16 začína plynúť dňom, keď sa spotrebiteľ o existencii vady dozvedel, a ak sa spotrebiteľ o existencii vady dozvedel iba v dôsledku konania tretej strany – dňom, keď sa rozhodnutie vydané v spore s treťou stranou stalo právoplatným.

 22. Ak spotrebiteľ v dôsledku právnej chyby urobil vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo o zníženie ceny, môže požiadať o náhradu škody, ktorú utrpel v dôsledku uzavretia zmluvy, bez toho, aby si bol vedomý existencie vady, aj keby bola škoda dôsledkom okolností, za ktoré predávajúci nezodpovedá. Predovšetkým môže požadovať náhradu nákladov na uzavretie zmluvy, náklady na vyberanie, prepravu, skladovanie a poistenie veci, náhradu výdavkov vynaložených v rozsahu, v akom z nich nemal prospech, a nedostal ich náhradu od tretej strany a náhradu nákladov na tento proces. Týmto nie sú nijak dotknuté ustanovenia o povinnosti nahradiť škodu v zmysle všeobecných pravidiel.

 23. Ak predávajúci vadu zákerne pred kupujúcim ukryl, uplynutie akejkoľvek lehoty na zistenie vady nevylučuje možnosť uplatnenia práv vyplývajúcich zo záruky poskytovanej predávajúcim.

 24. Ak je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi finančnú alebo inú náhradu, poskytne ju bez zbytočného odkladu, najneskôr do vypršania zákonom stanovenej lehoty.

§6 Zásady ochrany osobných údajov a bezpečnosť osobných údajov

 1. Správcom databáz osobných údajov poskytovaných spotrebiteľmi obchodu je predávajúci.

 2. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997 a zákonom o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002. Kupujúci poskytnutím svojich osobných údajov predávajúcemu pri zadávaní objednávky súhlasí s ich spracovaním predávajúcim výlučne za účelom realizácie zadanej objednávky. Kupujúci môže svoje osobné údaje kedykoľvek zobraziť, zmeniť, aktualizovať a vymazať.

 3. Podrobné zásady zhromažďovania, spracovania a uchovávania osobných údajov použitých na spracovanie objednávok v obchode sú opísané v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na adrese: DÔVERNOSŤ A BEZPEČNOSŤ

§7 Záverečné ustanovenia

 1. Žiadne z ustanovení týchto obchodných podmienok nie je namierené proti právam kupujúceho. Ustanovenia nemožno tiež interpretovať týmto spôsobom, nakoľko predávajúci vyhlasuje, že sa v prípade nesúladu ktorejkoľvek časti obchodných podmienok s platnými právnymi predpismi bezpodmienečne týmto právnym predpisom podriadi a uplatní daný zákon namiesto napadnutého ustanovenia podmienok.

 2. O prípadných zmenách predpisov a ich rozsahu budú registrovaní kupujúci informovaní prostredníctvom emailu (odoslaním príslušnej správy na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii alebo zadávaní objednávky). Oznámenie bude odoslané minimálne 30 dní pred nadobudnutím účinnosti nových predpisov. Zmeny budú zavedené s cieľom prispôsobiť obchodné podmienky platným právnym predpisom predpisov.

 3. Aktuálnu verziu obchodných podmienok má kupujúci vždy k dispozícii v záložke Obchodné podmienky (https://www.r-gol.com/sk/pages/obchodne-podmienky-pri-nakupovani). Pri spracúvaní objednávok a počas obdobia popredajnej starostlivosti o kupujúceho sa uplatňujú obchodné podmienky, ktoré akceptoval pri zadávaní objednávky. S výnimkou prípadov, keď to spotrebiteľ uzná za menej priaznivé v porovnaní so súčasnými podmienkami a poinformuje predávajúceho o tom, že za záväzné vybral aktuálneobchodné podmienky.

 4. Vo veciach, na ktoré sa tieto obchodné podmienky nevzťahujú, sa uplatňujú príslušné platné právne predpisy. Sporné otázky, ak si to spotrebiteľ želá, sa budú riešiť prostredníctvom mediačného konania na Krajských inšpektorátoch Obchodnej inšpekcie alebo prostredníctvom konania pred rozhodcovským súdom pri Krajskom inšpektoráte Obchodnej inšpekcie. Spotrebiteľ môže okrem toho použiť rovnocenné a zákonné metódy predsúdneho alebo mimosúdneho riešenia sporov, napríklad prostredníctvom internetovej platformy EÚ pre online riešenie sporov na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/. V krajnej situácii budú spory riešené pred všeobecným súdom.

  Verzia 13.2 (Ostróda, 1. 1. 2017)